Pacte per a la Infància


86 APUNTS

  • 15:02
  • 0

Actuacions prioritàries 2014-2015

El juliol, finalitzada l’etapa de definició de l’Enfocament estratègic, informàvem que s’iniciava una nova etapa del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017, en el marc del Pacte per a la Infància a Catalunya: el Pla d’acció anual 2014-2015, amb el qual es concretaran les actuacions de Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència, acompanyades de la dotació pressupostària i els indicadors de resultats pertinents.

Com en l’etapa si voleu participar d’una manera més directa podeu fer-ho demanant de formar del Grup de Participació oberta, mitjançant aquest enllaç: Grup de participació oberta – ‘Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017′.
També podeu participar directament en el procés que acabem d’iniciar a través d’aquest enllaç.
Aquesta segona etapa de treball clourà aquesta mateixa setmana d’octubre atesa les limitacions de calendari dels terminis establerts.
  • 07:29
  • 0

Recolzar les activitats dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu

Article enviat al Bloc del Pacte pel Servei de Gestió Administrativa,
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

·
La piràmide de l'alimentació saludable

D’entre les diferents funcions assignades al Departament de Benestar Social i Família i, dins dels eixos principals que defineix el Pla de Govern 2013-2016, es troba «promoure la prevenció i la protecció davant les situacions de risc en que es puguin trobar els col·lectius més vulnerables, amb especial atenció a la infància». També la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en el seu article 77.4 estableix la necessitat pel Departament «en coordinació amb els ens locals [...] de desenvolupar programes integrals d’atenció als adolescents en risc i desavantatge social [...que] han de comptar amb [...] mesures socioeducatives intensives com centres oberts i centres diürns».

És, doncs, dins d’aquest marc legal que el Departament i, en concret, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha endegat per a enguany el «Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant els període de vacances escolars d’estiu i de promoció a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos». Collage «Menjar bé» amb fotos de FreeDigitalPhotos.netEl Programa se centra en facilitar el manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període estival perquè puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les necessitats socioeducatives i, especialment, alimentàries d’infants i adolescents.

Són més de 60 els centres oberts d’arreu del territori català els què estan implementant el programa, el funcionament dels quals garantitza la continuïtat de la intervenció socioeducativa i una alimentació saludable i equilibrada a infants i adolescents atesos durant les vacances d’estiu en què els centres escolars estan tancats. Els beneficiaris d’aquest programa son infants i adolescents que han estat derivats pels serveis socials bàsics.

La descripció «formal» del programa i dels requisits per als ens locals i entitats titulars de centres oberts es troben en la fitxa del contracte programa que se signa amb els ens locals, així com també a l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats (el programa que us hem explicat en aquest apunt està detallat en l’annex 4, lletra G). La convocatòria concreta per a l’estiu 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 28 de febrer (és la Resolució BSF/426/2014, de 25 de febrer).

  • 07:28
  • 0

Estiu de qualitat, inclusiu i per a tothom

Article enviat al Bloc del Pacte per
l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval).

·

Prop de tres mesos de vacances escolars és molt de temps: prou per a què hàbits i rutines del curses puguin veure alterats; prou per a què els dies es puguin convertir en jornades tedioses i de ‘no-fer-res’;Logotip de l'Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval) prou per a què l’estiu pugui significar, només, tres mesos de descans i de pas de calendari, i, sobretot, prou per a què moltes necessitats bàsiques cobertes al llarg de l’any per l’escola i els centres oberts, a l’estiu quedin descobertes. D’aquí rau la importància, doncs, del munt d’activitats programades per diverses entitats, que esdevenen una oportunitat per treballar moltes coses en un altre marc i context, i que permeten mantenir certs mínims amb una resposta concreta.

El lleure educatiu forma part dels imprescindibles d’un nen i nena en el seu creixement i desenvolupament, pels fonaments educatius, socialitzadors i d’experimentació que aporta. Amb aquesta evidència, cal reconèixer el protagonisme que pren aquest dret en el vigent marc normatiu d’atenció i empara de la infància a Catalunya (en concret, amb el Pacte per a la Infància i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència). En contextos vulnerables, però, l’accés al lleure educatiu no sempre és fàcil i les entitats socials i el suport polític prenen rellevància en garantir-ho.

Activitat a l'AEIRavalDes de l’AEIRaval, portem anys oferint a l’estiu una continuació de la intervenció que desenvolupem com a centre obert al llarg del curs. Es tracta d’una proposta de lleure educatiu amb un tarannà diferent al del ritme del curs escolar: més relaxat, més vivencial, més significatiu i, sobretot, d’aprenentatge de noves coses i descoberta de l’entorn proper. En resum, permet incidir amb més intensitat en els aspectes fonamentals del desenvolupament de l’infant, fer-ho en un ambient diferent (com ara, al «Nou Espai Socioeducatiu Estel d’Assís») i copsar dinàmiques que en el dia a dia del curs no són fàcils de realitzar.

