Pacte per a la Infància


82 APUNTS

 • 11:00
 • 0

Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014

En la darrera sessió de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (2.07.2015) i de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància (29.07.2015) es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014. Estudi que vol reflectir a partir d’informes, dades nacionals i internacionals, dades de registres departamentals i altres estudis en quin moment es troba la infància i l’adolescència actualment a Catalunya.

L’estudi, que compte amb un resum executiu, ha d’ajudar-nos a respondre si les mesures que s’impulsen des del Govern, en aplicació de les polítiques públiques en infància i adolescència, són prou eficaces per assolir els objectius que es proposa, és a dir, a partir de la posada en marxa del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. Compte amb les dades més actualitzades disponibles, principalment 2013 i 2014, s’actualitzarà a la meitat del quadrienni: 2017, i s’utilitzarà per a l’avaluació dels objectius estratègics del Pla d’atenció integral i com a punt de partida del proper pla integral.

Els indicadors utilitzats en l’estudi han de donar resposta a dues necessitats: d’una banda, fer una radiografia de la situació de la infància i l’adolescència de Catalunya: Estat de situació inicial i punt de partida, de l’altra, fer el seguiment i avaluació dels objectius estratègics definits en el Pla d’atenció integral a las infància i l’adolescència 2015-2018: Les actuacions de les planificacions operatives anuals estan incidint en el benestar dels infants i adolescents catalans?

Metodologia i procés d’elaboració

 • El document inclou un resum executiu de cada eix del Pacte pera la Infància i una anàlisi de context.
 • Inclou percentatges, taxes o puntuacions mitjanes, segons el fenomen d’estudi. Per al càlcul de les taxes s’utilitza principalment la població de referència de l’IDESCAT.
 • S’utilitzen variables estratificadores segons disponibilitat: sexe, grups d’edat, comarques, evolutius temporals, comparativa amb Espanya i/o Europa, classe social, etc.
 • Al final de cada indicador s’ha inclòs una anàlisis descriptiva on es remarquen aquells aspectes més interessants de les dades.
 • Per cada indicador hem establert la tendència esperada que ha de seguir en els propers quatre anys, així com la seva vinculació amb les mesures del Pla d’Atenció Integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 que han d’incidir en aquesta tendència.

El treball de recollida, anàlisi i interpretació de dades s’ha fet en quatre etapes:

 • Juny – octubre 2014: Revisió bibliogràfica. Primera definició d’indicadors. Contacte amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, Instituts i altres institucions, i obtenció de dades brutes.
 • Novembre 2014 – gener 2015: Anàlisi i interpretació de les dades. Explotació estadística i anàlisis dels resultats, construcció de taules, gràfics i mapes.
 • Febrer – abril 2015: Elaboració de l’informe i maquetació.
 • Maig – juny 2015: Revisió de les dades i les interpretacions per part dels Departaments i presentació de l’informe final.

FORTALESES DE L’ESTUDI

 • Recull en un únic document la situació de la infància i adolescència a Catalunya, amb una mirada integral i transversal.
 • Punt de partida per a un sistema d’indicadors d’infància i adolescència a Catalunya: estat de situació i punt de partida per a l’avaluació de polítiques públiques a la infància i l’adolescència.
 • Transforma en indicadors socials dades administratives dels  Departaments de la Generalitat no concebudes com a tals que aporten informació rellevant sobre l’estat de la infància a Catalunya i n’asseguren la disponibilitat al llarg del temps.
 • La combinació de dades objectives que descriuen una situació concreta amb dades subjectives dels infants i adolescents que aporten el seu punt de vista sobre aspectes concrets de les seves vides.
 • La comparació territorial, quan ha estat possible, amb les dades de l’Estat espanyol i de diferents països europeus.

DEBILITATS DE L’ESTUDI

 • La diversitat de les fonts d’informació amb les seves especificitats comporta que la desagregació de les dades sigui molt heterogènia segons disponibilitat, per exemple, en les franges d’edat.
 • No seguretat de disposar, en el futur, alguns indicadors utilitzats. Les dades han estat obtingudes d’un estudi que no té la previsió de ser actualitzat més endavant.
 • Manca de dades més actualitzades en alguns àmbits com, per exemple, l’àmbit dels mitjans de comunicació on un dels estudis utilitzats és de 2009 i per tant les dades no són prou actuals.
 • Inclusió d’alguns indicadors d’output enlloc d’indicadors poblacionals per la manca de dades en algun àmbit concret (ex. Número d’associacions Escolars Esportives).

