Pacte per a la Infància


48 APUNTS

  • 12:52
  • 0

Pacte per a la infància i l’adolescència de Catalunya

Catalunya com a país ha de fer un pas endavant per situar la infància en un eix vertebrador de les seves polítiques. El Pacte per a la Infància a Catalunya, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ha de ser entès com una de les grans línies de present i futur de compromís i acció envers la infància a Catalunya“.

Així comença el Document de bases que ha de donar peu, d’aquí a un any tal i com s’ha compromès el Govern en paraules del Conseller de Benestar Social i Família, a la signatura d’un Pacte per la Infància a Catalunya. Adreçat a tota la infància i adolescència de Catalunya, amb una atenció especial a la infància vulnerable i en risc d’exclusió social, s’ha d’orientar, continua dient el document de bases a “impulsar polítiques d’infància integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants, que permetin visualitzar aquest grup social i facilitin espais per a la construcció del seu futur“. El Pacte per la Infància posarà en l’agenda de país les actuacions i polítiques d’infància a Catalunya, per això exigeix el màxim consens social i polític. A partir del Document de bases s’inicia, doncs, un procés participatiu i obert a tots els agents socials, civils, institucionals i polítics, amb sentit crític i voluntat de construir i d’entesa, que ha de donar com a resultat, a finals de 2012, la signatura d’un Pacte per la Infància a Catalunya.

El Document de bases es fonamenta en la Declaració dels drets de l’infant (1959), la Convenció sobre els drets de l’infant (1989), l’Estat d’autonomia (2006), la Llei dels drets i de les oportunitats en la infància i l’adolescència (2010), la Llei d’Educació (2009) i el Pacte nacional per la immigració (2008), per tal de donar resposta, d’una banda, a l’enfocament integral que suposa impulsar polítiques per a tota la infància i adolescència de Catalunya, i de l’altra, a l’enfocament transversal que implica fer-ho des de la perspectiva del treball interdepartamental. El document es desenvolupa en quatre grans eixos: la participació social de la infància, la inclusió social, l’atenció a la infància i els mitjans de comunicació, prioritzant una diagnosi prèvia per establir les necessitats de la infància i l’adolescència i determinar les actuacions pertinents de protecció, prevenció, promoció, participació i atenció per satisfer-les.

El proppassat 29 de novembre, en el marc de la celebració de l’acte institucional del Dia universal dels drets de l’infant, celebrat a l’Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya, el Conseller Josep Lluís Cleries va presentar el document de base per elaborar el Pacte per a la Infància. L’acte va comptar amb una taula d’experts que han debatut sobre diferents aspectes relacionats amb la infància, presentada pel director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Josep Lluís Ortuño, i integrada pel professor Jesús Vilar, de la Universitat Ramon Llull; pel director de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i de Llar de Pau, Eduard Sala, i per la professora Maria Dolors Roigé, de la Universitat Rovira i Virgili. L’acte ha finalitzat amb una actuació musical de la coral infantil “El Cor de la Nit”.

Aquesta presentació va tenir lloc el mateix dia que el Govern va aprovar la creació del Programa per a l’impuls i l’assoliment del pacte, un programa que té per objectiu elaborar el document definitiu, amb la participació d’experts, entitats i representants polítics, que defineixin estratègies i propostes polítiques d’infància a mitjà i llarg termini.

  • 12:50
  • 0

Projecte Suport a l’acolliment en família extensa

A Catalunya l’acolliment en família extensa és una de les mesures de protecció més utilitzades en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència. En els darrers cinc anys ha tingut una progressió important.

Tal com estableix la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, quan un infant o adolescent ha de ser separat de la seva família per trobar-se en una situació de desemparament, la Generalitat de Catalunya n’assumeix la seva tutela i li procura el recurs més adient a les seves necessitats. Entre els recursos possibles, l’acolliment en família extensa, sempre que sigui possible, té preferència respecte qualsevol altra recurs, ja sigui l’internament en un centre, l’acolliment en família aliena o l’acolliment preadoptiu. La mateixa llei estableix per família extensa aquella en què hi ha una relació de parentiu entre l’infant i adolescent per acollir i la persona acollidora, o, com a mínim, un dels membres de la família acollidora.

Actualment, l’acolliment en família extensa d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya per franges d’edat es distribueix de la següent manera: de 0 a 3 anys el 10,6%, de 4 a 6 anys el 15,2%, de 7 a 9 anys el 19,4%, de 10 a 12 anys el 21,7%, de 13 a 15 anys el 21,0% i de 16 a 17 anys el 12,0%.

Segons apunta Carme Montserrat (2007) a Infants i adolescents acollits pels seus familiars: què en sabem, què en coneixem? (…) algunes recerques apunten que el fet d’estar acollits pels familiars incideix de forma positiva en el benestar dels nens, tant durant l’acolliment (Berrick et al., 1994; Iglehart, 1994) com en el seu funcionament quan són adults (Benedict et al., 1996). Per tal que aquesta sigui una mesura amb tot el suport de l’Administració, Carme Montserrat cita Hegar (1999b), la qual proposa que (…) l’Estat vetlli pels drets dels nens, dels progenitors i dels familiars que els acullen; en segon lloc, que proporcioni l’ajut econòmic necessari, i en tercer lloc, que vetlli per assegurar la qualitat de l’atenció i ofereixi serveis de suport.

