Bloc biblioteca del CEJFE


704 APUNTS

 • 13:29
 • 0

L’evolució del dret penitenciari a Europa i al món

NICOLÁS GUARDIOLA, Juan José. Evolución de la política penitenciaria europea = Development of the european penitentiary policy.  Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2011
Sig. 343.8(4) Nic

En aquesta obra, escrita en edició bilingüe castellà-anglès, l’autor, professor de dret penal, dret penitenciari i criminologia de la Universitat Catòlica de Múrcia, estudia l’evolució de la normativa penitenciària europea i espanyola al llarg de la història: les primeres reformes penals de l’antic Orient i la Grècia antiga, el dret romà, el dret penal catòlic, els ordenaments jurídics medievals i el dret penal de la globalització.  També s’analitzen amb detall la normativa penitenciària relacionada amb el menor d’edat, els seus antecedents històrics, els models d’intervenció amb nens i joves, la Llei Orgànica 5/2000 i les mesures de protecció i assistència que contempla la legislació i les seves posteriors reformes.

La segona part del llibre està dedicada al dret comparat: quin és l’estat del dret penitenciari i de les mesures alternatives a les penes dins la Unió Europea (s’analitzen concretament Alemanya, Itàlia, França i Noruega) i també quina és la situació fora d’Europa,  als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Veneçuela, Mèxic, el Marroc i la Xina.

L’última part del llibre analitza l’evolució de la pràctica penitenciària a Europa des del segle XVIII fins l’actualitat.

 • 12:54
 • 0

Lluitar contra la droga

MARCHAL ESCALONA, A. Nicolás (dir.) Manual de lucha contra la droga. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2011

Sig. 309 Man

Obra col·lectiva que tracta el problema de la droga des de múltiples perspectives. En la primera part del llibre se’ns expliquen el concepte i tipus de drogues, els aspectes mèdics i legals del seu consum,  l’abús de les drogues des d’una perspectiva històrica,  les llegendes urbanes relacionades amb les drogues, l’entorn social  i les conductes relacionades amb la drogoaddicció, les drogues i els mitjans de comunicació, la seguretat vial, etc. En una segona part s’estudia el tràfic de drogues i la lluita contra aquesta oferta. D’una banda s’analitza la situació del tràfic de drogues a nivell internacional, a nivell nacional,  xifres del mercat de la droga i el problema de la corrupció policial en aquest àmbit. D’altra banda s’analitza com queden tipificades penalment aquest tipus de conductes en el Codi penal espanyol i quin és el marc internacional i nacional en la lluita contra el tràfic de drogues, els seus aspectes criminològics,  els mitjans d’investigació amb què compta la policia,  la investigació finançera i bancària, el blanqueig de capitals,  etc.

Finalment la tercera i última part està dedicada a la persona del drogodepenent:  els models d’intervenció que existeixen, la problemàtica del drogoaddicte a les presons, la prevenció, els programes de tractament i de rehabilitació, la família del drogodepenent,  les víctimes del consum de drogues, etc.

 • 09:25
 • 0

La màfia a Catalunya

Queralt, Joan. La Gomorra catalana. Barcelona: Angle Editorial, 2011
Sig. 343.3 Que

La investigació periodística més rigorosa realitzada fins ara sobre la presència de la Camorra a Catalunya
L’última de les guerres més sagnants de la història moderna de la Camorra va ser la que va enfrontar els clans Amato-Pagano i Di Lauro entre el 2004 i el 2005. L’escenari napolità es va omplir de sang, però hi va haver un segon escenari, Barcelona, escollida com a base d’operacions pel clan Amato. A partir de la reconstrucció d’aquest episodi pràcticament desconegut a Catalunya, Joan Queralt desvetlla la creixent implantació dels grups criminals napolitans a casa nostra, en paral·lel al desinterès públic i institucional.
Durant més de dos anys i sense que la ciutat i les seves autoritats percebessin un sol senyal de conflicte, la capital catalana va quedar unida a Nàpols per invisibles ponts transitats per un incessant tràfic de combatents, sicaris, espies, drogues, armes i diners. Un itinerari d’anades i tornades que va alimentar simultàniament l’estadística dels morts als carrers napolitans i l’agitada vida nocturna barcelonina.
El gran coneixement de Joan Queralt sobre el crim organitzat li permet no tan sols radiografiar la seva implantació al territori català, sinó també abordar el procés de globalització de la criminalitat i el perill creixent de les seves ramificacions en els òrgans de govern mundials, tant polítics com financers.
[+ info]

