Bloc biblioteca del CEJFE » dret de família


16 APUNTS

 • 13:44
 • 0

El dret de família del segle XXI

GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente (dir.); MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia (coord.) Los conflictos actuales en el derecho de familia.  Pamplona: Thomson Reuters; Valladolid: LexNova, 2013 Sig. 347.6 Con

Aquesta obra  col·lectiva aborda problemes d’actualitat del dret de  família espanyol des de diferents perspectives.  S’analitzen qüestions relacionades amb les relacions econòmiques dels cònjuges, com ara els problemes pràctics derivats de l’autonomia patrimonial dels esposos i la cogestió en el règim de societat de guanys; s’estudien també els problemes de la dissolució del règim de separació de béns, a més d’aprofundir en les conseqüències de l’actual règim de separació i divorci, la tutela dels col·lectius més vulnerables dins l’estructura familiar (menors, vells, persones amb discapacitat) i finalment també es tracten qüestions transfrontereres i de dret comunitari que poden adquirir importància en el moment de la crisi conjugal arran de l’augment de la població immigrant.

Podeu consultar el sumari d’aquesta obra a la pàgina web de l’editorial La Ley.

 • 11:35
 • 0

La mediació com a alternativa per resoldre conflictes familiars

Souto Galván, Esther. Mediación familiar. Madrid: Dykinson, 2012.
Sig. 304 Med

Els sistemes alternatius de resolució de conflictes s’inscriuen plenament en el context de les polítiques sobre la millora de l’accés a la justícia, exercint un paper complementari en relació amb els procediments jurisdiccionals, degut precisament a la dilació dels processos i el col·lapse dels tribunals .

Des de fa ja diversos anys s’estan desenvolupant a Europa modalitats alternatives de resolució de conflictes, destacant, entre elles, la mediació, especialment la familiar. Es tracta d’un supòsit en què el sistema judicial s’ha demostrat perjudicial en els processos de crisi i ruptura familiar.
En el marc de l’Estat social i democràtic de dret, els poders públics han assumit el deure de protecció i tutela de la família però les obligacions que d’aquest deure es deriven no impliquen necessàriament una actitud intervencionista sinó que es pot optar, i de fet aquesta és la tendència actual, per delegar la intervenció en la societat civil, en els propis implicats en el conflicte, si aquesta resulta la millor via per a la resolució dels conflictes familiars.
[+ info]

 • 10:50
 • 0

La legislació catalana relativa a la persona i a la família

GARCÍA GONZÁLEZ, José Antonio. Legislació catalana sobre dret de família: normativa concordada del Llibre segon del Codi civil de Catalunya amb jurisprudència i formularis. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011
Sig. 347.6(460.23) Gar

L’activitat legislativa del Parlament català en matèria de dret civil ha evolucionat progressivament des de l’entrada en vigor de la Constitució i la recuperació de les facultats legislatives al Principat. Es poden distingir diverses etapes en aquesta evolució: en un primer període es tractava de modernitzar i adequar les institucions del dret civil català als principis constitucionals; després, en un segon moment, que la doctrina ha qualificat de descompilació, es dictaren lleis especials sobre diverses matèries que derogaven els preceptes concordants de la Compilació, i així es va obrir un període de codificació parcial; finalment, en una darrera etapa,  es va engegar el procés de codificació global del dret civil de Catalunya de què és reflex el vigent Codi civil català.
En aquest llibre hi podem consultar el text legal vigent del Llibre segon del Codi civil de Catalunya amb concordances, jurisprudència i formularis.

 • 09:12
 • 0

Retirar la pàtria potestat


CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen. La privación de la patria potestad: criterios legales, doctrinales y judiciales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010

Signatura: 347.6 Cas

En un moment en què de manera insistent tots els ordenaments reivindiquen la protecció i defensa dels drets del menor, l’estudi de la figura de la pàtria potestat planteja un ampli repertori de qüestions de gran interès.

Superada la seva configuració romana, en la qual la pàtria potestat era com una subjecció al pater familias, que exercia una mena de dret subjectiu de naturalesa gairebé pública sobre els fills i descendents, actualment aquesta institució està exclusivament concebuda en interès i benefici del fill. Per tal de realitzar aquest interès prevalent, el Codi civil espanyol, en necessària harmonia amb la previsió constitucional declarada en l’article 39.3 , recull en el seu article 154 la referència a determinats deures i facultats que, a la manera de mínim exigible, doten de contingut la potestat paterna, exercida «sempre en benefici dels fills, d’acord amb la seva personalitat». Només des d’aquesta consideració es justifica l’excepcional mesura de la privació de la pàtria potestat als qui de manera natural n’exerceixen la titularitat quan la seva conducta es distancia greument de l’objectiu indicat per la institució i posa en perill l’educació i formació integral dels fills. Cal abordar l’estudi d’aquesta institució a partir de la regulació legal que en fa, sobretot l’article 170 del Codi civil.

