Bloc biblioteca del CEJFE » La mediació com a alternativa per resoldre conflictes familiars


  • 11:35
  • 0

La mediació com a alternativa per resoldre conflictes familiars

Souto Galván, Esther. Mediación familiar. Madrid: Dykinson, 2012.
Sig. 304 Med

Els sistemes alternatius de resolució de conflictes s’inscriuen plenament en el context de les polítiques sobre la millora de l’accés a la justícia, exercint un paper complementari en relació amb els procediments jurisdiccionals, degut precisament a la dilació dels processos i el col·lapse dels tribunals .

Des de fa ja diversos anys s’estan desenvolupant a Europa modalitats alternatives de resolució de conflictes, destacant, entre elles, la mediació, especialment la familiar. Es tracta d’un supòsit en què el sistema judicial s’ha demostrat perjudicial en els processos de crisi i ruptura familiar.
En el marc de l’Estat social i democràtic de dret, els poders públics han assumit el deure de protecció i tutela de la família però les obligacions que d’aquest deure es deriven no impliquen necessàriament una actitud intervencionista sinó que es pot optar, i de fet aquesta és la tendència actual, per delegar la intervenció en la societat civil, en els propis implicats en el conflicte, si aquesta resulta la millor via per a la resolució dels conflictes familiars.

Tradicionalment, el dret de família ha estat sotmès a normes de caràcter imperatiu, deixant poc espai al desenvolupament de l’autonomia de la voluntat, tot i inserir-se en l’àmbit del dret privat. No obstant això, aquest esquema sembla haver canviat i cada dia es potencia amb més intensitat l’autonomia privada en les relacions familiars, sent la mediació familiar un bon exemple de la tendència apuntada. No obstant això, la disponibilitat dels interessos per les parts en l’àmbit del Dret de família està clarament limitada perquè tant els drets de la personalitat, com l’estat civil o la filiació són matèries sobre les quals les parts no tenen possibilitat de negociar lliurement.

Si voleu consultar el sumari del llibre cliqueu aquí.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari