Pacte per a la Infància


63 APUNTS

  • 08:02
  • 1

Les dificultats en l’educació dels nostres fills dins de famílies monoparentals

Article enviat al Bloc del Pacte per la Federació de Famílies Monoparentals.

·

Quan qui ha d’educar és una mare sola o un pare sol, no necessàriament empitjora la qualitat de l’educació de filles i fills, però sí que fer-ho bé és força més difícil pel sol fet de ser un únic el responsable en la presa de decisions i, alhora, l’únic referent adult de l’infant. Sovint, el cansament provocat per l’acumulació de responsabilitats i obligacions en un sol progenitor fa que en cada etapa educativa de l’infant o adolescent ens haguem d’enfrontar a situacions força complicades, tant físicament com emocionalment.

Així, en l’etapa dels 0 als 3 anys—quan l’adquisició dels hàbits és primordial—el fet de ser família monoparental no ha de suposar un problema quan és més bàsic de mantenir rutines, una certa tranquil·litat, i ser el mirall cap l’infant. Ans el contrari: a casa, només hi ha un patró de normes i l’infant va rebent la directriu sense comportaments o pautes contradictòries o no consensuades, cosa la qual facilita el procés d’adquisició d’hàbits i dóna molta seguretat als infants. Malauradament, tot sovint veiem que en famílies biparentals això no és el què succeeix i, de seguida, els petits aprenen quin paper té cadascun dels seus pares.

Les dificultats per a les famílies monoparentals apareixen quan, com a conseqüència de la feina i els horaris, a la mare o al pare els manca temps de qualitat per poder dedicar als seus fills, tant en el joc com en l’estudi o en l’oci. Poder disposar d’aquest temps és molt important perquè és en els primers anys dels infants quan el referent matern o patern esdevé imprescindible.Imatge de David Castillo Dominici | FreeDigitalPhotos.net Lògicament també ho és en etapes posteriors de la vida de l’infant, quan la presència de la persona progenitora és molt important per tal de garantir un creixement emocional adequat i, òbviament, per gaudir d’un entorn segur i confortable que faciliti a infants i adolescents un desenvolupament escolar amb èxit.

Tot plegat, com comentàvem abans, vol dir compartir temps de qualitat, i és aquí on tornem a topar amb la barrera de la gran dificultat que suposa conciliar correctament la vida familiar i la laboral. Aquesta conciliació, que és importantíssima en totes les famílies, és—en el cas de les famílies monoparentals—un luxe al què a dia d’avui és pràcticament impossible accedir: sovint, conciliar la vida laboral i la vida familiar sol implicar una reducció d’ingressos o una expulsió del mercat laboral que les famílies amb una sola font d’ingressos no es poden permetre.

Imatge de Vlado | FreeDigitalPhotos.net

Mentre la legislació laboral no tingui en compte la multiplicitat de situacions familiars de les persones treballadores, filles i fills de famílies monoparentals seguiran estant discriminats i en inferioritat d’oportunitats, perquè els drets laborals del seu únic progenitor tenen un preu elevadíssim que, sovint, fa que n’hagin de renunciar. L’impacte que això té en el temps que disposen mares i pares per ocupar-se d’infants i adolescents, i poder educar-los i ajudar-los a créixer de la millor manera possible (per posar al seu abast un futur digne) és massa elevat.

Les famílies monoparentals estem disposades a continuar amb l’esforç i la lluita que suposa educar en solitari: volem que les nostres filles i els nostres fills gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta dels infants.

  • 19:25
  • 0

Què implica participar? La presa de decisions amb infants i adolescents

Article enviat al Bloc del Pacte per Save the Children.

·

Al món, encara que els nens, nenes i adolescents representen un alt percentatge de les societats on viuen, tradicionalment queden exclosos dels processos de presa de decisions. Aquesta exclusió té les bases en la visió de la infància com a subjectes passius, sense la suficient iniciativa, maduresa com per exercir la seva llibertat d’opinió i expressió. És a dir, a participar.

I, què implica participar?

Segons Save the Children, s’entén per participar l’exercici en què les veus dels infants i adolescents es prenen seriosament i ells/es assumeixen responsablement, segons el seu grau de maduresa i desenvolupament, decisions en aquells assumptes que els concerneixin. És a dir, participar implicar poder opinar, decidir i actuar organitzadament. La participació de la infantesa és un valor que abasta tots els escenaris (des del familiar, a l’àmbit públic, des del nivell local al internacional) i es comprèn com una acció informada i voluntària de tots els nens i nenes.

