Pacte per a la Infància


67 APUNTS

  • 09:54
  • 0

Drets dels infants: reptes per a Catalunya i avaluació d’impacte en la infància

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya (integrada per la Generalitat de Catalunya i el món local), la  Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula del Tercer Sector i UNICEF Comitè Catalunya varen coorganitzar, amb el suport del Parlament de Catalunya, la jornada 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infantreptes per a Catalunya i avaluació d’impacte en la infància.
La jornada es va celebrar a la seu del Parlament de Catalunya i fou presidida per la M. H. Sra. Núria de Gispert, Presidenta del Parlament de Catalunya, la H. Sra. Neus Munté, Consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i Presidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, així com pel Sr. Paco Estellés, Coordinador de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) i la Sra. Anna Folch, Presidenta d’UNICEF, Comitè Catalunya.
La jornada adreçada a diputats, responsables i tècnics de les institucions públiques catalanes, entitats socials i professionals i ciutadans que treballen per i amb la infància perseguia un doble objectiu: per un costat, contribuir a la reflexió sobre els principals reptes en matèria d’infància a Catalunya per tal de situar els infants en l’agenda política i social, des d’una perspectiva de drets. Per l’altre costat, impulsar l’avaluació d’impacte en la infància a Catalunya com a instrument per avançar en l’acompliment dels drets dels infants, a partir del coneixement d’experiències internacionals en altres contextos europeus com són Noruega, Gal·les i Flandes.

La jornada es va organitzar al voltant tres àmbits: una ponència «La Convenció sobre els Drets de l’Infant i els reptes per a Catalunya» a càrrec del Sr. Jorge Cardona, membre del Comitè de Drets de l’Infant de les Nacions Unides, seguit d’un diàleg amb els i les assistents.
Una taula rodona d’expertes internacionals emmarcada en «L’avaluació d’impacte en la infància com a instrument per millorar l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant», on es varen presentar experiències de Noruega, Gal·les i Flandes per part de la Dra. Anne Lindboe, Ombudsman dels Infants a Noruega, la Sra. Elin Gwynedd, Cap d’apoderament d’infants i adolescents del Departament de Comunitats i Lluita contra la Pobresa, del Govern de Gal·les i la Dra. Ellen Desmet, Professora de les universitats de Gant i d’Anvers i del Centre de Recerca en Drets dels Infants, Flandes; seguit d’un diàleg amb els i les assistents.
Unes conclusions sobre : «Claus per fer avançar la Convenció sobre els Drets de l’Infant a Catalunya», per part de la Sra. Mercè Santmartí, vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància i Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolesecència de la Generalitat de Catalunya, la I. Sra. Dolors López, Presidenta de la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya, la Sra. M. Jesús Larios, Adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, el Sr. Paco Estellés, Coordinador de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) i la Sra. Anna Folch, Presidenta d’UNICEF, Comitè Catalunya

  • 12:10
  • 0

L’avaluació d’impacte en la infància

Article elaborat per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència reconeix expressament el dret de l’ infant o adolescent a que totes les normes que es promulguin i les polítiques públiques que es formulin siguin avaluades des de la perspectiva del seu interès superior.

L’ interès superior ha d’incidir de manera integral i transversal en tots els àmbits que afecten a l’ infant o l’adolescent com a persona subjecte de drets i oportunitats; conseqüentment la transversalització ha d’impregnar totes les fases i nivells de planificació de les polítiques públiques i de les mesures generals que conformen l’acció de govern.

<No és possible complir amb l’avaluació de l’ interès superior sense garantir l’exercici del dret de participació dels infants i adolescents en l’avaluació.

En el mateix sentit, l’Observació general núm. 14 del Comitè dels Drets de l’Infant vincula clarament l’interès superior de l’infant amb el dret a participar en tots els assumptes que li afectin directament o indirectament, inclosa l’avaluació; les institucions publiques han de tenir en compte el seu parer a l’hora de planificar mesures o adoptar decisions legislatives.

Així mateix, l’Observació general núm. 12 del mateix Comitè, concreta que la participació és el punt de partida per a un intens intercanvi de parers entre els infants i els adults sobre l’elaboració de polítiques, programes i mesures en tots els contextos de les vides dels infants i els adolescents.

La Llei 14/2010 considera inimaginable el disseny de polítiques publiques en qualsevol àmbit d’esquena als ciutadans afectats; conseqüentment obliga als poders públics a fer participar activament a infants i adolescents en l’avaluació dels projectes normatius i les polítiques públiques.

El Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya que desenvolupa l’article 27 de la Llei 14/2010, assegura l’exercici del dret de participació amb la creació dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, òrgans de participació que representen els seus interessos i punts de vista.

El Pacte per a la Infància a Catalunya, de 19 de juliol de 2013, incorpora com a eix primordial la participació social activa de la infància en el disseny de les polítiques públiques, fent així efectiu el dret dels infants i adolescents a participar en el procés d’avaluació dels projectes normatius o mesures. Actualment, el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018, que desplega el Pacte per a la infància, preveu la definició d’un model de participació dels Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents en el seguiment i revisió d’aquest pla i, conseqüentment, del desplegament del Pacte.