Aquest treball centra el seu interès a fer una minuciosa i detallada ordenació sistemàtica dels pronunciaments judicials més rellevants entorn dels diversos aspectes que es deriven de l’estudi de la figura de la privació de la pàtria potestat, sense descuidar les valuoses contribucions que en el seu tractament ha fet la doctrina, ni tampoc la regulació legal vigent en què es basa la revisió d’aquesta institució.

 • 13:00
 • 0

La guarda i custòdia i la síndrome d’alienació parental

GONZÁLEZ ORVIZ, Ma. Eloina. Modelos de guarda y custodia. Síndrome de alienación parental. Barcelona: Bosch, 2010

Signatura: 362.75 Gon

En aquesta obra, eminentment pràctica, es fa una anàlisi detallada de la guarda i custòdia en els processos matrimonials. La demanda d’atribució de la guarda i custòdia ha esdevingut, en la pràctica dels tribunals, un dels principals motius de conflicte entre els progenitors, que els jutges resolen segons la problemàtica de cada cas concret, atenent diversos paràmetres i sense perdre de vista l’interès superior del menor. L’obra explica quins són els criteris generalment emprats per resoldre l’atribució de la custòdia, així com el seu atorgament a parents i institucions públiques, sense oblidar les possibilitats legals d’atribució de la custòdica compartida. Paral·lelament, s’acosta el lector a la problemàtica de l’anomenada síndrome d’alienació parental.

La versió electrònica d’aquesta obra és consultable als ordinadors de la sala de lectura de la biblioteca mitjançant el BOB

 • 08:51
 • 0

El dret de família al Regne Unit

DOUGLAS, G.(ed.); LOWE, N.(ed.).The continuing evolution of family law. Bristol: Jordan Publishing Limited, 2009

Signatura: 347.6 Con

Aquest llibre reuneix dos conferències que es van impartir a la Cardiff Law School durant el curs acadèmic 2007/2008 per celebrar el 150 aniversari de la Matrimonial Causes Act del 1857. Aquesta obra ens dóna una perspectiva històrica de les lleis angleses del dret de família i alhora ens ofereix una visió de futur, ja que analitza l’evolució contínua que està tenint aquesta branca del dret al Regne Unit.

 • 16:44
 • 0

Les noves famílies que sorgeixen del divorci

RODRÍGUEZ, Nora. Hermanos cada 15 días: cómo encontrar el equilibrio dentro de las nuevas familias. Barcelona: Integral, 2008

Signatura: 392.3 Rod

Tot comença quan una mare o un pare decideixen separar-se i formar una altra família. Potser la nova parella aporti fills, potser en neixeran d’aquesta nova unió. Poden els integrants de la nova agrupació familiar seguir funcionant com una família? És possible crear vincles entre germans i germanastres? I entre padrastres i fillastres? Com es prenen els fills una situació que ells no han escollit? Quin és el paper que han d’assumir els pares i mares biològics? I els no biològics?
Hermanos cada quince días respon aquestes i altres preguntes, dóna idees per conviure i claus per resoldre els problemes que afronten els pares i els fills de les noves famílies.

 • 10:45
 • 0

Danys causats per l’incompliment de deures conjugals

VARGAS ARAVENA, David. Daños civiles en el matrimonio. Las Rozas (Madrid): La Ley,2009

Signatura: 347.62 Var

Aquest llibre es centra en el camp dels efectes personals del matrimoni, és a dir, en els danys patrimonials o extrapatrimonials causats per incompliment dels drets i deures conjugals. L’objectiu és determinar si els danys produïts entre cònjugues s’han de sotmetre a les normes comunes de la responsabilitat civil, o bé hi ha raons que porten a excloure, atenuar o, en tot cas, modificar la seva aplicació. A més de la responsabilitat dels cònjugues pels danys causats per la violació dels deures conjugals, aquest llibre també analitza les eventuals obligacions que poden assumir els tercers que indueixen a l’incompliment. L’obra estudia dues figures més com són la promesa de matrimoni i les unions de fet.

Es pot afirmar que aquesta obra és la primera que s’interessa de manera integral i global per aquesta matèria i que descriu i analitza les posicions doctrinals i jurisprudencials existents tant a Espanya com a l’ordenament comparat.

 • 14:45
 • 0

El divorci i la mediació familiar

ACEVEDO BERMEJO, Antonio. El divorcio sin pleito: el abogado y la mediación familiar. Madrid: Tecnos, 2009

Signatura: 304 Ace

Aquesta obra, escrita per un advocat especialitzat en l’àmbit d’associacionisme de les persones divorciades, va dirigida als advocats de família, amb l’objectiu que assumeixin la mediació familiar com a sistema d’intervenció en la crisi, que permet arribar a acord satisfactoris entre les parts enfrontades, evitant el plet. L’autor considera la mediació familiar com una fòrmula de futur que s’acabarà imposant com a sistema de gestió del conflicte de parella.

 • 10:21
 • 0

Novetats en dret successori a Catalunya

El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya: materials de les Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa. Girona: Universitat de Girona, 2009

Signatura: 347.6 Nou

Inclou les següents ponències: La codificacio del dret de successions; Successió testamentada; La successió contractual; La successió intestada i les atribucions leals i l’Adquisició de l’herència. A més es poden consultar també les comunicacions presentades a cada ponència.