Enguany, l’AEIRaval ha fet una aposta important en oferir més places (atenent més d’un centenar d’infants i adolescents, d’entre 3 i 17 anys) i en ampliar el servei amb un menjador diari (al llarg del mes de juliol s’han ofert més de 1400 àpats) gràcies al suport extraordinari de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). D’aquesta manera, el projecte ha estat capaç de cobrir l’esmorzar (amb un entrepà, un làctic i una peça de fruita diària, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona) i el dinar. Cal considerar, també, la decisió de destinar una part de places d’inclusió (15% de nens i nenes amb alguna discapacitat), tot reforçant l’equip amb professionals especialitzats.

L’estiu, Activitat a l'AEIRavalperò, també està sent (per als qui no s’han esforçat prou al llarg del curs) un temps de recuperació per intentar superar el curs. Per segon any, s’ha obert un espai d’estudi per a una trentena de nois i noies d’ESO, amb professorat voluntari especialitzat en diferents matèries.

En definitiva, un estiu de qualitat, inclusiu i per a tothom, però… i en família? Dins el plantejament dels projectes d’estiu que donen continuïtat als serveis de centre obert i en els què el paper i la implicació de les famílies és vital, volem acabar aquest apunt posant sobre la taula la imperant necessitat de conciliar les activitats de lleure (que permeten el gaudi amb el grup d’iguals) amb, creiem, la importància de compatibilitzar-les amb les del lleure en família. Per a això, cal treballar afavorint noves dinàmiques relacionals entre progenitors i infants i adolescents.

  • 07:27
  • 0

Experiències d’estiu al Centre Obert de l’Esplai La Florida

Article enviat al Bloc del Pacte per
Club d’Esplai La Florida.

·

L’Associació Club d’Esplai la Florida neix l’any 1984 amb la finalitat d’educar en valors durant el temps de lleure a infants i joves del barri de la Florida, de L’Hospitalet del Llobregat. La Florida és una zona amb una situació social complexa, on l’atenció a infants, joves i les seves famílies és prou important com per treballar amb un Logotip de l'Associació Club d'Esplai Floridaprojecte socioeducatiu que dóna una resposta global i integradora a les noves necessitats que van sorgint en l’entorn més proper.

L’any 2007 vam impulsar el centre obert, un model inclusiu emplaçat en una entitat socioeducativa de lleure. La nostra entitat, creiem, esdevé un lloc privilegiat de trobada on es realitzen accions educatives que faciliten la integració i l’acolliment, un espai on els nous veïns i veïnes coneixen i aprenen a estimar el barri i la ciutat, la llengua, i la cultura. Alhora és un espai ideal per donar a conèixer altres cultures, tradicions i maneres de fer i d’entendre el món.

Dins el context de crisi econòmica generalitzada que estem vivint els darrers anys, una de les necessitats que havíem detectat és la que es genera quan l’escola tanca per vacances i, per tant,Activitat a l'esplai La Florida també tanquen els menjadors escolars: infants i adolescents amb famílies en situacions de pobresa pateixen directament les conseqüències i per a molts d’elles és una impossibilitat el viure amb normalitat durant les vacances escolars. Per aquest motiu, l’any 2012 vam iniciar el casal d’agost, amb la voluntat de facilitar la participació en activitats de lleure i, alhora, facilitar un àpat saludable als infants que més ho necessitaven. I, per això, valorem molt positivament que, des de la DGAIA,s’hagi impulsat aquest any el «Programa G», per tal de garantir aquest servei als infants que participen dels centres oberts a l’estiu.

A través d’aquest projecte assegurem que aquests infants gaudeixin d’una experiència educativa normalitzada a partir d’activitats de lleure, i els garantim, a més, que realitzin tres àpats diaris saludables: així, tenen unes vacances dignes, plenes d’activitats que fomenten el companyerisme, la igualtat d’oportunitats, l’amistat, els valors socials i la bona alimentació. En definitiva, gaudeixen d’unes vacances saludables.

Des dels serveis socials del nostre districte, s’ha realitzat un gran treball de detecció i seguiment de les famílies vinculades al projecte. Activitat a l'esplai La FloridaGràcies a aquest programa, i a la coordinació amb els serveis socials, hem assegurat la participació a l’estiu dels infants que durant l’any ja venen al centre obert i, també, d’altres que s’han incorporat a l’activitat. En total, més de 90 infants han fet ús d’aquest recurs.

Tot plegat, ha estat el treball col·laboratiu en xarxa de les diferents institucions que hi hem intervingut en el projecte allò que l’ha fet possible. I, creiem, és un recurs per als nostres infants i adolescents que cal continuar impulsant en els propers anys.