 • 09:25
 • 0

Per estar al dia en les últimes reformes processals

Cuadros comparativos: Reformas procesales octubre 2011 ( Nueva Ley de la jurisdicción social; Reforma de la Ley concursal; Reforma de agilización procesal). Madrid: Editorial Jurídica Sepín, 2011
Sig. 347.9 Cua

Ja podeu consultar a la biblioteca tant en paper com en format electrònic, aquesta nova publicació de l’editorial Sepin, on trobareu una selecció de quadres comparatius que analitzen els canvis normatius produïts després de la publicació de les últimes reformes processals (BOE núm. 245, d’11 d’octubre de 2011).

Les reformes processals incloses a la publicació són:

. La Llei 36/2011 de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, que entrarà en vigor l’11 de desembre d’enguany. Aquesta norma deroga el Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, antic text refòs de la Llei de procediment laboral.

. La Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, amb entrada en vigor l’1 de gener de 2012, que inclou importants novetats en el concurs.

. La Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal, que va entrar en vigor el 31 d’octubre passat, que modifica parts del procés penal (tractament processal de les persones jurídiques), civil (amb importants canvis en els desnonaments i en el sistema de recursos) i en el procés contenciós-administratiu ( en matèria de costes judicials, abreujat i recursos, entre d’altres).

 • 14:11
 • 0

El delicte a Internet que afecta joves i adolescents

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo. Derecho penal e internet: especial consideración de los delitos que afectan a jóvenes y adolescentes. Valladolid:  Lex Nova, 2011
Sig. 681.31:343 Fer

L’ús d’Internet ha determinat la inevitable aparició d’una sèrie de conductes capaces de lesionar interessos de caràcter predominantment individual.
Aquesta obra estudia  i analitza els diferents fenòmens de caràcter delictiu en l’àmbit d’Internet, mitjançant una descripció detallada de cada un d’ells, de la seva capacitat per produir la lesió de béns jurídics rellevants i, sobretot, de les possibilitats que té la legislació, fonamentalment penal, de fer-los front, amb especial atenció tant a les novetats introduïdes per la LO 5/2010, de 22 de juny, per la qual es va modificar la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal , com a aquells comportaments que tenen com a referent als menors i adolescents. D’aquesta manera, s’aborden en profunditat fenòmens i les seves corresponents respostes legals, com el de la producció, possessió i distribució de pornografia infantil a través d’Internet, i altres delictes contra la indemnitat sexual, com el child grooming o ciberassetjament infantil.

D’especial interès resulten també l’amplíssim elenc de fórmules de frau a través d’Internet, les conductes atemptatòries contra la intimitat, incloses les dutes a terme mitjançant l’accés il · lícit a sistemes informàtics aliens, vulnerant les mesures de seguretat habilitades, i el sabotatge informàtic.

 • 10:09
 • 0

La responsabilitat penal en l’Administració pública

ORTIZ BLASCO, Joaquín; MAHILLO GARCÍA, Petra. (coord.) La responsabilidad penal en la Administración Pública: una imperfección normativa. Barcelona: Diputació de Barcelona; Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010
Sig. 35.078 Res

En aquest volum, juristes experts de diversos àmbits aborden dues qüestions candents pel que fa a les relacions entre el món penal i administratiu. La primera es refereix a la necessitat de replantejar la qüestió prejudicial administrativa en l’àmbit penal i la segona es refereix a la utilització de querelles i accions penals en l’àmbit local. Les conclusions dels treballs que s’inclouen en aquesta publicació posen de relleu la creixent incorporació de conceptes típicament administratius a la configuració d’il·lícits penals.

Podeu consultar el sumari de l’obra a la pàgina web:

http://www.gobiernolocal.org/publicaciones/monografias/2010/07/01/85

 • 16:57
 • 0

El traductor jurídic en l’ambit del dret processal penal

PEÑARANDA LÓPEZ, Antonio. El proceso penal en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos: descripción y terminología. Granada: Editorial Comares, 2011
Sig. 343.13 Peñ

Hem transcrit les paraules del prologuista, Emilio Ortega Arjonilla, professor de traducció i interpretació de la Universitat de Màlaga, perquè expliquen molt bé la temàtica i l’objectiu d’aquest llibre:

