Bloc biblioteca del CEJFE » justícia juvenil


29 APUNTS

 • 11:54
 • 0

Projecte tècnic de Medi obert

Comunitat Medi obert de justícia juvenil (Barcelona).  Projecte tècnic de Medi Obert. Barcelona: Departament de Justícia, 2013 Sig. 34-053.2 Pro (disponible també en paper a la biblioteca)

A la presentació d’aquesta nova publicació del programa Compartim, Joaquim Clavaguera i Vilà, director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil explica que: “…Aquest Projecte tècnic de Medi Obert és fruit del treball col·laboratiu del conjunt dels professionals de medi obert, dels tècnics de l’Àrea de Medi Obert i d’altres responsables de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. És un document que mostra sobre el paper la tasca de cada dia i que defineix i actualitza l’àmbit de treball i la identitat dels professionals de l’Àrea de Medi Obert. En l’àmbit de medi obert, el Projecte tècnic és un conjunt organitzat i sistematitzat de metodologies, processos i indicadors d’avaluació per definir a qui va adreçat, per a què es dissenya, el context i condicions dels actors que l’han d’aplicar i les eines i actuacions a emprar per a l’execució de les mesures judicials. Ja l’any 1990 es va elaborar el Projecte tècnic amb la participació dels delegats d’assistència al menor, el qual va fer possible que els equips de medi obert de Justícia Juvenil disposessin d’un projecte tècnic capaç de donar resposta als reptes esdevinguts en aquest llarg període de la justícia juvenil en medi obert a Catalunya. Malgrat el seu important recorregut i la pervivència de molts dels seus continguts, ara, l’any 2013, els canvis esdevinguts (especialment normatius, socials i econòmics) i les necessitats emergents han fet imprescindible desenvolupar un nou projecte tècnic per al medi obert.”

Per la seva banda la Comunitat de Medi Obert de Justícia Juvenil en el tríptic  de la seva Jornada anual presentaven el nou projecte així:  ” Per què ens cal ara un nou Projecte tècnic de Medi Obert? Aquesta pregunta se la deu haver fet més d’un professional, vista l’actual situació social i econòmica. Potser hauria estat més prudent deixar passar el temps i continuar amb les rutines i les maneres de fer que fins ara ens han servit per donar resposta als encàrrecs de la jurisdicció de menors amb un resultat notable. Sens dubte aquesta hauria estat l’opció més fàcil, però només hauria servit per ajornar la posada al dia de la tasca dels professionals de Medi Obert de Justícia Juvenil i deixar-nos en una situació de desavantatge per encarar el reptes que la conjuntura actual i el futur més proper ens plantegen. Des de l’Àrea de Medi Obert es va veure clar que, per mantenir i projectar les nostres línies de treball, ara era el moment just d’avançar-se i encarar el repte de posar al dia les actuacions que fan els tècnics i, alhora, assentar les línies de futur per optimitzar-les i modernitzar-les. Per a l’elaboració d’aquest nou Projecte tècnic es va considerar que un pilar bàsic havia de ser comptar amb la màxima participació del col·lectiu de professionals. Per això es va dissenyar una estructura col·laborativa encaixada i inserida dins del programa Compartim. I si un dels pilars d’aquest nou Projecte tècnic ha estat aconseguir la màxima participació del col·lectiu, l’altre ha estat la participació d’experts externs que han aportat els coneixements específics del seu camp professional al document que s’estava elaborant.”

 • 13:10
 • 0

Lectures per als educadors de joves i adolescents II

CUADRADO BONILLA, Montserrat; PASCUAL FERRIS, Vicent. Educación emocional: programa de actividades para Educación Secundaria Obligatoria. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 2009 Sig. 37:159.943 Edu

Aquest llibre ofereix una sèrie d’activitats pensades per treballar amb joves d’entre 12 i 16 anys que el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) ha dut a terme en les seves investigacions. Una eina pràctica per a educadors, mestres i professors  que pot aplicar-se tant en el context de l’educació formal com en el de l’educació no formal.  A partir del treball amb programes d’educació emocional es pot desenvolupar en els alumnes la capacitat d’afrontar problemes i arribar a solucions satisfactòries, millorar les seves relacions socials o mantenir un nivell adequat d’autoestima.

