Bloc biblioteca del CEJFE » dret penal internacional


8 APUNTS

 • 12:19
 • 0

La reparació a les víctimes al Tribunal Penal Internacional

JEANGÈNE VILMER, Jean-Baptiste. Reparer l’irreparable: les réparations aux victimes devant la Cour Pénale Internationale. Paris: Presses Universitaires de France, 2009

Signatura: 343.2 Jea

Per primera vegada a la història de la justícia penal internacional una jurisdicció disposa d’un veritable règim de reparació a les víctimes dels crims internacionals més greus: genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra. Però com reparar violacions tant incommensurables dels drets de l’home? Com indemnitzar, compensar i rehabilitar als supervivents? És un dels desafiaments del Tribunal Penal Internacional.

L’objectiu d’aquesta obra parteix d’un doble plantejament: d’una part presentar i explicar de forma completa i panoràmica el règim de reparació de la CPI i d’altra banda avaluar i analitzar l’eficàcia d’un sistema que ha trobat un cert nombre de dificultats.

 • 09:55
 • 0

El dret penal internacional i els crims i abusos contra els menors

GROVER, Sonja C. Prosecuting international crimes and human rights abuses commited against children: leading international court cases. Heidelberg: Springer, 2010
Signatura: 342.7 Gro
La Dra. Sonja C. Groover és professora a la Universitat Lakehead a Ontario (Canadà) i en els últims 8 anys ha publicat més de 60 articles de referència en el tema dels drets dels infants i la seva regulació a nivell internacional. Assídua conferenciant, és assessora editorial de la publicació: International Journal of Human Rights i membre del International Bureau of Children’s Rights. En aquest llibre analitza en profunditat els procediments i tribunals tant americans com internacionals que vetllen pels drets humans i especialment pels drets dels infants. Se centra sobretot en les actuacions realitzades pels tribunals penals internacionals constituïts per jutjar crims de guerra i genocidi com el de Ruanda i l’ExIugoslàvia, la Cort Especial de Sierra Leone, la Cort penal Internacional; el Tribunal Interamericà de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Drets Humans. L’autora afegeix al final del llibre un apèndix amb la legislació relacionada amb el tema. 

 • 11:41
 • 0

El testimoni de la víctima en el dret penal internacional

CARPIO DELGADO, Juana del. Las víctimas ante los Tribunales penales internacionales ad hoc. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 341.4 Car

Aquest treball té com a objectiu principal l’estudi de la situació de les víctimes en els processos seguits davant els Tribunals penals internacionals ad hoc per a l’ex Iugoslàvia i Ruanda. Després d’una sèrie de consideracions sobre les causes que van determinar la creació d’aquests Tribunals, s’analitzen les seves principals característiques amb la intenció de comprendre els motius pels quals s’assigna a les víctimes un paper i les conseqüències que això comporta. Malgrat que la víctima no participa com a tal en els processos, la seva intervenció com a testimoni ha sigut trascendental perquè la majoria de sentències s’han fonamentat en els testimonis directes de les atrocitats a les quals foren sotmeses. Tanmateix, la seva participació pot comportar determinats efectes negatius per això els Tribunals ad hoc han arbitrat algunes mesures de protecció. L’autora parteix del convenciment que el reconeixement dels drets de les víctimes, en aquest cas el de protecció, no ha de suposar en cap cas la violació del dret de l’acusat a un judici just, en la mesura que és obligació de qualsevol Tribunal penal, sigui de la naturalesa que sigui, garantir un judici just tant per a l’acusat com per a la víctima.

 • 08:59
 • 0

Els reptes en dret penal internacional

Nuevos desafíos del derecho penal internacional: terrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 2009

Signatura: 341.4 Nue

Aquesta obra aborda els casos i problemes que de veritat presenten un desafiament per al dret penal internacional: els “vols de la CIA”, l’assumpte José Couso, el cas Scilingo, la visió del comissari de drets humans del Consell d’Europa, els problemes del terrorisme, la prohibició de les tortures, la regulació dels crims internacionals, el principi de legalitat penal en clau internacional, etc. D’aquestes qüestions se n’ocupen analistes de primera fila, que gaudeixen d’una perspectiva privilegiada per abordar-les i resoldre-les. Els articles estan agrupats en quatre blocs: terrorisme, crims internacionals, principi de legalitat penal i els reptes d’Europa en el dret penal internacional. Es tracta, en definitiva, d’oferir a la comunitat científica els resultats d’un projecte d’investigació desenvolupat per la Universitat Rei Joan Carles de Madrid que promou el diàleg entre internacionalistes i penalistes.

 • 10:53
 • 0

Una nova política criminal

MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli i VENTURA PÜSCHEL, Arturo. La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal europea. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009
Signatura: 343(4) Ade

La pertanyença a la UE determina que ha d’haver-hi una política criminal compartida en relació amb un conjunt de problemes. Això no afecta la sobirania (penal) de cada estat membre, sinó que simplement els obliga a ser coherents amb un compromis comú.

Aquest llibre reuneix treballs d’un nodrit grup de penalistes acadèmics, convençuts que es necessita una política criminal compartida, que sens dubte és alguna cosa més profunda que l’anomenada solidaritat penal internacional, i suposa una nova fase en aquesta evolució de les relacions. Per a alguns aquest procés hauría de culminar en un codi penal comú, que de moment està en la fase de les recomanacions i indicacions que deriven de la UE a través de les seves directives i decisions.

 • 12:05
 • 0

Defensa de grans criminals

BELTRÁN MONTOLIU, Ana. La defensa en el plano internacional de los grandes criminales. Valencia: Tirant lo Blanch,2009
Signatura: 341.64 Bel

El dret de defensa i a l’assistència lletrada té per ell mateix una importància essencial en el procés penal intern, essent a més un dret fonamental de l’imputat consagrat per les constitucions democràtiques en l’àmbit internacional Si el traslladem al marc dels tribunals penals internacionals, la seva repercussió encara és més gran precisament pels delictes d’extrema gravetat que es judiquen davant dels mateixos, tals com el genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra.

En aquest llibre es presenta una visió sistemàtica de la defensa dels grans criminals en el pla internacional on s’analitzen els aspectes de major transcendència en el procés, constituint per tant una novetat en el panorama actual

 • 12:24
 • 0

La cooperació penal europea

MOLINA MANSILLA, Mª del Carmen. Instrumentos y estructuras de cooperación penal europea. Barcelona: Editorial Bosch, 2008
Signatura: 341.64 Mol

Llibre que analitza la cooperació penal, la normativa comunitària i espanyola des d’un punt de vista pràctic, per què els professionals del dret disposin d’un text clar sobre un tema d’actualitat.

Llibre que forma part d’una col·lecció que analitza des d’un punt de vista eminenment pràctic tots els aspectes processals i materials de la defensa, facilitant, a més a més, el material necessari pel seu exercici: comentaris, legislació, jurisprudència, bibliografía, esquema procedimental i formularis habituals.

 • 08:25
 • 0

Els crims de lesa humanitat a nivell internacional

TORRES PÉREZ, María. La responsabilidad internacional del individuo por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008
Signatura: 341.4 Tor

Llibre que fa una definició de la figura delictiva dels crims de lesa humanitat centrant-se en les conductes constitutives d’aquests crims, en els seus elements configuradors generals i específics i en com els individus seran susceptibles de respondre’n penalment.

Inclou: Antecedents historicojurídics i evolució dels crims de lesa humanitat; La tipificació dels crims de lesa humanitat; Els títols d’atribució de responsabilitat internacional penal a l’individu.