“L’autor aconsegueix una cosa molt difícil en la literatura a l’ús: fer fàcil i assequible allò que és summament complex, i ho fa com només sap fer-ho un mestre. I passo a explicar-me. Si ja resulta difícil, de per si, resumir en poques pàgines en què consisteix el dret processal penal d’un sol país, pensant en un lector no familiaritzat amb l’àmbit jurídic, aquesta dificultat es veu incrementada si es pretén fer aquesta introducció pensant en diverses cultures jurídiques tan allunyades entre si com les que aquí són objecte de consideració (nord-americana, anglesa, francesa i espanyola) i establir una comparació entre elles des d’una perspectiva que se situa a cavall entre el dret comparat i la traductologia.
Són moltes les reflexions d’experts en traducció jurídica (traductors jurídics o juristes traductors) que incideixen en establir una distinció entre l’àmbit del Dret comparat i el de la traducció jurídica, però, són poques les ocasions en què s’estableix una delimitació que vagi més enllà de la declaració d’intencions. I aquí l’autor ho aconsegueix, si més no pel que fa a l’àmbit del dret processal penal.
[+ info]

 • 12:49
 • 0

El treball de rehabilitació a les presons de Catalunya

El model de rehabilitació a les presons catalanes. Barcelona: Direcció General de Serveis Penitenciaris, 2011
Sig. 343.825(467.1) Mod

La Direcció General de Serveis Penitenciaris ha publicat El model de rehabilitació a les presons catalanes, elaborat per la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. Aquest document és accessible en format pdf per a tot el públic en general a través de la web del Departament de Justícia.

El mandat constitucional a l’Administració penitenciària és el d’orientar les penes privatives de llibertat a la reinserció social. En aquest document es plasmen les línies més importants del model de rehabilitació de les presons catalanes i pretén ser una eina dinàmica i oberta a la revisió i actualització, que difongui què es fa, com es fa, i perquè es fan les actuacions de rehabilitació.
El document recull el model de rehabilitació del sistema penitenciari català, la seva regulació legal, les funcions dels professionals i òrgans de rehabilitació que hi treballen, la descripció dels col·lectius de població que requereixen una especial atenció, la relació amb altres operadors implicats en la rehabilitació i un extens mapa de rehabilitació de tots els centres penitenciaris catalans i les seves unitats dependents.
La finalitat d’aquest document és difondre al públic en general el treball de rehabilitació a les presons catalanes, unificar les actuacions dels professionals de rehabilitació, així com també servir per a la formació inicial dels professionals de nova incorporació.

El model de rehabilitació a les presons catalanes (PDF, 3,8 MB)

 • 17:33
 • 0

Casos pràctics de la part especial del dret penal

GÓMEZ RIVERO, Ma. del Carmen. Casos prácticos de derecho penal, parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011
Sig. 343.3/.7 Gom

Edició actualitzada i revisada d’aquesta obra, que té l’objectiu de ser un complement bàsic de l’assignatura de “Dret penal, part especial”. L’obra s’estructura en “voces” seguint la denominació que fa dels delictes el Codi penal espanyol. Dins de cada “voz” hi pot haver diversos casos pràctics  proposats. Hi ha 246 casos.  Els aspectes a analitzar per l’alumne són indicats als quadres i taules que figuren al peu dels casos. Al final del llibre trobem un annex amb una selecció de textos essencials per a la resolució de determinats supòsits (Circulars, Instruccions, Acords, etc.)

La pàgina web de Tirant lo Blanch permet consultar gratuïtament el sumari de l’obra i fins a 20 pàgines (5 casos pràctics complets).  A la Biblioteca del CEJFE tenim el llibre en paper i en format electrònic, dins la col·lecció Biblioteca virtual de Tirant on Line.

 • 08:18
 • 0

El sexisme als Tribunals de justícia espanyols

RUIZ-RICO, Juan J. El sexo de sus señorías: sexualidad y Tribunales de justicia en España. Granada: Comares, 2011
340.12 Rui

Us presentem avui aquesta curiosa i ja clàssica obra de Juan J. Ruiz-Rico, publicada el 1991 i que ara arriba a la seva quarta edició dins la col·lecció “Comares Historia”. Es tracta d’un viatge per les idees sobre la sexualitat i la moral que han tingut els Tribunals de Justícia espanyols des del franquisme fins als dies de democràcia. De la mà de l’autor serem testimonis de sentències sorprenents, que no es poden entendre sinó com a reflex dels prejudicis socials i sexuals que han existit i existeixen encara a la societat.

Per a més informació podeu consultar el sumari del llibre a la pàgina web de l’Editorial Comares.