JACOBELLI, Frank; WATSON, Lynn Ann. Smarthelp for good ‘n’angry kids: teaching children to manage anger. New York: John Wiley & Sons, 2009. Sig. 159.922.7 Jae

Els autors, educadors i psicoterapeutes especialitzats en infants en risc, ens ofereixen en aquest llibre eines per ensenyar els infants a reconèixer, controlar i dirigir els seus sentiments destructius, d’ira i de còlera.  Les activitats  es divideixen en tres grans àrees que treballen el maneig de l’ira i la còlera des d’un enfocament cognitiu, afectiu i de comportament.

MARTÍN GARCÍA, XUS; PUIG ROVIRA, Josep M. Les set competències bàsiques per educar en valors. Barcelona: Graó, 2007 Sig. 37.034 Mar

Aquest llibre presenta un conjunt de competències personals i professionals per educar en valors i sobretot, ofereix un seguit d’exercicis per entrenar-les. Per educar en valors ens cal certa desimboltura en set competències: ser un mateix, reconèixer l’altre, facilitar el diàleg, regular la participació, treballar en equip, fer escola i treballar en xarxa.

 • 10:15
 • 0

Lectures per als educadors de joves i adolescents I

Us proposem una selecció de llibres del fons de la Biblioteca del CEJFE que us poden ajudar en la vostra feina diària amb adolescents i joves:

TARÍN, Manuel; NAVARRO, José Javier. Adolescentes en riesgo: casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativa. Madrid: CCS, 2006
Sig. 159.922.8 Tar

Aquest llibres s’apropa de manera directa i crítica a la realitat de la intervenció amb adolescents en el camp de la marginació i l’exclusió social.  Metodologia i bones pràctiques es combinen amb vivències i experiències concretes per oferir al professional de la intervenció socioeducativa una eina útil i pràctica.

Peiró i Gregòri, Salvador. Valores educativos y convivencia. San Vicente (Alicante): ECU, 2009 37 Pei

Fruit d’una investigació de tres anys aquest llibre analitza l’ambient escolar, les dificultats de convivència i els valors i normes de l’escola i proposa unes estratègies i vies per promoure valors convivencials i evitar i prevenir les actituds indisciplinàries i violentes.

 • 10:53
 • 0

La delinqüència juvenil a Europa i Amèrica


JUNGER-TAS, Josine [et al.] (ed.) Juvenile delinquency in Europe and beyond: result of the Second International Self-Report Delinquency Study. London: Springer, 2010

Signatura: 343.915 Juv

Completíssima obra col·lectiva que analitza l’estat de la delinqüència juvenil i tota la problemàtica que l’envolta, en la majoria de països membres de la Unió Europea així com també als Estats Units, Canadà, Veneçuela i Surinam. El llibre inclou anàlisis sobre temes cabdals en l’estudi de la criminalitat juvenil com ara: la victimització de gent jove, l’alcohol i les drogues en relació a la delinqüència juvenil, les bandes juvenils, la immigració, la família, l’escola i les vivències als barris. Aquestes investigacions s’han basat en part en enquestes realitzades sistemàticament i simultàniament a més de 70000 joves d’entre 12 i 15 anys en 28 països. Els resultats han aportat un punt de vista nou i molt important per comprendre més perquè aquests joves cometen delictes i quins són els factors de risc que porten a desenvolupar aquestes conductes.

Per a més informació cliqueu aquest enllaç al Google books on podreu consultar el sumari de l’obra i les seves primeres 170 pàgines.