El proppassat dia 17 de novembre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va dur a terme una sessió de treball amb tots els serveis i entitats participants en el projecte de Suport a l’acolliment en família extensa amb la finalitat d’establir un model comú, elaborat a partir de les diferents experiències, que permeti homogeneïtzar la intervenció i garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots els infants i adolescents, i famílies acollidores que es beneficien del projecte. Amb aquesta iniciativa es vol impulsar i reforçar una línia de treball que minimitzi la institucionalització dels infants i adolescents tutelats per l’administració i els mantingui en la seva família d’origen.

El projecte es desenvolupa en tres línies d’actuació: d’una banda, el suport tècnic per professionals especialitzats a través de les ICIF, de l’altra, la prestació econòmica per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa, i finalment, la inclusió del projecte en el Pla de Qualitat 2012-2014 de la DGAIA.

  • 09:58
  • 1

Programa Minuts Menuts

Des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, es duu a terme el programa MINUTS MENUTS. Aquest és un servei universal destinat a donar valor al temps personal i familiar. Ofereix a les famílies un servei de guarda puntual per als fills i filles de 4 mesos a 3 anys fora de l’horari escolar, dins d’un espai lúdic i de qualitat.

El programa, que té una clara vocació de servei públic i la voluntat d’apropar-se a la ciutadania, es desplega en col·laboració amb les administracions locals (ajuntaments i consells comarcals), treballant en xarxa i utilitzant els espais ja creats o habilitats per a la primera infància i de manera coordina amb els altres serveis i persones professionals que treballen per a les famílies en l’àmbit municipal. Concretament, s’ubica en espais diversos com ludoteques, centres cívics, poliesportius municipals, escoles bressol, entre altres. Els espais disposen de material lúdic i didàctic mínim i els aparells necessaris per garantir un bon servei als infants així com amb una programació setmanal d’activitat lúdiques.

El programa vol ajudar a promoure una xarxa de famílies en el municipi que els permeti la comunicació i l’intercanvi d’experiències i donar assessorament a les famílies en la cura dels infants.

Les consideracions que han de tenir en compte les famílies que vulguin gaudir d’aquest serveis són:

El servei és universal i assequible per a totes les famílies empadronades al municipi i que tenen infants de 4 mesos a 3 anys.

L’edat mínima de l’infant per accedir al servei és de 16 setmanes, període coincident amb l’acabament de la baixa per maternitat/paternitat.

El temps màxim de permanència d’un infant al servei és de tres hores continuades i de dos dies per setmana.

Les famílies han d’abonar a l’ens local 1€ per cada hora d’estada del menor.

En general, no és necessari fer una reserva de plaça ja que el servei s’entén com un espai que vol donar resposta a aquelles necessitats no previstes o gestions a realitzar per les persones adultes que són difícils de dur a terme amb l’acompanyament dels infants.

Els serveis disposen d’una normativa interna que regula el funcionament de l’espai i una documentació per donar a les mares i als pares per la seva signatura (autorització, compromís d’horari…) i una fitxa inicial amb les de dades de l’infant que el pare o mare hauran d’emplenar, tenint en compte temes de salut com al·lèrgies, medicaments o d’altres).

Els pares i mares han de portar el material necessari per a la cura del seu nen o nena (bolquers, roba, etc.).

El programa es va iniciar a l’any 2007 amb el desplegament de 9 serveis a diferents municipis i/o consells comarcals amb experiència en l’atenció a la primera infància. Amb aquest procés, actualment la Xarxa de Minuts Menuts està present en un total de 35 municipis catalans i amb 36 serveis d’atenció a infants.

  • 13:30
  • 2

CESICAT, Internet segura per a la infància i l’adolescència

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és l’organisme executor del pla nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009. La missió del Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya és garantir una societat de la informació segura catalana per a tots, operant un Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, com a eina per a la generació d’un teixit empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional.

El Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya s’estructura al voltant de quatre objectius estratègics principals:

Executar l’estratègia nacional de seguretat TIC establerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.

Promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC.

Increment de la confiança i protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació.

 
Els serveis del CESICAT s’adrecen al següent públic objectiu:

1. Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, amb una atenció especial als col·lectius amb més riscos de seguretat de la informació, com són els infants, joves, gent gran i altres col·lectius de recent incorporació a la xarxa.

2. Els/les professionals i les entitats privades, amb una atenció especial a les PIME i altres organitzacions de reduïda dimensió.

3. Les Administracions Públiques, amb una atenció especial als governs locals de Catalunya de petita i mitjana població.

4. Les universitats i els centres de recerca, amb independència de la seva naturalesa pública o privada.

 

Pel que fa a la infància i l’adolescència s’han creat uns espais on, mitjançant petites històries protagonitzades per dos adolescents, donen consells de com fer servir Internet de manera segura i evitar els perills que comporta un mal ús de les TIC. La pàgina Internet amb Seny! conté trucs, consells, capítols de vídeo i un glossari per saber el llenguatge de les TIC. La pàgina SegursalaXarxa és un test dirigit als adolescents per verificar si la connexió i l’ús que fan d’Internet és segur. A Els Jocs de CESICAT trobareu diferents jocs adreçats a la infància i l’adolescència que pretenen ensenyar, en funció de l’edat, els usos correctes d’Internet per tal que els/les nens/es i els/les adolescents sàpiguen protegir les seves dades i navegar per la xarxa de manera segura.

L’Agència de Protecció de Dades (apd) també posa a la disposició dels més menuts de la casa un joc per què aprenguin a navegar de manera segura i alguns consells per fer-ho.