Pacte per a la Infància


76 APUNTS

 • 10:13
 • 0

4a sessió plenària de la Taula Nacional de la Infància

El passat 2 de juliol es va dur a terme la 4a sessió del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. En aquesta sessió hi varen ser convidades totes les persones presidentes de les Comissions tècniques de les Taules Territorials d’Infància de Barcelona, Girona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

En la sessió es va aprovar el Reglament de Règim Interior que regula el funcionament de la Taula Nacional, la constitució de dos nous grups de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional, pel desplegament del Pacte per a la Infància: Itineraris formatius en joves extutelats i extutelades, i Desplegament territorial del Pacte per a la Infància, i es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014, i l’enfocament del desplegament del Pacte pel què fa al procés de participació en la identificació de les prioritats del Govern en polítiques d’infància pel 2016. D’altra banda, es va informar de la necessitat de reforçar la Comissió tècnica de la Taula Nacional de Catalunya per tal d’agilitzar els processos de recollida i validació de dades i d’informació procedents dels Grups de treball per ser presentades a la Taula Nacional.

El Grup de treball operatiu: Itineraris formatius en joves extutelats i extutelades, està inclòs en el Grup de treball de l’àmbit 2. De la Inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats, i s’ha constituït en resposta a la Moció 213/X del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats, amb l’encàrrec d’analitzar i aplicar propostes de millorament dels itineraris dels joves extutelats i establir un sistema de beques formatives per a joves sense accés a prestació econòmica, i la participació dels Departaments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família i Ensenyament, i la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), que col·laboren amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en el treball de suport als joves extutelats.

Per altre banda, el Grup de treball operatiu: Desplegament territorial de Pacte per a la Infància, inclòs en el Grup de treball de l’àmbit 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència, i constituït per la UNICEF, la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), Save the Children, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, té l’encàrrec d’estudiar i fer propostes pel desplegament territorial del Pacte per a la Infància a partir de la constitució de les Taules Territorials d’Infància.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014, presenta la situació dels infants i adolescents a Catalunya mitjançant un seguit d’indicadors en cadascun dels àmbits del Pacte per a la Infància, per tant, des d’una perspectiva integral, i ha d’esdevenir un instrument per valorar si les mesures i actuacions que es volen impulsar en el Pla d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència de Catalunya, 2015 – 2018, són prou eficaces per assolir els objectius que es proposen en l’Enfocament estratègic i en la Planificació anual.

En l’exposició de l’enfocament del desplegament del Pacte, pel què fa al procés de participació en la identificació de les prioritats del Govern en polítiques d’infància pel 2016, es va informar que es procediria de la mateixa manera que en el 2015, per bé que enguany s’hi convidaria a les Taules Territorials i a les entitats participants en Grups de treball operatiu que no haguessin participat l’any passat.

 • 08:16
 • 0

Acord de Govern: Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

El dimarts 21 de juliol el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per Acord de Govern el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència,  2015-2018, tal com estableix l’article 21 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència (Pd’IIAC) desplega el Pacte per a la Infància en el període 2015-2018, i és una de les principals funcions atribuïdes a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, recollida en el Decret 250/2013,  de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància: Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, a les Taules Territorials d’Infància, recollida en el mateix decret:  Desplegar, en el territori de referència i d’acord amb les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, i dóna compliment al que estableix l’Annex 2 del Pacte per a la Infància: L’aplicació del Pacte per a la Infància a Catalunya es realitzarà a partir del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya.

L’elaboració del Pla s’ha realitzat mitjançant un procés de participació representativa de professionals  d’entitats, institucions i departaments, i experts acadèmics, i de participació nominal, en línia i oberta a tota persona interessada. El Pla ha estat aprovat per la Taula Nacional de la Infància, òrgan de coordinació interadministrativa, i presentat a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància. L’elaboració del Pla s’inicia amb la constitució, el 7 de febrer de 2014, de la Taula Nacional de la Infància, la creació de set Grups de treball, d’acord amb els àmbits que estableix el Pacte i oberts a la participació, i l’aprovació per la Taula Nacional d’un full de ruta en dues fases que havia de conduir a l’elaboració de l’enfocament estratègic per un període pluriennal i a una planificació anual en les polítiques d’infància i adolescència:

