Bloc biblioteca del CEJFE » procediment penal


22 APUNTS

 • 10:05
 • 0

La prova penal

RIVES SEVA, Antonio Pablo (dir.) La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi; Thomson Reuters, 2012
Sig. 343.14 Riv

Cinquena edició, revisada i posada al dia d’una obra de síntesi en què s’estudien, s’extracten i s’ordenen les resolucions més significatives que sobre la prova penal ha pronunciat la Sala Segona del Tribunal Suprem. Aquest estudi es completa amb una anàlisi exhaustiva de la doctrina del Tribunal Constitucional i les referències necessàries a les directrius marcades per la Fiscalia General de l’Estat, donant així resposta a les qüestions més problemàtiques que el tema de la prova presenta diàriament en la pràctica forense .
L’obra comença amb l’estudi de la presumpció d’innocència, els problemes processals que planteja la seva invocació i els temes afins, la prova il·lícita, el seu efecte reflex i les qüestions d’índole processal.
A això segueix l’exposició de la jurisprudència pronunciada sobre els diferents mitjans probatoris en particular: l’examen de les peces de convicció, el reconeixement judicial, la prova indiciària, la confessió de l’acusat, la conformitat, la declaració del coimputat, la identificació del delinqüent i les seves formes, la prova testifical, els acaraments, la prova de perits i documents.
Es tracten minuciosament les qüestions relatives a la intervenció de les comunicacions, especialment la detenció i obertura de la correspondència i la intervenció telefònica, les intervencions corporals: exploracions en cavitats corporals, proves d’alcoholèmia, anàlisi de sang, cabells, exploracions radiològiques i escorcolls, finalitzant amb el registre domiciliari.
Aquesta obra, actualitzada en la seva cinquena edició, constitueix una valuosa font de consulta, indispensable per afrontar l’estudi d’una fase del procés tan complexa i essencial com la probatòria.  A més, el autors que han col·laborat en la seva redacció han volgut donar-li un enfocament eminentment pràctic, per tal de poder servir d’eina eficaç per als que necessiten conèixer la prova penal en tota la seva dimensió.

 • 09:25
 • 0

Per estar al dia en les últimes reformes processals

Cuadros comparativos: Reformas procesales octubre 2011 ( Nueva Ley de la jurisdicción social; Reforma de la Ley concursal; Reforma de agilización procesal). Madrid: Editorial Jurídica Sepín, 2011
Sig. 347.9 Cua

Ja podeu consultar a la biblioteca tant en paper com en format electrònic, aquesta nova publicació de l’editorial Sepin, on trobareu una selecció de quadres comparatius que analitzen els canvis normatius produïts després de la publicació de les últimes reformes processals (BOE núm. 245, d’11 d’octubre de 2011).

Les reformes processals incloses a la publicació són:

. La Llei 36/2011 de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, que entrarà en vigor l’11 de desembre d’enguany. Aquesta norma deroga el Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, antic text refòs de la Llei de procediment laboral.

. La Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, amb entrada en vigor l’1 de gener de 2012, que inclou importants novetats en el concurs.

. La Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal, que va entrar en vigor el 31 d’octubre passat, que modifica parts del procés penal (tractament processal de les persones jurídiques), civil (amb importants canvis en els desnonaments i en el sistema de recursos) i en el procés contenciós-administratiu ( en matèria de costes judicials, abreujat i recursos, entre d’altres).

