Bloc biblioteca del CEJFE » immigració


23 APUNTS

 • 13:36
 • 0

Estrangers en centres penitenciaris catalans

Nova publicació de la col·lecció Justícia i Societat que recull i integra dues investigacions, “Estrangers a les presons catalanes” i “Trajectòries de vida dels estrangers encarcerats”. Els seus autors principals són companys nostres del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:  Marta Ferrer, cap de l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica  i  Manel Capdevila, responsable de la Unitat d’Investigació de la mateixa Àrea, que han treballat conjuntament amb un nombrós equip de col·laboradors externs, personal del Departament de Justícia i experts en la matèria.

L’augment del nombre de persones estrangeres que s’ha produït al llarg dels darrers anys i la dificultat de donar resposta a la finalitat de reinserció social que marca la Constitució espanyola com a missió dels serveis penitenciaris va comportar que l’any 2008 la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari plantegés al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la necessitat de conèixer més en profunditat aquesta població, les seves característiques, necessitats específiques i possibilitats de futur.

La primera recerca planteja unes anàlisis generals de caràcter més quantitatiu. Es fa una descripció del perfil general dels estrangers, contraposat al perfil de la població autòctona i s’explica el perfil dels estrangers per àrees geogràfiques de procedència. També s’estudia el perfil de dos col·lectius concrets: el de les dones i el dels joves. Igualment, s’analitza la seva situació legal (documentació) i les possibilitats de reinserció social a la sortida de presó. Tanmateix, es recull el punt de vista dels interns estrangers respecte la vida quotidiana dins la presó.

Finalment, s’apunten algunes recomanacions específiques d’aspectes que es poden tractar des de l’àmbit penitenciari per intentar millorar la seva qualitat de vida i la reinserció social.

La segona recerca, Trajectòries de vida dels estrangers encarcerats, fa un aprofundiment qualitatiu de la primera i un estudi individual dels casos. Recull les particularitats de cadascun dels casos i aprofundeix en l’experiència migratòria de l’estranger, la seva situació familiar i social aquí i al seu país, la seva trajectòria delictiva, la seva experiència penitenciària i les expectatives de cara el futur un cop que surti de la presó. Totes aquestes aportacions es descriuen, però també s’interpreten i es valoren per tal que ajudin a establir nous matisos a tenir en compte per avaluar les necessitats d’intervenció i les seves perspectives específiques d’inserció social.

La principal conclusió d’aquesta part de l’estudi és la identificació dels dos elements clau que permeten definir unes perspectives de futur pessimistes, incertes o optimistes respecte de les possibilitats dels estrangers encarcerats un cop que surtin de presó. Aquests dos elements clau per pronosticar-ho són: 1) la distància que hi ha entre les expectatives de futur i les possibilitats reals d’assolir-les, i 2) la voluntat de la persona.

Si voleu més informació podeu accedir a les investigacions al web del CEJFE i veure un vídeo de la presentació de les recerques.

 • 10:41
 • 0

Un estudi sobre estrangeria i dret del treball

GARCIA NINET, José Ignacio (dir.); RUANO ALBERTOS, Sara (coord.). Règim jurídic del treball dels estrangers a Espanya. (Estudi després del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril)
Sig. 331:325 Reg

Aquesta monografia recull en cinc extensos capítols el règim jurídic del treball dels estrangers a Espanya, abordant exhaustivament tot el complex normatiu (legal, reglamentari i administratiu) i la seva interpretació judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunals Superiors de Justícia).
La realitat estadística posa de manifest el gran increment en els últims anys dels treballadors estrangers a Espanya i, en particular, a Catalunya on resideix el 23, 48% a l’actualitat. És per això que era imprescindible una obra que abordés de manera integral el règim jurídic d’aquests treballadors, analitzant els seus drets fonamentals generals i més concretament, els seus drets en matèria laboral i de seguretat social, incloent també el dret a l’assistència sanitària.
El llibre aborda també la complexa regulació de les situacions administratives dels estrangers a Espanya, com element bàsic en la configuració o conformació dels drets que la norma els atribueix, així com el règim jurídic sancionador per l’incompliment d’aquesta normativa, i tot això en el marc de la nova regulació reglamentària portada a terme pel Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril.