Imatge de twobee | FreeDigitalPhotos.net

Aquest dret està reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans, a l’Estatut, a les recomanacions del Consell d’Europa, a les Observacions i Protocols del Comité dels drets dels infants i en la Convenció dels Drets de l’Infant (CDI) de Nacions Unides, i també en d’altres disposicions legals, com la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i recentment, al Pacte per a la Infància a Catalunya. No obstant, es de gran rellevància el paper de la CDI, donat que suposa un salt qualitatiu en el tractament dels infants i la introducció d’un canvi de paradigma: el nen/la nena passa de ser d’un objecte de protecció a ser subjecte, titular de drets. Reconèixer els infants com subjectes de drets i actors socials exigeix reconèixer-los com a persones amb drets, individus amb criteris, capacitats i valors propis, participants del seu propi procés de creixement i desenvolupament personal i social.

En l’exercici de la participació, nens, nenes i adolescents aprenen a col·laborar i influenciar en els i les responsables de la presa de decisions, pel què seran persones amb més confiança en sí mateixos i utilitzaran aquestes habilitats per a millorar les seves societats. A més, les polítiques públiques que afecten als infants són més efectives quan ells i elles estan involucrats en els processos de presa de decisions. Per aquests motius, Save the Children considera la participació com un aspecte transversal, una metodologia, a tenir en compte a totes les accions i programes dirigits als nens i nenes, un procés continu en què ells i elles, a més d’opinar, s’impliquen en la presa de decisions,en diferents àmbits de la vida: la família, el lleure, l’àmbit polític, l’escola, el barri, la ciutat, els mitjans de comunicació…

Imatge de photostock | FreeDigitalPhotos.net

És més, actualment, es detecten una sèrie de tendències que mobilitzen la participació de la població infantil en nous escenaris. Atenent a aquesta tendència, és rellevant considerar els mètodes de participació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) on estan presents nens, nenes i adolescents, donat que constitueixen veritables espais socials d’innovació i relació que ens permeten indagar sobre les noves pautes i conductes socials rellevants de cara al futur.

Queda un llarg camí en el procés de trencar els prejudicis que encara prevalen en els adults, en relació a les capacitats dels nens i nenes per a transformar la realitat o per a incidir amb possibilitats de canvi, raó per la qual és necessària una major divulgació i difusió dels drets de la infància i la promoció del dret participació infantil i juvenil, així com establir mecanismes i espais adequats i estables per al exercici efectiu d’aquest dret per part dels nens i les nenes. En aquest sentit, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dóna resposta amb l’eina interactiva “Joc dels Drets” que esdevé un nou espai de promoció dels Drets dels Infants, i de foment de la participació dels Infants.

  • 19:15
  • 0

En marxa el ‘Joc dels Drets’ per a infants i adolescents

·

El ‘Joc dels Drets‘, una aplicació interactiva destinada a infants i adolescents per promocionar els drets de la infància, ja és accessible a la xarxa. La presentació del ‘Joc dels Drets’ es va fer el passat dia 20 de novembre (el dia universal de la infància), coincidint amb l’inici de la nova etapa del Bloc d’infància, que pren com a eix vertebrador el Pacte per a la Infància de Catalunya.

El ‘Joc dels Drets’ pretén apropar el continguts de la Convenció dels drets de l’infant (aprovada a l’Assemblea General de les Nacions Unides) a infants i adolescents, sota la premissa que no es pot defensar allò que no es coneix. L’entrada a l’aplicació presenta opcions diferenciades per a infants i adolescents, atès que el contingut de cadascun dels drets, així com les animacions que acompanyen als texts, han estat adaptats per a les diferents franges d’edat.

La pàgina presenta quatre apartats. En primera instància, el ‘Joc’, pròpiament dit, on una gran il·lustració interactiva permet de seleccionar els diferents drets, que, aleshores, són presentats amb detall per mitjà d’una animació i un text adaptats al col·lectiu d’edat triat. Un cop llegit, es pot ‘opinar sobre’ el dret (amb un missatge en el mur del propi joc) o bé es pot ‘compartir’ a les xarxes socials (amb un missatge generat automàticament per l’aplicació, a punt per penjar en el propi perfil de cada participant).