 • 16:57
 • 0

El traductor jurídic en l’ambit del dret processal penal

PEÑARANDA LÓPEZ, Antonio. El proceso penal en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos: descripción y terminología. Granada: Editorial Comares, 2011
Sig. 343.13 Peñ

Hem transcrit les paraules del prologuista, Emilio Ortega Arjonilla, professor de traducció i interpretació de la Universitat de Màlaga, perquè expliquen molt bé la temàtica i l’objectiu d’aquest llibre:

“L’autor aconsegueix una cosa molt difícil en la literatura a l’ús: fer fàcil i assequible allò que és summament complex, i ho fa com només sap fer-ho un mestre. I passo a explicar-me. Si ja resulta difícil, de per si, resumir en poques pàgines en què consisteix el dret processal penal d’un sol país, pensant en un lector no familiaritzat amb l’àmbit jurídic, aquesta dificultat es veu incrementada si es pretén fer aquesta introducció pensant en diverses cultures jurídiques tan allunyades entre si com les que aquí són objecte de consideració (nord-americana, anglesa, francesa i espanyola) i establir una comparació entre elles des d’una perspectiva que se situa a cavall entre el dret comparat i la traductologia.
Són moltes les reflexions d’experts en traducció jurídica (traductors jurídics o juristes traductors) que incideixen en establir una distinció entre l’àmbit del Dret comparat i el de la traducció jurídica, però, són poques les ocasions en què s’estableix una delimitació que vagi més enllà de la declaració d’intencions. I aquí l’autor ho aconsegueix, si més no pel que fa a l’àmbit del dret processal penal.
[+ info]

 • 12:03
 • 0

Tots els formularis del procediment penal

COQUILLAT VICENTE, Ángela. Formularios procesales penales. València: Tirant lo Blanch, 2011
Sig. 343.13 Coq

Aquests formularis processals penals estan enfocats  principalment per als advocats, si bé també són d’utilitat pels altres operadors jurídics. Estan agrupats per capítols en els quals es tracten els següents temes: competència, recusació i abstenció,  l’inici de l’acció penal (denúncia, querella, iniciació d’ofici, diligències d’investigació del fiscal), mitjans d’investigació i de prova, mesures cautelars i reals. Es recullen també formularis específics dels diferents processos penals: procés per delictes greus, davant del Tribunal del Jurat,  procediment abreujat, judicis ràpids, judicis de faltes i processos especials (injúries i calúmnies, habeas corpus, etc…). S’incorporen diversos formularis de recursos contra resolucions interlocutòries i també contra sentències (recurs d’apel·lació, anul·lació, cassació i extraordinari de revisió). La part final del llibre recull formularis que concerneixen a l’execució de la pena des de la suspensió, substitució i responsabilitat civil, fins a la sol·licitud de l’indult, referint-se l’últim capítol a les costes processals i gratuïtat de la justícia.
Aquesta tercera edició s’ha ajustat a la nova regulació de l’oficina judicial, així com també s’han introduït formularis arran de la reforma del Codi penal operada per la Llei 5/2010.
Els formularis continguts en aquest llibre es presenten també en un Cd-Rom addicional per facilitar al màxim el seu ús.

 • 13:15
 • 0

Estudi jurisprudencial sobre la prova penal

prueba-ilicita-penalURBANO CASTRILLO, Eduardo de; TORRES MORATO, Miguel Ángel. La prueba ilícita penal: estudio jurisprudencial. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2010
Signatura: 343.14 Urb

Fa ja temps que està consolidada la idea que els judicis es guanyen o es perden per les proves. I, en efecte, al·legació i prova, són els dos elements clau amb què les parts processals exerceixen el seu dret de defensa en relació amb les pretensions que es diluciden en tota contesa judicial.

I entre les qüestions més importants en matèria de prova, ha assolit un paper central, la determinació de la validesa de la prova, quan la seva licitud suposa el requisit previ per poder presentar proves de càrrec lícites. És per això, que des de 1997, i a través ja de 5 edicions, els autors d’aquesta obra, magistrat i fiscal que exerceixen les seves funcions professionals en el Tribunal Suprem, aportin la jurisprudència referida a qüestió tan essencial.

