Bloc biblioteca del CEJFE » delinqüència econòmica


8 APUNTS

 • 14:47
 • 1

La nova regulació legal del blanqueig de capitals

blanqueo-de-capitales

PELÁEZ MARTOS, José María. Blanqueo de capitales: obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley. València: CISS, 2010
Sig. 343.7 Pel

Aquest llibre permet conèixer amb detall la nova regulació legal del blanqueig de capitals establerta per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, la qual estableix una sèrie de mesures d’obligat compliment per a empreses i professionals, les quals s’expliquen i cataloguen vinculant als diferents sectors afectats.

En l’obra s’examinen totes les obligacions relacionades amb els clients, col.laboració amb els organismes corresponents, conservació de documentació, formació dels empleats i mesures de control intern del propi empresari o professional, així com les possibles sancions en cas d’incompliment . Les obligacions principals consisteixen a conèixer al client i al seu negoci en profunditat i comunicar qualsevol operació sospitosa a l’organisme corresponent que és la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

D’altra banda, en el llibre s’explica com efectuar aquestes comunicacions i els llistats d’operacions sospitoses, particularitzats en alguns casos per a cada activitat empresarial o professional. Al llarg de l’obra s’enumeren més de 500 tipus d’operacions sospitoses que poden servir de guia per als empresaris i professionals. Entre els subjectes obligats hi ha empreses i professionals, citant expressament als auditors, advocats, assessors fiscals, notaris i registradors de la propietat. Aquests professionals han de conèixer el contingut de la Llei per complir les seves obligacions com a subjectes obligats i per assessorar als seus clients respecte de les seves obligacions.

La Llei regula el secret professional en relació amb determinades obligacions que tenen els professionals. A l’obra s’exposa amb detall la problemàtica existent.

 • 09:01
 • 0

La reforma de la regulació penal del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

norm_blanqueo_capitalesALIAGA MÉNDEZ, Juan Antonio. Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales: adaptada a la Ley 10/2010. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010
Signatura: 343.7 Ali

La recent publicació de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, ha suposat un canvi molt important en les obligacions que els milers de subjectes obligats (entitats financeres, advocats, immobiliàries, auditors, assessors fiscals, etc.) han de seguir en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. L’obra estudia la normativa de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme des d’una doble perspectiva: jurídica i pràctica. Des de la perspectiva jurídica, els comentaris s’orienten a determinar l’abast exacte del contingut de cada precepte legal, a facilitar l’aplicació de la norma als subjectes obligats i en concret, a aclarir com afecta la nova Llei al contingut del Reglament (Reial Decret 925/1995, de 25 de juny) en el sentit de precisar el que roman vigent. El caràcter jurídic dels comentaris de cada precepte es complementa amb una visió pràctica on l’autor proposa diferents camins per posar en pràctica les mesures recollides a la nova normativa.

 • 13:31
 • 0

Prevenció del frau i el delicte en l’àmbit de les assegurances

blanqueo_capitalesGÓMEZ-FERRER RINCÓN, Jaime. La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros. Madrid: Fundación Mapfre, 2010
Signatura: 343.7 Gom

Sumari: El blanqueig de capitals en l’àmbit del mercat d’assegurances; Concepte del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; Subjectes obligats: entitats asseguradores, entitats gestores de fons de pensions i corredors d’assegurances; Control intern: representant davant del SEPBLAC; Identificació de clients i altres obligacions de la llei; Reporting sistemàtic i comunicació d’operacions per indicis; L’informe de l’expert extern; Les cessions de cartera i el canvi de gestió de pòlisses entre subjectes obligats; La responsabilitat del corredor d’assegurances: supervisió, règim d’infraccions i sancions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per als subjectes obligats; La formació dels subjectes obligats i el seu personal; L’organització institucional: el SEPBLAC; Entitats gestores de fons de pensions; El manual de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; Introducció al control intern de les corredories d’assegurances.

 • 11:51
 • 0

La dimensió universal de la corrupció


BRIOSCHI, Carlos Alberto. Breu història de la corrupció: de l’edat antiga fins als nostres dies. Barcelona: La Campana, 2009

Signatura: 343.3 Bri

«Tenia la consciència neta. No l’havia fet servir mai.»

