Bloc biblioteca del CEJFE » mediació


23 APUNTS

 • 13:11
 • 0

Mediació resilient

Curuchelar, Graciela. Mediación y resiliencia: formación básica en gestión de conflictos. La Plata, Buenos Aires: Fund. Editora Notarial, 2009. Sig. 304 Cur
La mediació resilient és un procés de comunicació que afavoreix en els protagonistes del conflicte l’habilitat social per solucionar els problemes, actuant positiva i activament al costat d’ells, promovent enfortir els vincles, impulsant la capacitat dels éssers humans per sobreposar-se a l’adversitat i a més construir sobre ella.
Graciela Curuchelar és advocada i mediadora del Ministeri de Justícia argentí. Fundadora d’”Umbrales”, associació civil sense ànim de lucre, dedicada a la promoció dels drets socials, la resolució de conflictes i la resiliència en nens, nenes  i adolescents en situació de vulnerabilitat.  ´Ha impartit cursos de mediació i resiliència, de mediació escolar i també de resolució pacífica de conflictes  arreu d’Argentina. És autora de diferents publicacions a l’entorn d’aquesta disciplina.

 • 11:35
 • 0

La mediació com a alternativa per resoldre conflictes familiars

Souto Galván, Esther. Mediación familiar. Madrid: Dykinson, 2012.
Sig. 304 Med

Els sistemes alternatius de resolució de conflictes s’inscriuen plenament en el context de les polítiques sobre la millora de l’accés a la justícia, exercint un paper complementari en relació amb els procediments jurisdiccionals, degut precisament a la dilació dels processos i el col·lapse dels tribunals .

Des de fa ja diversos anys s’estan desenvolupant a Europa modalitats alternatives de resolució de conflictes, destacant, entre elles, la mediació, especialment la familiar. Es tracta d’un supòsit en què el sistema judicial s’ha demostrat perjudicial en els processos de crisi i ruptura familiar.
En el marc de l’Estat social i democràtic de dret, els poders públics han assumit el deure de protecció i tutela de la família però les obligacions que d’aquest deure es deriven no impliquen necessàriament una actitud intervencionista sinó que es pot optar, i de fet aquesta és la tendència actual, per delegar la intervenció en la societat civil, en els propis implicats en el conflicte, si aquesta resulta la millor via per a la resolució dels conflictes familiars.
[+ info]

 • 16:56
 • 0

Resoldre conflictes amb mediació

mediacion-un-instrumentoSOUTO GALVÁN, Esther (dir.) La mediación: un instrumento de conciliación. Madrid: Dykinson, 2010
Sig: 304 Med

Inclou els següents capítols:  Breus apunts sobre els antecedents històrics de la mediació; La mediació als Estat Units d’Amèrica; La mediació a Europa; La mediació a Espanya; La mediació familiar;  La mediació intercultural; La mediació penal i penitenciària; La mediació en la delinqüència juvenil; La mediació en les emergències i en les catàstrofes;  Mediació entre grups polítics; Resoldre conflictes empresarials mitjançant estratègies mediadores i la mediació en l’àmbit comunitari.

 • 14:58
 • 0

Mediació teòrica i pràctica

FERNÁNDEZ RIQUELME, Sergio. Teoría y práctica de la mediación. La gestión alternativa de los conflictos sociales. Murcia: Edit.um, 2009

Signatura: 304 Fer

Aquest llibre és una guia didàctica del procés de mediació, que parteix de l’experiència acadèmica desenvolupada per la Universitat de Múrcia i conté tant exposicions com exercicis pràctics seleccionats. El seu objectiu és generar nous models i reflexions entorn de la gestió alternativa del conflicte social.

Us adjuntem el comentari que l’editorial fa de l’obra publicada:

Teoría y práctica de la mediación. La gestión alternativa de los conflictos sociales, de Sergio Fernández Riquelme, es el nuevo título de Edit.um Ágora.

A lo largo de la historia las sociedades humanas han cambiado, progresivamente, tanto en su sistema de relaciones como en sus estructuras organizativas. En esta constante histórica el conflicto ha sido uno de los rasgos internos que han persistido en toda configuración social adoptando nuevas formas de manifestación. Pero a principios del siglo XXI asistimos a la eclosión de un nuevo modelo de resolución de conflictos sociales, que sitúa a la Mediación como una “intervención social” alternativa o complementaria al sistema judicial. Es una intervención no directiva que busca tanto la resolución instrumental del mismo conflicto, como la generación de “una cultura” de paz y diálogo que ponga las bases de una convivencia social duradera y equilibrada. Ello contribuye a hacer a los ciudadanos responsables de la solución de sus desavenencias, y protagonistas de todo cambio relacional, en los distintos ámbitos de socialización e implicación comunitaria (educación, consumo, medio ambiente, integración intercultural, salud).”

 • 08:59
 • 0

Un llibre pràctic per als mediadors

PEKAR LEMPEREUR, Alain; SALZER, Jacques; COLSON, Aurélien. Méthode de médiation: au coeur de la conciliation. Paris: Dunod, 2008

Signatura: 304 Pek

Aquest llibre tracta el tema de la mediació des d’un punt de vista teòric i alhora pràctic i vol oferir estratègies i pautes al conciliador o mediador sense importar el seu àmbit de treball,ja sigui familiar, penal, social, polític, diplomàtic, etc. Els seus autors, professors a França de l’ESSEC- Iréné (Institute de recherche et d’enseignement de la negotiation en Europe) i experts en mediacions difícils, ens ofereixen una obra de referència que ens ajudarà a establir nous ponts comunicació amb els altres i construir relacions més assossegades tant en la nostra tasca professional com en la nostra vida personal.