Més informació: Nota de premsa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

 • 10:19
 • 0

Els reptes de les polítiques de control de la immigració

criminalizacion-racistaPALIDALA, Salvatore; BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel. Criminalización racista de los migrantes en Europa. Granada: Ed. Comares, 2010 Sig: 343.9:325 Cri

La majoria dels articles d’aquest llibre han estat presentats en una primera versió en el Congrés del Projecte CRIMPREV (Criminalization victimization of immigrants in Europe, xarxa d’excel·lència europea f6), organitzat per S. Palidda en el Dipartimento de Scienze Antropologiche de la Universitat de Gènova (Itàlia). El llibre està dedicat als migrants víctimes del prohibicionisme i de la criminalització racista. Inclou articles molt diversos i interessants: Los medios de comunicación y la guerra contra las migraciones; Desde los márgenes. Diversidad cultural, democracia e inclusión social; ¿Utilizar el género para hacer la diferencia? La doctrina de los delitos culturales y de la defensa cultural; Los gitanos en la Europa neoliberal: antigitanismo, pobreza y límites de la etnopolítica; La metamorfosis del asilo en Europa: de los orígenes históricos del «falso refugiado» hasta su internamiento; Las estadísticas sobre los reclusos extranjeros en Europa (1989-2006); El experimento penal americano; El camino hacia el profiling racial está pavimentado con migrantes; Delincuencia, victimización, criminalización y tratamiento penal de los extranjeros en Francia; Criminalización y victimización de inmigrantes en Alemania; Gobernando mediante el control de las migraciones en Gran Bretaña; La actuación penal sobre los menores: el caso inglés como paradigma; La construcción de los migrantes como categoría de riesgo para el sistema penal español; Minorías e inmigración en España en los discursos de los medios de comunicación y la política; El crime deal italiano: la seguridad de la inseguridad; Retóricas y giros de la legislación italiana; Extranjeros menores: los jóvenes migrantes en los establecimientos penales italianos.

 • 09:27
 • 0

Cooperació judicial internacional davant el fenomen de la immigració

extranjeria-y-cooperacion

Extranjería y cooperación judicial internacional. València: CISS, 2010
Signatura: 341.9 Ext

Aquesta obra recull la important reforma en matèria d’estrangeria abordada per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com la modificació que ha sofert el Codi penal a través de la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny. Amb aquesta obra es tracta de cobrir gran part de les conseqüències a nivell jurídic de la contínua arribada de persones procedents d’altres països per treballar i que d’aquesta manera serveixi com guia pràctica jurídica tant per a professionals del dret com per a qualsevol altra persona que vulgui conèixer o necessiti assessorar-se en aquesta matèria de permanent actualitat; precisament, per aquesta raó, s’ha pretès que el llenguatge, així com la sistemàtització dels temes permeti fer intel·ligible el seu contingut a persones que no provinguin del món del dret. En la realització de l’obra han participat professionals procedents de les carreres judicial i fiscal, universitat, medicina-forense, col·legis d’advocats i advocacia de l’Estat.

 • 11:16
 • 0

El multiculturalisme a Catalunya

La multiculturalitat: aspectes socials i jurídics. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2010
Signatura: 325 Mul


Aquest volum recull les ponències presentades l’any 2009 en les Jornades descentralitzades dirigides a magistrats i jutges de Catalunya, realitzades el mes de juny sota el títol “La multiculturalitat: aspectes socials i jurídics”. Aquestes jornades s’emmarquen en l’àmbit del conveni de col·laboració que existeix, en matèria de formació continuada, entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell General del Poder Judicial. Inclou els següents capítols: Societat multicultural i integració dels immigrants per Jordi Garreta Bochaca; La multiculturalitat: una visió antropològica per Joan Manuel Cabezas López; La convivència de cultures a l’escola: un projecte per construir per Dolors Bramon Planas; El diàleg de religions: un debat pendent per Juan José Tamayo Acosta; La presa en consideració de la diferència cultural en les decisions dels jutges per Carlos Gómez Martínez; La diferència cultural en la jurisprudència per Barbara Truffin i La defensa cultural a Espanya per Barbara Truffin i César Arjona.


A la biblioteca del CEJFE també trobareu disponible la versió en castellà.

 • 13:20
 • 0

Resoldre conflictes amb l’educació intercultural

AGUILERA REIJA, Beatriz; GÓMEZ LARA, Juan; MOROLLÓN PARDO, Mar; VICENTE ABAD, Juan de. Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos. Madrid: Los libros de la Catarata, 2009

Signatura: 376.5 Edu

Quan el 1994 se’n va publicar la primera edició aquest llibre va esdevenir una eina fonamental per a tots els qui, des de l’àmbit educatiu, l’animació sociocultural o el temps lliure, treballaven per trobar fórmules adequades per al desenvolupament d’actituds i valors interculturals que ensenyessin a viure des del respecte.