REPTES

- Identificar i construir, si s’escau, indicadors clau que millorin el coneixement actual i definir indicadors més pertinents en aquells aspectes on es consideri necessari (en l’annex del document hi ha una primera  proposta d’indicadors per construir).
- Disposar d’una Enquesta sobre el Benestar de la infància a Catalunya per assegurar la periodicitat i millorar la informació i la robustesa de les dades de l’actual informe.
- Incidir en les enquestes oficials i registres administratius que tenen en compte la infància i l’adolescència per tal d’incloure altres preguntes que ens aportin nova informació i ens ofereixin una major homogeneïtzació de les dades, com per exemple, en la seva territorialització, franges d’edat, sexe, famílies amb fills menors d’edat, etc.

 • 10:58
 • 0

4a sessió Comissió seguiment Pacte per a la Infància

Imatges de la sessió
Tweets de la sessió

El passat 29 de juliol es va dur a terme la 4a sessió de la Comissió de seguiment del Pacte per a Infància. En aquesta sessió s’hi incorporava la presidenta i vicepresident del Consell Nacional Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC) i un representant de la Federació de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC), després de la seva recent adhesió al Pacte per a la Infància.

La sessió es va iniciar, després de la benvinguda corresponent per part de la presidenta de la comissió, la consellera de Benestar social i família, Sra. Neus Munté, amb l’exposició d’un projecte de participació infantil per part de la Plataforma d’Infància de Catalunya del Tercer sector social (PINCat) i del projecte ‘Pacto de Estado por la Infància’ a càrrec de la UNICEF, així com una exposició sobre la política en beques menjador a càrrec d’una representant del Departament d’Ensenyament.

Tot seguit es va presentar el Reglament de règim intern, recentment aprovat, de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC) i es va informar del posicionament de la TNIC respecte a mocions rebudes d’alguns Ajuntaments, de la constitució de les Taules Territorials d’Infància en els darrers dos mesos i del procés, en curs, per a l’aprovació del reglament de règim intern que les ha de regular.

Es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014, els plans de treball dels Grups de treball operatiu i els nous Grups de treball operatiu aprovats en la darrera sessió de la Taula Nacional, i  l’Acord de Govern amb el qual s’aprovava el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2015-2018.

La presidenta i vicepresidenta de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància amb la presidenta i vicepresident del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC)

El passat 21 de juliol el Govern va aprovar el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. El Pla desplega el Pacte per a la Infància en el quadrienni, pel qual fixa el full de ruta mitjançant el document Enfocament estratègic (aprovat a mitjans del 2014) i, anualment, la planificació anual dels departaments de la Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència.

A finals de l’any passat es va presentar a la Comissió la proposta de Planificació anual 2015, que desplegava les polítiques departamentals a nivell operatiu. Amb l’aprovació de la llei que aprova els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, cada departament ha pogut certificar les partides pressupostàries de les actuacions que recull la Planificació anual 2015 i ha permès, a la vegada, l’aprovació del Pla d’atenció integral per Acord de Govern; tal com estableix la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

La sessió es va cloure amb l’exposició del procediment per a la Planificació anual 2016 de la Generalitat de Catalunya en polítiques integrals i transversals en infància i adolescència, que seguirà un procés de participació representativa oberta a les entitats, institucions i departaments, fonamentat en els mateixos principis de governança que en el procés anterior, per identificar i proposar al Govern les prioritats en les polítiques d’infància i adolescència. Propostes que posteriorment, des de la Taula Nacional, es  valoraran amb els respectius departaments per incloure-les en les seves planificacions anuals i en conseqüència, poder-les recollir en la planificació anual pel 2016 pel desplegament del Pacte per a la Infància.

La presidenta de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància amb la representant de la Federació de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC)Enguany, però, es vol ampliar la representació sectorial amb la incorporació de noves entitats i institucions i fer un pas cap a la representació territorial amb la participació de les Taules Territorials d’Infància, i alhora mantenir la participació individual a través d’un procés obert en línia, tal com es va fer l’any passat.

I

 • 10:56
 • 0

Participació oberta: Planificació anual 2016

Dins del marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 que desplega el Pacte per a la Infància a Catalunya, s’han programat les dates de les sessions amb els Grups de treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya per identificar i proposar al Govern les actuacions prioritàries en polítiques d’infància i adolescència pel 2016.

Propostes que, posteriorment, des de la Taula Nacional es presentaran als respectius departaments o unitats directives, tal com es va procedir l’any anterior, per valorar la possibilitat d’incloure-les en les respectives planificacions anuals departamentals i, alhora, en la Planificació anual 2016 que recull les actuacions del Govern en infància i adolescència. En aquesta ocasió, a més, el propòsit és identificar les fites a partir de les actuacions prioritàries i els indicadors departamentals.

Enguany es vol ampliar la representació sectorial amb la incorporació de noves entitats i institucions i fer un pas cap a la representació territorial amb la participació de les Taules Territorials d’Infància, i alhora mantenir la participació individual a través d’un procés obert en línia, tal com es va fer l’any passat, mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència’, pel desplegament del Pacte per a la Infància.