1. Participació social de la Infància
2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
3. Atenció a la infància: Salut
4. Atenció a la infància: Educació i Valors
5. Atenció a la infància: Família
6. Mitjans de comunicació
7. Sistema de polítiques integrals i transversals d’infància i adolescència

L’estiu de 2014 s’aprova per la Taula Nacional de la Infància l’Enfocament estratègic 2015-2018 i, tot seguit, es presenta a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància. A finals del 2014, la Taula Nacional de la Infància, va aprovar la Planificació anual 2015, i es va presentar a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància.

L’Enfocament estratègic és el full de ruta que fixa quin ha de ser el desplegament del Pacte a Catalunya en el quadrienni 2015-2018. Per la seva banda, la Planificació anual 2015 recull, i recollirà anualment, la planificació operativa dels departaments en polítiques d’infància i adolescència, amb la corresponent certificació pressupostària, incloent-t’hi les propostes viables i factibles procedents dels processos de participació.

 • 14:53
 • 0

Taula Territorial d’Infància de les Terres de l’Ebre

El passat dijous 25 de juny es va constituir a la ciutat de Tortosa, la Taula Territorial d’Infància de les Terres de l’Ebre que abasta la delegació territorial del Govern a les Terres de l’Ebre. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball segons les necessitats a tractar, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.

L’acte fou presidit pel delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Sr. Francesc X. Pallarès, qui ostenta la presidència de la Taula Territorial, i la delegada territorial de Benestar Social i Família, Sra. Manuela Cid, exercint de vicepresidenta de la Taula Territorial, acompanyats per la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, qui actuà com a vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

.

.

.

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:

 • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
 • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
 • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
 • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
 • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
 • Una persona representant dels consells comarcals del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre
 • Una persona representant la diputació provincial de Tarragona

En aquesta primera sessió plenària s’ha aprovat la constitució de la Comissió tècnica, presidida per la Sra. Ester Cabanes, Cap del servei territorial d’atenció a la infància i l’adolescència de Terres de l’Ebre, i d’un Grup de treball que s’encarregarà d’elaborar un estudi de les diferents xarxes de professionals actives en matèria d’infància en l’àmbit de la Taula Territorial d’Infància de les Terres de l’Ebre. Aquest estudi, juntament amb els estudis que duguin a terme la resta de Taules Territorials d’Infància, serà un pas per arribar a l’elaboració d’un primer cens de Taules Locals d’Infància a Catalunya.

 • 14:52
 • 0

Taula Territorial d’Infància de Lleida

El passat dijous 25 de juny es va constituir a la ciutat de Lleida, la Taula Territorial d’Infància de Lleida que abasta la delegació territorial del Govern a Lleida. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball segons les necessitats a tractar, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.

L’acte fou presidit pel delegat territorial del Govern a Lleida, Sr. Ramon Farré, qui ostenta la presidència de la Taula Territorial, i el delegat territorial de Benestar Social i Família, Sr. Josep Ma Forné,  exercint de vicepresident de la Taula Territorial, acompanyats per la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, qui actuà com a vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

.

.

.

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:

 • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
 • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
 • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
 • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
 • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
 • Una persona representant dels consells comarcals de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.
 • Una persona representant la diputació provincial de Lleida
 • Una persona en representació de l’ajuntament de Lleida

En aquesta primera sessió plenària s’ha aprovat la constitució de la Comissió tècnica, presidida per la Sra. Dolors Camí, Cap del servei territorial d’atenció a la infància i l’adolescència de Lleida, i d’un Grup de treball que s’encarregarà d’elaborar un estudi de les diferents xarxes de professionals actives en matèria d’infància en l’àmbit de la Taula Territorial d’Infància de Lleida. Aquest estudi, juntament amb els estudis que duguin a terme la resta de Taules Territorials d’Infància, serà un pas per arribar a l’elaboració d’un primer cens de Taules Locals d’Infància a Catalunya.