Al llarg dels anys les propostes desenvolupades pel Col·lectiu AMANI han evolucionat sumant les aportacions i experiències que han tingut lloc com a conseqüència de l’aplicació dels seus continguts a la realitat les quals han quedat reflectides en aquesta nova edició revisada i ampliada. El procés formatiu que es planteja en aquesta guia es desenvolupa al llarg de cinc capítols independents però que segueixen un esquema d’educació intercultural: La constitució del grup; Percepcions; Ampliar els punts de vista de les situacions; La interdependència i la planificació del canvi. A través de la posada en pràctica de les activitats que acompanyen cada capítol, els autors proposen, en definitiva, un entrenament en resolució de conflictes interculturals: un procés en el qual anem adquirint els valors, habilitats, actituds i coneixements necessaris per dur a terme experiències de convivència intercultural i per promoure relacions d’igualtat i d’enriquiment mutu entre les persones procedents de diferents cultures.

El Col·lectiu AMANI va néixer el 1992 a l’empara d’aquesta proposta d’educació intercultural. Format per persones que provenien de l’educació per la pau i l’educació per al desenvolupament, va saber aplicar i recrear la seva experiència pràctica a aquest altre “món”, el de la immigració, de les velles i noves minories ètniques, el xoc i el contacte cultural, els prejudicis, les conductes solidàries i racistes, etc. Aquest col·lectiu ha destacat sobretot per la seva aposta metodològica amb un marcat sentit pràctic, especialment amb la utilització de l’enfocament socioafectiu, al costat de diferents eines i estratègies de gestió dels conflictes.

 • 10:44
 • 0

Un estudi sociològic sobre la immigració

REHER, David-Sven; REQUENA, Miguel (Eds.) Las múltiples caras de la inmigración en España. Madrid: Alianza Editorial, 2009

Signatura: 325 Mul

En el termini d’uns pocs anys Espanya s’ha convertit en un potent focus d’atracció per a immigrants provinents dels països desenvolupats, del nord d’Àfrica, del continent americà, de l’est d’Europa i d’altres parts del món. Aquests no només han alterat la composició de la població d’Espanya i canviat la fesomia dels barris, pobles i ciutats, sinó que, amb la seva arribada massiva, són, molt probablement, la base del procés de canvi social de més envergadura que ha conegut el país en els darrers anys. En aquest llibre, destacats sociòlegs i demògrafs examinen les principals comunitats d’immigrants que viuen a Espanya i fan balanç del fenomen de la immigració.

 • 12:52
 • 0

La integració social dels immigrants a les comunitats autònomes

IGLESIAS DE USSEL, Julio (Ed.). Las políticas de integración social de los inmigrantes en las comunidades autónomas españolas. Bilbao: Fundación BBVA, 2010

El reconegut sociòleg Julio Iglesias de Ussel, juntament amb l’equip que dirigeix, estudia en aquesta obra el tema de les migracions i, en concret, les polítiques d’integració social dels immigrants a Espanya.
Aquest llibre resultarà molt útil per a estudiosos i experts en les necessàries polítiques d’integració, més enllà de les estrictament orientades al control policial, en frontera o per quota d’entrada. La investigació ens ofereix un enfocament singular del tema, ja que se centra en les diferents comunitats autònomes espanyoles. A més, també fa una avaluació de les polítiques d’integració com a polítiques públiques.

 • 08:59
 • 0

L’expulsió d’estrangers

BATUECAS, Juan Manuel. La expulsión del extranjero en la legislación española. San Vicente (Alicante): ECU, 2009

Signatura: 341.9 Bat

L’autor s’acosta en aquest llibre al fenomen de la immigració i a la cara més obscura, tal com ell mateix ho defineix, d’aquest fenomen: l’expulsió de l’estranger a la realitat espanyola. Després de fer un estudi crític de la legislació, molt canviant aquests últims anys, analitza les estadístiques més rellevants publicades sobre la matèria. L’autor sosté que en la figura de l’expulsió de l’estranger intervenen determinats factors de diversa naturalesa, tant prejudicis racials o de nacionalitat, com altres factors purament aleatoris.

 • 12:34
 • 0

Els immigrants en el dret internacional privat

ESTEBAN DE LA ROSA, Gloria. Inmigración y derecho internacional privado. Madrid: Difusión Jurídica, 2009

Signatura: 341.9 Est

L’arribada creixent de persones estrangeres i persones immigrants ha suposat un interès renovat pel dret de família, degut a les situacions que es creen amb aquest fenomen. Aquesta obra presenta les noves situacions privades internacionals vinculades amb la immigració, així com una proposta per a la interpretació del sistema espanyol de dret internacional privat orientada cap al reconeixement de les circumstàncies personals i familiars dels immigrants tant a Espanya com al seu estat d’origen.