La segona opció del menú del Joc (el ‘Mur’) permet entrar al ‘mur d’infants‘ i al ‘mur d’adolescents‘ directament. El mur està dividit en tants drets com es presenten, i en les diferents seccions hi podrem llegir els comentaris que nosaltres hi haguem fet als drets i també els que han fet d’altres persones que han participat en el Joc abans que nosaltres.

El tercer apartat (‘Participa’) permet treballar amb els continguts gràfics del Joc, descarregant-los en el propi ordinador. La idea és tractar aquests gràfics per dissenyar una campanya pròpia de cada infant o adolescent per donar a conèixer els drets a d’altres persones. Aquesta és, probablement, la part més creativa de l’aplicació i on tant infants com adolescents es poden implicar més personalment en la defensa dels seus drets. Les imatges i els titulars dels drets (dissenyats per l’Estudi Mariscal) s’han posat a lliure disposició de navegants de la xarxa, i es poden emprar per generar correus electrònics, banners, apunts a blogs, publicació en xarxes socials… i, si es vol, es poden emprar per dissenyar cartells, targetes, papers personificats, transferències per decorar samarretes, jocs de taula… i qualsevol d’altre ús gràfic que la persona que dissenya i gestiona cada campanya cregui adequat per assolir els objectius proposats.

Per últim, el quart apartat del Joc dóna pas als texts ‘legals’ sobre els què es basa el web. Tenim accés al document de la Declaració dels drets, i gràcies a la contribució de ‘Save the Children‘ també podem accedir a documents explicatius específics per als diferents nivells d’aprenentatge en funció de l’edat de qui hi participa.
Amb l’aposta per la formació—interactiva i personalitzada—de cada infant i adolescent que hi vulgui participar, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència vol contribuir a donar compliment als continguts del Pacte per a la Infància de Catalunya recentment signat que, des del mateix pròleg, indica que cal ‘impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu present i del seu futur’, especialment pel què fa a mesures de prevenció i de foment de la participació i promoció els drets, els deures i les oportunitats d’infants i adolescents.

·

·

  • 14:17
  • 1

Bon Nadal 2O13!

Un cop més retornen els dies de les festes nadalenques: noies i nois pleguen de l’escola, els carrers s’engalanen de llumets de colors, les compres al mercat solen ser diferents de les de cada dia, les trobades i els dinars familiars poden provocar-nos una certa saturació de menjar i, en general, tothom sembla una mica més content que durant la resta de l’any.
Nosaltres—previsors que som les i els del Blog del Pacte—us deixem, aquí un recull d’enllaços perquè en feu una ullada: potser encara us trauran d’un
embolic… si no heu escrit als Reis d’Orient, no teniu a punt el pessebre, o per si voleu enviar una postaleta digital a darrera hora…

r e c u r s o s    d e    N a d a l

Envieu una postal de Nadal amb <postals.cat>
Les manualitats de l’escolta Jou a <jouscout.com>
Munteu el pessebre virtual amb <educarm.es>
Per al PC: fons de pantalla al <xtec.cat>
La carta als Reis al <cpnl.cat>
El particular Nadal de BCN a <nadal.bcn.cat>
Dibuixos per posar color al Nadal a <waece.org>
Visiteu un pessebre vivent en algun dels pobles de Catalunya <pessebresvivents.cat>
Retalleu i enganxeu el pessebre amb <pessebristes.ecervera.cat>
Passegeu per la Fira de Santa Llucia a Barcelona <firadesantallucia.cat>
Visiteu el poble del Pare Noel a Rovaniemi, Cercle Polar Àrtic a Lapònia <santaclausvillage.info>
Uns quants recursos de Nadal del <xtec.cat>
Més recursos de Nadal del <cpnl.cat>
I encara més recursos de Nadal al portal <nosaltres.cat>
El web de les Filles de la Caritat també llista uns quants recursos de Nadal a <hijascaridad.org>
I la pàgina de la Teresa també té un munt de recursos de Nadal al <xtec.cat>

Així, doncs, només ens resta desitjar-vos…

I per si voleu saber com es podria explicar el Nadal en versió 2.0, us deixem a continuació un petit vídeo de Youtube: