Bloc biblioteca del CEJFE » internet


16 APUNTS

 • 12:07
 • 0

Conferència ‘Abordatge dels delictes en xarxa: regulació penal i prevenció’

Aquest dimecres, 12 de novembre, de 17 h a 19 h, tindrà lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la conferència ‘Abordatge dels delictes en xarxa: regulació penal i prevenció’, a càrrec de Rubén Mora Fernández, sotsinspector i cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra, i Roberto Valverde Megias, fiscal delegat de criminalitat informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona, dins el cicle de conferències sobre justícia i societat Espais d’actualitat. Les inscripcions estan tancades però l’acte s’enregistrarà i es podrà veure a partir del 14 de novembre al CEJFE TV.

Programa

 • 09:07
 • 0

Educar a l’època d’internet

RODRÍGUEZ, Nora. Educar niños y adolescentes en la era digit@l. Barcelona: Paidos, 2012 37:681.3 Rod

Canviar la forma d’educar els nens en el segle XXI és, segons l’autora, un deute social. Som deutors d’haver pres com a real la idea d’una infància “experimentada” i “adulta” creada pel màrqueting i transmesa pels mitjans de comunicació, que ha acabat per convertir els més petits en grans desconeguts, fins i tot dins de les seves pròpies famílies .

D’altra banda, la globalització i l’era digital que han comportat la socialització dels nens a través d’Internet, ens mostren que urgeix canviar la forma d’educar els nens. No només perquè han nascut en un ambient de interconnectivitat i estan acostumats des d’edats primerenques a rebre informació visual i a la gratificació immediata, o perquè aprenen a edats cada vegada més primerenques a moure’s amb naturalitat entre el real i el virtual, sinó perquè des del món de la tecnologia tenen un paper protagonista, per exemple en els seus jocs virtuals, així com en tot el que està pensat per a ells, que sovint no tenen ni a casa ni a l’escola.

Moltes vegades els nens dominen molt més que els seus pares la relació amb “el món virtual” que tantes hores els ocupa. Això produeix sovint un distanciament entre fills i pares, i aquests necessiten noves claus per educar, unes claus que els permetin conciliar aquesta nova realitat que és el que l’autora anomena “l’aprenentatge actiu i prosocial”. Podeu consultar el sumari i la introducció del llibre en aquest document elaborat per l’editorial Paidos. I si voleu aprofundir més podeu mirar l’entrevista a la Nora Rodríguez al programa “Para todos” de La 2.

 • 14:13
 • 0

Diàlegs amb…Luis Ángel Hermana

El 20 de març de 2012, en una nova edició de l’activitat “Diàlegs amb…” vam comptar amb la presència del periodista Luis Ángel Fernández Hermana per parlar-nos del seu llibre Historia viva de Internet. Los años en.red.ando.

Luis Ángel Fernández Hermana és periodista científic, professor i consultor en tecnologies de la informació i la comunicació. Actualment, dirigeix el Laboratori de Xarxes Socials d’Innovació del Citilab.

També vam comptar amb la presència de Vicent Partal, un altre protagonista dels primers anys d’Internet que s’expliquen al llibre. Partal, periodista i director de Vilaweb, va glossar la figura i la trajectòria professional de Luis Ángel Hermana i va reflexionar, juntament amb l’autor, sobre el futur dels mitjans de comunicació d’Internet i, específicament, de l’eclosió i extensió de les xarxes socials.

Tant Partal com Fernández Hermana van arribar a la conclusió que els periodistes no havien sabut aprofitar prou bé els canvis que s’havien anat produint a Internet.

Fernández Hermana va comentar que hi ha massa soroll a Internet, però que aposta per xarxes de coneixement, per comunitats de temes específics i que, en un món així, tornaria a publicar En.red.ando.

Els tres volums d’aquesta obra (ja se n’han publicat dos) recullen tots els editorials de 1996 al 2004 d’En.red.ando, revista electrònica de la qual Luis Ángel Fernández Hermana era director. Més de 400 articles publicats cada dimarts on quedaven registrats l’evolució d’Internet, el seu creixent impacte social, les estratègies empresarials en mercats sotmesos a sobtades turbulències, les iniciatives dels internautes i la capacitat transformadora de la pròpia xarxa a través de la puixança dels processos d’innovació social, així com el context social, econòmic, polític i cultural en què succeïa tot això. Des d’aquesta perspectiva, es tracta d’una obra única i necessària perquè reflecteix i analitza de manera detallada, setmana a setmana, la creixent importància d’Internet i de la seva progressiva i imparable invasió dels racons més sorprenents de l’activitat humana.

 • 14:11
 • 0

El delicte a Internet que afecta joves i adolescents

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo. Derecho penal e internet: especial consideración de los delitos que afectan a jóvenes y adolescentes. Valladolid:  Lex Nova, 2011
Sig. 681.31:343 Fer

L’ús d’Internet ha determinat la inevitable aparició d’una sèrie de conductes capaces de lesionar interessos de caràcter predominantment individual.
Aquesta obra estudia  i analitza els diferents fenòmens de caràcter delictiu en l’àmbit d’Internet, mitjançant una descripció detallada de cada un d’ells, de la seva capacitat per produir la lesió de béns jurídics rellevants i, sobretot, de les possibilitats que té la legislació, fonamentalment penal, de fer-los front, amb especial atenció tant a les novetats introduïdes per la LO 5/2010, de 22 de juny, per la qual es va modificar la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal , com a aquells comportaments que tenen com a referent als menors i adolescents. D’aquesta manera, s’aborden en profunditat fenòmens i les seves corresponents respostes legals, com el de la producció, possessió i distribució de pornografia infantil a través d’Internet, i altres delictes contra la indemnitat sexual, com el child grooming o ciberassetjament infantil.

D’especial interès resulten també l’amplíssim elenc de fórmules de frau a través d’Internet, les conductes atemptatòries contra la intimitat, incloses les dutes a terme mitjançant l’accés il · lícit a sistemes informàtics aliens, vulnerant les mesures de seguretat habilitades, i el sabotatge informàtic.

 • 17:29
 • 0

Com s’adapta el dret penal al món d’avui en dia?

ROMEO CASABONA, Carlos María (ed.); GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, Fernando (ed.) La Adaptación del derecho penal al desarrollo social y tecnológico. Granada: Comares, 2010
Sig. 343 (094.4) Ada

El desenvolupament social i tecnològic, particularment accelerat en aquestes últimes dècades, es ve concretant no només en millores qualitatives i quantitatives dels sistemes de producció de béns i serveis. En aquest sentit, el ja clàssic concepte de «societat del risc», encunyat pel sociòleg alemany Ulrich Beck, dóna compte també de l’altra cara de la moneda d’aquest incessant procés de modernització i en particular, de l’aparició o accentuació de riscos socials, econòmics o industrials aliens, cada vegada més, als mecanismes de control i tutela de l’Estat. La potencialitat lesiva d’aquestes noves fonts de risc i perill, la cada vegada més ubiqua possibilitat de danys sistemàtics i irreversibles que planen indiscriminadament sobre els béns vitals fonamentals de l’individu i la comunitat expliquen en bona mesura els intents d’adaptació del dret, i en particular del dret penal, molt reticent a aquests canvis i desenvolupaments.
Es tracta, per tant, d’una banda , dels intents d’evolució de la teoria jurídica del delicte, en funció dels nous paradigmes problemàtics, de l’evolució dels seus diferents components objectius i subjectius per tal d’afavorir o fins i tot, possibilitar el desenvolupament de les seves funcions preventives. En aquest sentit, la irrupció del principi de confiança o altres nous paràmetres de conducta apareguts com a conseqüència del desenvolupament tecnològic han empès a una redefinició del tipus objectiu. Igualment, la particularitat d’uns processos lesius que es caracteritzen per la seva intensitat però moltes vegades, també, per la seva major dilació en el temps empeny a noves reformulacions dels criteris de valoració de la imputació del resultat. A això s’afegeixen els accentuats marges d’incertesa del coneixement científic contemporani que influeix no només en les definicions dels elements subjectius de la teoria jurídica del delicte, sinó també en els diferents criteris per a la determinació dels nexes causals en tant que la relació entre conducta i resultat, particularment en supòsits de realització massiva del risc, tendeix a difuminar. En aquest context, no sorprèn el creixent protagonisme dels delictes de perill o, fins i tot, tal com semblen configurar per part de la nostra jurisprudència determinades figures dins dels delictes contra la salut pública.  Però no es tracta només de la teoria jurídica del delicte.
Així, en el marc de les tecnologies de la informació i comunicació, s’han presentat nous problemes politicocriminals com a conseqüència de les noves conductes que les esmentades tecnologies han fet possible. En particular, en algun dels capítols s’aborda el problema del hacking i de la lluita contra la pornografia infantil, que planteja dubtes, ja que la tutela dels béns jurídics s’està fent a costa de posicions fonamentals, en concret, les llibertats d’expressió i comunicació en el context d’aquestes noves tecnologies.

Des d’una altra perspectiva, cal assenyalar també els possibles problemes de competència que es susciten, en particular, en relació amb les conductes lesives transfrontereres. Certament aquí, s’adverteixen així mateix possibilitats preventives en les noves tecnologies, en particular, les possibilitats de control telemàtic dels subjectes perillosos, d’actualitat, donada la introducció en el Projecte de LO 621/000048 per la qual es modifica la LO 10/95 , de 23 novembre, del Codi penal, de la nova mesura de seguretat de llibertat vigilada que preveu, entre altres, «l’obligació d’estar sempre localitzable mitjançant aparells electrònics que permeten el seu seguiment permanent », així com les possibles aplicacions de les noves tecnologies a la investigació penal.
Segons els autors de l’obra, “aquest nou context problemàtic, conseqüència d’un canviant entramat social, planteja en el fons, i més enllà de qüestions tècnicojurídiques, una reflexió sobre les senyes d’identitat del dret penal, doncs cada evolució tècnica, cada redefinició del dol o de la teoria de la imputació objectiva del resultat, suposa en definitiva una renúncia a certs principis en nom de maximitzar o afavorir la realització d’altres. Es tracta, a grans trets i una vegada més de la relació llibertat-seguretat, però també i en termes econòmics de costos i rendiments entre els diferents principis en qüestió: principi de culpabilitat, de proporcionalitat i les diferents nocions de prevenció, per posar tres exemples. Es tracta, en definitiva, de la progressiva desnaturalització d’un dret penal encara de tall liberal que va adquirint perfils cada vegada més preocupants. En aquest sentit, cal assenyalar la progressiva atenció del nostre legislador a les diferents tendències d’opinió en el discurs públic i en concret, a les diferents alarmes socials. També la creixent pobresa del procedir legislatiu, on sembla consumar la renúncia a tota pretensió d’una legislació científica a favor d’una satisfacció,  moltes vegades, merament emocional de les demandes interessadament instrumentalitzades que s’adverteixen en el discurs públic.”

 • 08:33
 • 0

Adolescència i ciberespai

GARCÍA JIMÉNEZ, Antonio (coord.) Comunicación y comportamiento en el ciberespacio: actitudes y riesgos de los adolescentes. Barcelona: Icaria Editorial, 2011
Sig. 681.31-053.7 Com

Els adolescents són el grup de població de la societat espanyola actual que fan més ús de les tecnologies en línia. La franja d’edat que va dels 12 als 17 anys (preadolescents i adolescents) es correspon amb la primera generació que exercita la seva “autonomia digital”, de la mà de les tecnologies en línia, una generació que va començar a connectar-se abans dels 13 anys.
Els autors presenten les principals pautes de comportament dels adolescents i els usos que fan de les tecnologies relacionades amb Internet, categoritzen els nous estils de comportament de l’adolescència actual, i també assenyalen possibles estratègies de prevenció davant els riscos i les ciberpatologies.
Alguns dels resultats recollits indiquen que l’assetjament escolar s’ha estès a la xarxa. Així mateix, s’ha identificat la presència del ciberassetjament escolar (comentaris o imatges ofensives), la realització d’actes obscens davant de la càmera web (treure’s la roba o intercanviar imatges o comentaris sexuals forts) o les propostes de trobades cara a cara amb desconeguts.
Aquest llibre té un triple propòsit: conèixer amb precisió els hàbits d’ús dels adolescents en les dues facetes de consumidors i creadors a la Xarxa, donar resposta a les necessitats socials d’informació i oferir solucions clares davant els problemes detectats en la interacció adolescents-Internet.