Aquesta etapa de treball clourà la tardor de 2015.
 • 13:14
 • 0

Programa «Educant en Responsabilitat»

Article enviat al Bloc del Pacte pel Programa “Educant en Responsabilitat”
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

·
Imatge d'imagerymajestic | FreeDigitalPhotos.net

El Programa «Educant en Responsabilitat» inicia el seu funcionament a finals de 2012, amb l’objectiu de donar (des del sistema català de protecció a la infància i l’adolescència) una resposta adequada a aquelles i aquells menors de 14 anys que tenen comportaments que es considerarien delicte si els cometessin persones majors d’aquesta edat. El programa se centra en una perspectiva preventiva i restaurativa amb tres eixos fonamentals: responsabilització de qui és infractor, reparació del dany a la víctima i restauració de les relacions socials trencades pel delicte. Aquesta resposta ha de fomentar el respecte i el desenvolupament dels valors fonamentals per a la convivència, ha de ser adequada i proporcionada als fets comesos i ha d’atendre les necessitats i drets de la víctima.

El programa vol donar compliment a les obligacions legals establertes a la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i a la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Els objectius principals són:
* fomentar l’educació en la responsabilitat d’infants i adolescents, d’acord amb el seu grau de desenvolupament, per tal de reduir en el futur les conductes antisocials d’aquestes i d’aquests nois menors d’edat;
* derivar el cas al Servei d’Infància territorial corresponent per fer-ne una valoració (si es detecta una possible situació de desprotecció) mantenint, però, la intervenció per part de l’equip que executa el programa «Educant en Responsabilitat»;
* atendre les necessitats i drets de les persones perjudicades, i
* recollir dades relacionades amb aquestes situacions de forma sistematitzada, tant per qüestions estadístiques com per proposar noves formes d’actuació, mesures o recursos dins del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Els trets definitoris del programa són la responsabilització de l’infant o adolescent denunciat (responsabilització que se centra en la conducta infractora) i la immediatesa d’aquesta resposta.
«Human Experiences, depression/loss of loved one» by Baker131313 - Own work. Licensed under Public domain via Wikimedia CommonsActualment, aquest programa es desenvolupa per l’equip especialitzat en conflicte social de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), format per psicòlegs i educadors socials. Les tasques que realitzen són, d’una banda, valorar la situació personal i familiar de noies i nois denunciats en relació a la possibilitat de reiterar en aquest tipus de conducta, així com de la de trobar-se en una possible situació de desprotecció, i d’altra (si es valora com a necessària) realitzar una intervenció socioeducativa per minimitzar els factors de risc observats, amb la finalitat de disminuir la situació de possible risc i oferir a l’infant o adolescent eines i recursos per al seu correcte desenvolupament integral com a persona.

L’acompanyament educatiu se centra, principalment, en les àrees deficitàries personals de noies i nois, tot i que també proposa accions amb la família, si escau. Les mancances es treballen mitjançant programes d’habilitats socials o pensament prosocial, com ara: programes de competències parentals (quan existeix una dificultat per part dels pares per posar límits clars); un seguiment intensiu (quan s’ha de millorar de manera general en la dinàmica diària de l’infant o adolescent), o derivacions i seguiments a recursos terapèutics adients a cada cas (salut mental, consum de tòxics, comportaments abusius en l’àrea sexual, relacions familiars conflictives…). Aquest acompanyament educatiu es fa en col·laboració amb serveis ja existents, aprofitant les experiències locals i comunitàries i en coordinació amb els recursos del territori. Així, per atendre les necessitats detectades, s’han establert convenis de col·laboració amb diferents entitats per oferir respostes més especialitzades de caire terapèutic, entre d’altres: amb l’Equip d’Atenció a Menors (EAM) de la Fundació Hospital Sant Pere Claver i amb la Fundació Vicky Bernadet per a casos d’abús sexual.

«Kid_running» by Michael Wimpee - Own work. Licensed under Public domain via flickr.comDes del mateix programa, es dóna suport a la part perjudicada en les accions que aquestes noies i nois realitzen, i que, en la majoria dels casos, també sol ser una o un menor d’edat. Normalment, es contacta amb la família per tal d’informar de les actuacions fetes i per valorar la viabilitat de participació en un procés de mediació o reparació, així com per oferir (si cal) orientació davant de les conseqüències de la situació problemàtica denunciada.

Amb aquest programa es vol unificar la resposta donada des de l’Administració en casos on noies i nois menors de 14 anys han estat denunciats per un delicte o falta, amb la finalitat principal de què es responsabilitzin de les seves conductes, que comprenguin les conseqüències d’aquestes (especialment vers els perjudicats) i que, finalment, puguin créixer i esdevenir ciutadanes i ciutadans plenament responsables. El programa «Educant en Responsabilitat. Intervenció amb menors de 14 anys inimputables» i els resultats del primer any de gestió es van presentar públicament en un acte el passat 26 de setembre de 2014.