A més,  la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència conjuntament amb l’Àrea de Millora de la Regulació de l’Oficina de Govern del Departament de Presidència i la UNICEF està impulsant la implementació de l’avaluació ex-ante de l’ impacte en la infància i l’adolescència dels projectes normatius de la Generalitat, és a dir, abans de la seva tramitació i aprovació. Així mateix, també impulsa l’avaluació d’impacte ex-post en el marc del desplegament del Pacte per a la Infància, per conèixer el grau d’avenç del Pla  d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 i avançar en un sistema d’indicadors de benestar infantil a Catalunya per conèixer l’estat de benestar dels infants i adolescents.

Entrevista a experts internacionals de Jornada
‘El 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant’

  • 20:29
  • 1

Constitució del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

·

El Molt Honorable president i l'Honorable consellera de Benestar Social i Família amb les i els membres del primer CNIAC
A Catalunya, la celebració el 20 de novembre de 2014 del 25è aniversari de la «Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència» ha representat un moment històric per a les polítiques públiques d’infància i adolescència. La constitució del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) com a acte central d’aquesta celebració visualitza un procés que començà el 2010 (amb l’encàrrec a un grup d’experts d’un esborrany de «Document de Bases» i una proposta d’ordre de creació del CNIAC) i acaba amb la constitució (i posterior presentació pel Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya) del primer Consell Nacional al Palau de Pedralbes.

La constitució del Consell porta implícit el reconeixement del paper d’infants i adolescents com a ciutadanes i ciutadans actius de l’avui, amb drets i responsabilitats, i amb les capacitats necessàries per exercir-les i per respondre’n de la seva aplicació. Al mateix temps, aquest acte permet avançar en el compliment de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i en les mesures fixades al Pacte per a la Infància a Catalunya.

Imatge d'Stuart Miles | FreeDigitalPhotos.netEl CNIAC és un órgan col·legiat, de caràcter consultiu i de participació. D’entre les funcions del CNIAC, hi destaquen:
* representar els interessos d’infants i adolescents de Catalunya;
* fer propostes als organismes competents;
* opinar sobre aquelles actuacions que afecten infants i adolescents;
* afavorir la imatge positiva d’infants i joves;
* sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar;
* proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i
* fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància.

D’acord al Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, l’Assemblea és l’òrgan de màxima representació del CNIAC. L’Assemblea està integrada per un màxim de cent membres, amb (com a mínim) una persona representant per comarca. A l’Assamblea, cal mantenir la paritat home-dona, la representació infant-adolescent i la presència dels col·lectius més vulnerables (especialment: infants i adolescents amb discapacitat, immigrats o persones protegides per tutela pública).

L’Assemblea del primer CNIAC està integrada per 43 infants i joves de 8 a 17 anys, que són representants dels 23 consells locals d’arreu de Catalunya que existeixen en el moment de la constitució del Consell Nacional. D’entre aquestes conselleres i consellers, s’han escollit la presidència, dues vicepresidències i el secretariat. Aquests càrrecs, juntament amb 10 vocals de l’Assemblea també seleccionats d’entre els 43 presents, formen la Comissió Permanent, que s’encarregarà de coordinar les reunions, les tasques i els possibles grups de treball del CNIAC.

Cal remarcar, però, que aquest primer Consell no és el punt d’arribada, sinó només un punt de partida pel què fa a la participació política de la infància i l’adolescència a casa nostra. De fet, tal i com defineix el mencionat Decret 200/2013, de 23 de juliol, s’ha de començar el disseny del programa d’impuls per a la constitució de nous consells de participació territorial, que consolidi i reforci els consells de participació ja existents i que permetin d’impulsar la constitució de nous consells en els àmbits territorials que corresponguin.

Amb les incorporacions de les i dels representants d’aquests nous consells locals i els 43 representats ja presents al CNIAC, la propera reunió de l’Assemblea del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya està prevista per març de 2015.

  • 20:29
  • 0

El CNIAC, amb ulls d’adolescent

Article enviat al Bloc del Pacte per en Carlos,
membre del Consell d’Infants de Rubí.

·

Logotip no oficial del CNIACEl 20 de novembre de 1989, les Nacions Unides van aprovar la «Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència». Després de 25 anys, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), un projecte innovador i pioner en el món, on les nenes i els nens d’entre 8 i 17 anys podem exercir el nostre dret a intervenir activament en les polítiques que ens afecten.

Formar part del CNIAC dóna l’oportunitat a què les veus d’infants i adolescents puguin ser escoltades a nivell nacional, ja que les coses que es diuen és per alguna raó, i de vegades ens sentim ignorats, com si la nostra opinió valgués menys o res.

El Consell Consultiu dels Infants de Rubí es va posar en marxa fa 14 anys, i les nostres veus són escoltades a nivell local, donem les nostres opinions, i ens informem. Els consells locals, però, tenen un problema, i és que alguns temes depenen d’altres administracions i l’Ajuntament no pot fer-hi res. CNIAC, lectura fàcil Per això, el CNIAC és un bon mitjà per transmetre els temes i les preocupacions des dels consells locals cap a la Generalitat.

Crec que, a partir d’ara, infants i adolescents ens sentirem molt més representats i escoltats, però cal fer difusió d’aquest consell consultiu, per tal que infants i adolescents sàpiguen que existeix i qui són les seves i els seus representats al CNIAC.