 • 14:40
 • 0

El tractament penal, criminològic i processal dels delictes informàtics

derecho-penal-informaticoCUESTA ARZAMENDI, José Luis (Dir.); MATA BARRANCO, Norberto J. de la (Coord.) Derecho penal informático. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters; Civitas, 2010
Signatura: 681.31:343 Der

Aquest llibre, coordinat pels catedràtics de dret penal José Luis de la Cuesta i Norberto J. de la Mata, aborda de manera global el tractament dels delictes informàtics des d’una perspectiva penal, criminològica i processal. Què és en realitat un delicte informàtic? Quins interessos lesionen aquesta classe de delictes? Qui els comet? Quins problemes d’investigació i persecució plantegen? Es pot parlar d’un concepte de seguretat i de llibertat en l’ús de la informàtica? Per què és tan important protegir tot el que concerneix les tecnologies de la informació i de la comunicació? Aquesta monografia preten donar resposta a totes aquestes qüestions. Està dirigida fonamentalment a tots aquells que treballen a diari en l’àmbit del dret penal i vol ser un instrument de consulta bàsic i qualificat, pel seu important contingut informatiu, teòric i pràctic.

 • 11:23
 • 0

Presentació del llibre Arquitectura de la información en entornos web

Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. Arquitectura de la información en entornos web. Gijón: Ediciones Trea, cop. 2010
Signatura: 658 Per

El dia 5 d’octubre de 2010, de 13 a 14.15 h, tindrà lloc al CEJFE la presentació del llibre Arquitectura de la información en entornos web, de Mario Pérez-Montoro. L’acte serà presentat per Lluís Codina, professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Les persones interessades a assisitir-hi han de trametre un missatge a l’adreça biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat que inclogui nom i cognoms, DNI, professió, centre de treball, telèfon de contacte i el nom de l’activitat a l’assumpte del missatge. El termini per inscriure-s’hi finalitza el 3 d’octubre de 2010.

Programa i inscripcions

 • 08:29
 • 0

Drets humans i noves tecnologies

Díaz Revorio, Francisco Javier. Los derechos humanos ante los nuevos avances científicos y tecnológicos: genética e internet ante la Constitución. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 342.7:681.3 Dia

En el món globalitzat, els valors i els drets fonamentals recollits en les constitucions han de donar resposta a situacions i realitats radicalment noves, com són les creades pels avenços científics i tecnològics recents, en concret els produïts a l’àmbit de la genètica i al de les TIC, sobre tot a internet. En aquest llibre s’examinen els “nous drets”, que han estat explícita o implícitament reconeguts, com els drets a la identitat, integritat i intimitat genètiques, a la reproducció, o la resposta dels valors constitucionals a la clonació i altres manipulacions genètiques; així com el dret a l’accés a les noves tecnologies, la “intimitat informàtica”, o la participació social i política mitjançant internet, entre d’altres. Es tracta d’un plantejament suggeridor i novedós, centrat en la perspectiva dels drets fonamentals i els valors constitucionals.

 • 08:26
 • 0

La investigació forense de la criminalitat a la xarxa

CASEY, Eoghan (Ed.) Handbook of digital forensics and investigation. Burlington, MA: Elsevier Academic Press, 2010

Signatura: 343.3/.7:681.31 Han

Com dur a terme una investigació digital tant en un context civil com penal? Com detectar, localitzar i seguir les pistes electròniques o els indicis digitals en ordinadors i xarxes socials?
En la seva primera part dedicada a la metodologia de la pràctica (Investigative methodology), aquest manual vol ajudar a l’ investigador forense o al policia científic en tres àrees principals: l’anàlisi forense, la descoberta electrònica i la investigació intrusiva.

La segona part titulada Technology fa una anàlisi forense de Windows, Unix, Macintosh i altres sistemes integrats (inclosos els telèfons mòbils i altres tipus de tecnologies semblants) i també fa una investigació del funcionament tecnològic de les xarxes socials (incloent els entorns empresarials i la tecnologia de les telecomunicacions mòvils). En aquest apartat també presenta eines útils per a realitzar aquestes tasques d’investigació digital com EnCase, FTK, ProDiscover, Foremost, XACT, Network Miner, Splunk, Flow-tools, i moltes altres eines especialitzades i plataformes d’anàlisi.

Cada capítol ofereix al lector exemples de casos reals que ajuden a entendre la logística, la tècnica i les dificultats legals que comporta una investigació d’aquest tipus.