 • 08:50
 • 0

Llibre del 1er Congrès Nacional sobre Justícia Penal Juvenil

BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio E. ; CRUZ BLANCA, María José (dir.). El derecho penal de menores a debate. I Congreso Nacional sobre Justicia Penal Juvenil. Madrid: Dykinson; 2010
Signatura: 34-053.2 Con
Inclou totes les ponències presentades al I Congrès nacional sobre justícia penal juvenil: “El derecho penal de menores a debate”, celebrat a la Universitat de Jaén els dies 21 i 22 de maig de 2009:
La política criminal del menor como expresión de una continua contradicción / Morillas Cueva, Lorenzo. El derecho penal de menores en el estado social y democrático de derecho. Breve referencia a los principios que disciplinan el ius puniendi estatal respecto del joven infractor / Benítez Ortúzar, Ignacio F. El interés superior del menor y la proporcionalidad en el derecho penal de menores: contradicciones del sistema / Domínguez Izquierdo, Eva Mª. Reflexiones sobre la capacidad de culpabilidad del menor y su tratamiento educativo. Con una aportación al tratamiento de delincuentes jóvenes con trastorno narcisista de la personalidad / Cuello Contreras, Joaquín.
També es poden consultar totes les comunicacions presentades al Congrès: Análisis reflexivo y crítico sobre la justicia de menores: las nuevas tendencias surgidas sobre la Justicia Penal Juvenil Española tras las continuas reformas de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores / Martínez Fuentes, Francisco. Medidas judiciales aplicadas conforme a la L.O. 5/2000 de responsabilidad penal de los menores en la provincia de Jaén / Contreras Martínez, Lourdes y Cano Lozano, Mª Carmen. El acoso escolar: principales aspectos jurídicos-penales y principales actuaciones punitivas y preventivas / Martínez Esteban, Tamara. Prevención del acoso escolar / Linares López, Enrique; Huertas Sánchez, Mª Dolores; González Robles, Mónica; Morales García, Ana Mª; Lechuga Montilla, Adela Mª. Variables psicosociales vinculadas a la delincuencia juvenil / Contreras Martínez, Lourdes; Cano Lozano, Mª Carmen; Molina Banqueri, Virginia. Taller de entretenimiento en habilidades sociales destinado a niños en centros de protección de menores / Gallego Rodríguez, Mª del Señor y Rodríguez Zorrilla, Mª Julia.

 • 16:53
 • 0

Intervenció comunitària amb bandes juvenils

CHASKIN, Robert J. (ed.) Youth gangs and community intervention. New York: Columbia University Press, 2010

Signatura: 343.915(73) You

Aquest llibre parla de com integrar amb èxit a la societat els joves que estan organitzats en bandes juvenils, sobretot amb estratègies d’intervenció comunitària. Enfront d’actuacions més punitives i policials, els participants en aquesta obra col·lectiva fan una crida per tal que, d’una banda, es destinin més recursos a programes i polítiques de prevenció de la delinqüència juvenil en les escoles i barris i, de l’altra, ja en les àrees d’influència de les bandes juvenils, es desenvolupin programes locals d’intervenció i de reconducció social amb aquests joves, l’efectivitat dels quals s’ha demostrat que és molt superior a altres menes d’intervenció.

Aquesta obra col·lectiva és, de fet, un homenatge al treballador social, mediador i especialista en bandes juvenils Irving A. Spergel, amb motiu de la seva jubilació. Spergel, que ja estudiava als anys 50 el problema de les bandes juvenils a Nova York va començar a treballar als anys 60 a la facultat School of Social Service Administration de la Universitat de Chicago combinant la seva tasca docent amb l’aplicació pràctica, sobre el terreny, de programes de prevenció i intervenció amb joves delinqüents. Spergel és considerat l’arquitecte principal del model d’intervenció comunitària adoptat per l’Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, amb el nom de Comprehensive Community-Wide Aproach to Gang Prevention, Intervention and Suppression.

 • 11:41
 • 0

Històries de menors dins la justícia juvenil

BARANGER, Thierry; NICOLAU, Gilda. L’enfant et son juge: la justice des mineurs au quotidien. Paris: Hachette, 2008

Signatura: 343.915 Bar

Aquest llibre ens explica el dia a dia d’un jutge de menors: les històries que passen per la seva taula, els conflictes que haurà de dirimir, els casos d’infants i de famílies amb tot tipus de problemes als quals s’haurà d’enfrontar. A partir d’aquest relat s’extreu una reflexió: Enfront les polítiques d’enduriment de la legislació penal juvenil que proposen més mesures d’internament, els autors insisteixen en la necessitat d’una justícia juvenil amb una intervenció més educativa, que escolti els menors i joves i intenti entendre els contextos difícils i dramàtics, en els quals les seves vides s’han desenvolupat. És en aquest context, on el jutge de menors és una figura molt important, ja que amb la seva intervenció pot intentar reconstruir les vides d’aquests adolescents i joves i donar-los una nova oportunitat de reinserció a la societat dels adults.

 • 17:20
 • 0

L’internament del menor infractor

CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta. La medida de internamiento en el derecho penal del menor. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 34-053.2 Cer

Aquest llibre preten desenvolupar una matèria – la de la imposició i compliment de la mesura d’internament del menor- que fins a dia d’avui no havia rebut gaire atenció i que fins a l’entrada en vigor de la Llei penal del menor i del seu Reglament, patia en la seva execució d’un inexplicable buit legal. La present obra fa una anàlisi detallada de les figures que apareixen en el compliment de la mesura: permisos de sortida, comunicacions, tractament, disciplina…i que tenen gran trascendència per aconseguir la integració social dels menors infractors. Ofereix també als diferents operadors que intervenen en l’aplicació de la mesura d’internament una interpretació aclaridora de la doctrina i jurisprudència més recent.