Aquest sarcasme d’Stanislaw J. Leg és la millor entrada a un llibre que, segons la crítica, és indispensable llegir per descobrir la dimensió universal de la corrupció. Des de Babilònia fins als cracs financers d’avui. Carlos Alberto Brioschi examina les «proeses corruptives» d’emperadors, governants, polítics, funcionaris públics, estafadors financers, i també de gent menys important. Tots s’aprofiten de l’estranya passivitat social, que sembla acceptar que els suborns i els abusos són inevitables. Noms, fets i anècdotes significatives, un «suculent menú de casos reals que retraten la cara fosca de la humanitat», diu Italia Oggi. Aquesta història potser és breu, com afirma el títol, però intensa. I Brioschi la narra d’una manera precisa i brillant.

 • 14:11
 • 0

Dret penal econòmic i empresarial

SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón; DEMETRIO CRESPO, Eduardo (Dirs.). Cuestiones actuales de derecho penal empresarial. Madrid: Colex, 2010

Signatura: 343.46 Cue

Obra col·lectiva que conté un bon nombre de ponències que es van presentar al curs de postgrau sobre dret penal econòmic celebrat del 12 al 29 de gener de 2009 a Toledo. Inclou els següents capítols: L’error en el dret penal econòmic; Problemes d’imputació objectiva en el dret penal econòmic i empresarial; La responsabilitat penal dels administradors i representants de l’empresa per delictes especials; Responsabilitat pel producte: una lectura jurisprudencial; Delictes contra el mercat, velles pràctiques, noves figures: delictes contra la lliure i lleial competència; Delictes contra la salut dels consumidors i responsabilitat pel producte; Protecció penal del medi ambient; Els delictes urbanístics a l’avantprojecte de Llei orgànica de reforma del Codi penal de 2008; Frau de subvencions; Els delictes de frau al sistema penal espanyol; El Know-how i el secret de l’empresa; Investigació i prova dels delictes econòmics; Bandes organitzades, cap a un model europeu de tipus penal; El dret penal europeu: un apropament als seus problemes actuals.

 • 13:51
 • 0

Com lluitar contra el finançament del terrorisme, la delinqüència organitzada i el blanqueig de capitals?


CUSSAC, José González (Dir.); FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Antonio (Coord.). Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico. València: Tirant lo blanch, 2009

Signatura: 343.7 Fin

El terrorisme i la delinqüència organitzada han esdevingut dos dels principals fenòmens criminals que podem trobar-nos, a l’actualitat, al nostre entorn proper. Un aspecte essencial del tractament jurídic que se’ls dóna per part dels diferents legisladors és la regulació legal de les seves activitats econòmiques. En aquesta obra podem trobar treballs en els quals s’analitza críticament, des d’un punt de vista teòric i pràctic i des d’una perspectiva internacional, els instruments legals amb què es compta per lluitar contra el finançament del terrorisme i el blanqueig de capitals.

 • 12:43
 • 0

Sobre els delictes contra l’ordre socioeconòmic: l’aixecament de béns

SOUTO GARCIA, Eva Maria. Los delitos de alzamiento de bienes en el Código penal de 1995. Valencia: Tirant lo blanch, 2009

Signatura: 343.7 Sou

Inclou: Els delictes d’insolvència punible; El títol XIII del Codi penal: delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic; El bé jurídic protegit; El concepte d’insolvència; El tipus bàsic d’aixecament de béns i els tipus específics d’aixecament de béns.

 • 14:12
 • 0

Defraudar en els impostos

ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. Fraude y delito fiscal en el IVA: fraude carrusel, truchas y otras tramas. Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2008

Signatura: 343.53 Alo

La defraudació de l’Impost sobre el Valor Afegit ha esdevingut un fenomen d’extraordinària gravetat que pateixen les hisendes de diversos estats membres de la Unió Europea. Cap a 100 milions d’euros deixen d’ingressar-se cada any per aquest concepte. Espanya no és una excepció i es calcula que les pèrdues provocades per aquest tipus de frau arriben a uns quatre mil milions d’euros, una quantitat equivalent al que es va invertir l’any 2008 en infraestructures a Catalunya o Andalusia.

Els principals fraus descoberts tenen les característiques pròpies dels delictes contra la Hisenda Pública i acaben resolent-se davant els Tribunals penals. De fet, però, el problema neix del dret tributari. Per això és convenient conèixer les seves característiques a partir d’aquesta branca del dret. Aquest és un dels objectius que vol assolir el llibre. L’autor, des d’una perspectiva alhora teòrica i pràctica, analitza el frau de l’IVA “tradicional”, lligat sovint a l’IVA sense ingressos o a l’ús de factures falses, per acabar examinant en profunditat el frau “modern”, els principals exponents del qual són les truchas i el frau carrusel. Per comprendre millor aquests fenòmens s’han utilitzat més de cinc-centes sentències i resolucions i s’ha acudit a l’experiència del dret comparat.