Més informació sobre l’obra i sobre els autors

 • 11:50
 • 0

La mediació penal en adults

BARONA VILAR, Silvia, dir. La mediación penal para adultos: una realidad en los ordenamientos jurídicos. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 304 Med

Les teories abolicionistes i/o minimalistes del dret penal, la victimologia, els moviments pacifistes de resolució de conflictes, la recerca de resocialització del delinqüent, etc. han potenciat la mediació penal entre la víctima i el victimari en els ordenaments jurídics. Així s’han anat regulant qüestions com la delimitació subjectiva en el procediment de mediació, la capacitació del mediador, la base de procediment per a la mediació penal, el degut respecte a la presumpció d’innocència, la determinació de quins tipus de delictes són possibles de qüestionar amb mediació, la restauració com a sanció específica, etc. L’Estat espanyol es troba en camí de configurar legalment la mediació penal en adults. Per això és interessant el contingut d’aquest llibre on es repassa no només l’estat de la qüestió a Espanya sinó també a d’altres països d’Europa i Amèrica, on s’ha produit una convergència pacífica entre el model retributiu i el model restauratiu, essent la mediació l’instrument procedimental amb garanties per aconseguir resultats.

 • 09:58
 • 0

Argumentar i negociar

BRETON, Philippe. El arte de convencer: las claves para argumentar y ganar una negociación. Barcelona: Paidós, 2009

Signatura: 159.955 Bre

Aquest manual pràctic s’inspira directament en les tècniques elaborades per la retòrica grega i romana. L’autor, que té una àmplia experiència com a formador en argumentació, construeix una obra al voltant d’unes quantes desenes d’exemples que aborden els grans principis de l’art de convèncer i desenvolupen el “protocol de preparació de l’argumentació” per tal d’aconseguir els seus objectius. També es donen consells sobre la presa de paraula, l’elocució i la memorització.

 • 14:45
 • 0

El divorci i la mediació familiar

ACEVEDO BERMEJO, Antonio. El divorcio sin pleito: el abogado y la mediación familiar. Madrid: Tecnos, 2009

Signatura: 304 Ace

Aquesta obra, escrita per un advocat especialitzat en l’àmbit d’associacionisme de les persones divorciades, va dirigida als advocats de família, amb l’objectiu que assumeixin la mediació familiar com a sistema d’intervenció en la crisi, que permet arribar a acord satisfactoris entre les parts enfrontades, evitant el plet. L’autor considera la mediació familiar com una fòrmula de futur que s’acabarà imposant com a sistema de gestió del conflicte de parella.

 • 11:27
 • 0

Un conte sobre la mediació

SASTRE PELÁEZ, Antonio. ¡A mediar tocan!: una fabula sobre la mediación y resolución de conflictos. Barcelona: Gedisa, 2008

Signatura: 304 Sas

Aquest llibre és una narració fantàstica, una faula protagonitzada per animals: La mort sense descendents del rei lleó obre una lluita successòria entre tots els pretendents a ocupar el tron. La viuda negra, el cocodril, l’àliga de cap blanc, l’ós, la guineu anglesa…posen en funcionament diverses estratègies per aconseguir el poder, des de la força fins a la persuasió, des de l’adulació al consens.

Aquest context serveix per il·lustrar de forma amena i didàctica les diverses tècniques utilitzades en la mediació i resolució de conflictes i fan d’aquesta obra un material de consulta pràctic i útil en els cursos de formació de mediadors. A més, els que ja són professionals de la mediació podran trobar-hi instruments que milloraran la seva pràctica quotidiana. Però l’objectiu va més enlla, A mediar tocan aconsegueix ser una obra de divulgació “apta per a tots els públics”que facilita una millora de les nostres relacions interpersonals a partir d’una cultura de la pau.

 • 12:51
 • 0

La mediació a Catalunya

Materials del Llibre blanc de la mediació a Catalunya. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2009

Signatura: 304 (460.23) Mat

Nou número de la col·lecció del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada dedicada a estudis monogràfics sobre la justícia i el dret. En aquesta ocasió es reuneixen els textos i estudis dels equips de treball del LLibre blanc de la mediació a Catalunya , així com els seminaris que s’han realitzat amb experts sobre el tema.

La primera part inclou: 1. Justícia relacional i estructura del Projecte de Llibre Blanc; 2. Conceptes de dret comparat; 3. Mediació empresarial; 4. Mediació laboral; 5. Mediació ciutadana i comunitària; 6. Mediació familiar; 7. Justícia restaurativa; 8. Mediació escolar; 9. Mediació en l’àmbit de la salut; 10. Mediació ambiental; 11. Administració relacional; 12. Tecnologia: Mediació en línia; 14. Disseny institucional; 15. Econometria: costos de la justícia i de la mediació.

La segona part inclou les ponències corrresponents als seminaris amb experts: La (re)instauració de la mediació a Catalunya durant la darrera dècada del segle XX per Iago de Balanzó Sola; Quo Vadis, mediació? per Raúl Calvo Soler; Cap a una definició operativa de mediació per Josep Redorta; La conflictologia, una altra manera de comprendre i mediar els conflictes per Eduard Vinyamata; Mediació interreligiosa per Francesc Torradeflot; El concepte de mediació en els conflictes del segle XXI… per Jordi Palou Loverdos; Sistemes de mediació en organitzacions complexes: el cas de la salut per Gloria Novel Martí; Acord i consens: la mediació comunitària i la Gestió Alternativa de Conflictes a Catalunya per Xavier Pastor Pérez; Dialegs productius per Rosario Juan; Algunes reflexions sobre les aportacions dels grups de treball del Llibre blanc de la mediació a Catalunya per Javier Wilhelm.