 • 13:11
 • 0

El problema de la delinqüència juvenil

MONTERO HERNANZ, Tomás. La justicia juvenil: comentarios y reflexiones. Madrid: La Ley, 2009

Signatura: 34-053.2 Mon

La delinqüència juvenil es configura actualment com un dels fenòmens que ha anat guanyant espai en la preocupació de les societats europees i, des del segle passat, és un dels problemes criminològics als quals internacionalment s’hi ha prestat una contínua observació. Tanmateix, l’autor puntualitza que cal adonar-se que les conductes antisocials o criminals protagonitzades per joves obtenen, sovint, una rellevància social més gran que les realitzades pels adults i generen una percepció social especialment adversa cap als menors infractors. Igualment, senyala que en molts casos són els propis joves les víctimes del delinqüent juvenil. En aquest sentit, la importància que la societat europea dóna a aquest fenomen demana que es desenvolupin respostes efectives que han d’estar construïdes sobre tres pilars o línies d’acció: prevenció, mesures sancionadores i educatives, integració i reinserció social dels menors i joves infractors.

 • 14:48
 • 0

La reincidència dels menors delinqüents a Catalunya

Nova investigació: Taxes de reincidència 2008 de justícia juvenil. Actualització de la taxa de reincidència dels joves sotmesos a mesures de llibertat vigilada i internament en centre

L’estudi actualitza les taxes de reincidència dels menors sotmesos a una mesura d’internament o de llibertat vigilada que van ser publicades a la recerca “La reincidència en el delicte en la justícia de menors” finalizada l’any 2005 i que van iniciar la sèrie. Aquest estudi ja és el quart del mateix tipus i en aquest cas segueix els joves que van finalitzar una mesura de llibertat vigilada i d’internament l’any 2005 i els segueix fins el 31 de desembre de 2008, per saber si han comès un nou delicte que hagi estat detectat per la Xarxa d’execució penal, tant de joves com d’adults.
S’ha estudiat tota la població de joves desinternats de centres, que per l’any 2005 foren 183 subjectes. En el cas de llibertat vigilada del total de joves que finalitzaren mesura l’any 2005 (N=1.102), s’ha fet una mostra de 529 subjectes (interval de confiança:95,5%; marge d’error ±3,1; p=q=50).
Els resultats en llibertat vigilada apunten a un manteniment en la taxa de reincidència aquest darrer any, desprès d’un descens perllongat al llarg dels tres anys anteriors. S’ha passat del 31,9% al 2005 al 22,0% el 2007 i al 23,0% el 2008. En canvi en internament la fluctuació de la taxa no dona diferències significatives tot i que al 2005 era del 62,8%, va augmentar al 66,9% el 2006, va baixar al 56,2% l’any 2007, i ha tornat a pujar al 62,3% l’any 2008.
L’estudi permet comparar de forma seriada ja quatre anys d’evolució de la taxa de reincidència juvenil després de la posada en marxa de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (LORPM).

Recidivism rates of juvenile justice 2008. Updating the recidivism rate of young people subjected to probation and juvenile detention center

The study updates the rates for the fourth year of recidivism in the juvenile probation and confinement in Catalunya. In this case, the population that ends a punishment in 2005 were followed until December 31, 2008. The results tell us that maintaining the rate of probation (23.0%) and rises slightly but not significantly different from last year the rate of confinement (62.3%)

Tasas de reincidencia 2008 de justícia juvenil. Actualización de la tasa de reincidencia de los jóvenes sometidos a medidas de libertad vigilada e internamiento en centro

El estudio actualiza por cuarto año las tasas de reincidencia juvenil en las medidas de libertad vigilada e internamiento en Catalunya. En este caso se ha seguido a la población que finalizó una medida el año 2005 y se les ha seguido hasta el 31 de diciembre de 2008. Los resultados nos dicen que se mantiene la tasa de libertad vigilada (23,0%) y sube ligeramente aunque sin ser significativamente diferente respecto del año pasado la de internamiento (62,3%)