“La Prova il·lícita penal”, constitueix un catàleg actualitzat de les solucions jurisprudencials a supòsits en els quals s’han plantejat possibles casos d’il·licitud probatòria en el procés, que quan són admesos, impliquen la nul·litat de la prova declarada il·lícita i de les proves derivades de la mateixa. En aquesta nova edició, que inclou la doctrina de la sala segona del Tribunal Suprem, sobre més de 5.000 sentències que tracten aspectes concrets sobre prova il·lícita, s’han introduït diverses novetats que actualitzen l’obra. I així, s’inclou un nou apartat sobre els criteris dominants respecte a la desconnexió de l’antijuridicitat, s’introdueix una nova modalitat de prova, la testifical del diplomàtic, s’incorporen les últimes novetats legislatives i jurisprudencials sobre les proves de l’ADN i alcoholèmia i, seguint la línia de les últimes edicions, s’avança en la prova electrònica, en aquesta ocasió, de la mà del sistema SITEL, amb el qual es realitzen unes qüestionades intervencions telefòniques.

 • 13:11
 • 0

El procediment penal a Espanya i les seves últimes reformes

tractat_dret_proces_penal

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de derecho procesal penal. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2010
Signatura: 343.1 Lop

Aquest llibre aborda una de les matèries més sotmeses a canvis dels últims temps; canvis que no sempre es troben plasmats en lleis i, per tant, la seva ordenació sistemàtica resulta essencial per a tot aquell que necessiti endinsar-se en el que és el procés penal. L’obra encara que aprofundeix en la matèria i en l’exposició i resolució dels problemes tenint en compte les solucions doctrinals, tanmateix no per això deixa de tenir un enfocament pràctic, doncs, en ella sempre es considera la Jurisprudència del Tribunal Suprem, així com la doctrina tant del Tribunal Europeu de Drets Humans com la del Tribunal Constitucional.

La redacció cuidada i clara permet al lector accedir amb senzillesa, des d’una perspectiva moderna, als innombrables problemes que es plantegen en l’esdevenir diari dels tribunals de l’ordre penal, oferint solucions o els arguments per arribar a les solucions. El llibre inclou tot el que és el procés penal, des dels seus inicis, les mesures cautelars, la prova, el judici oral, la sentència, els recursos, etc., així com les qüestions que sorgeixen o que són necessàries per comprendre el nostre sistema penal d’enjudiciament.

La quarta edició presenta respecte de les anteriors importants modificacions i actualitzacions. El text ha estat actualitzat tenint en compte les modificacions de la Llei d’enjudiciament criminal i de la Llei orgànica del poder judicial dutes a terme, respectivament, per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, d’implantació de l’oficina judicial i la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària a l’anterior. També s’inclouen les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, i la Llei orgànica 6/2010, de 27 de juliol. També s’ha actualitzat el text conforme a la reforma del Codi penal operada per la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny.

 • 11:22
 • 0

Novetats biblioteca CEJFE setembre-octubre 2010

This movie requires Flash Player 9

 • 12:48
 • 0

Tots els formularis del nou procediment penal

HERMOSO, Francisco Rodríguez; CARAZO RUBIO, Javier. Formularios procesales penales: anotados y comentados. Granada: Comares, 2010
Signatura: 343.1(083.2) Rod


En aquesta desena edició d’aquesta obra podrem consultar tots els formularis del procediment penal actualitzats d’acord amb la Llei orgànica 1/2009 complementària de la Llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial i la Llei 13/2009 d’implantació de la nova oficina judicial. Els formularis es troben organitzats per temes i els autors hi han afegit comentaris i anotacions per facilitar-ne l’ús.

 • 08:19
 • 0

La reforma de l’oficina judicial: tota la normativa processal comparada

Guia práctica legislativa de la nueva oficina judicial: normativa procesal comparada. Barcelona: Bosch, 2010

Signatura: 347.97/99 Gui

La implantació de la nova Oficina Judicial i la distribució de competències entre jutges i secretaris judicials ha obligat a una reforma integral de totes les lleis processals espanyoles. Aquesta obra és el resultat d’una tasca de sistematització i anàlisi comparativa realitzada amb el propòsit d’oferir a l’operador jurídic una eina pràctica que faci possible destriar aquesta amplíssima reforma i facilitar una consulta àgil i ràpida de la legislació processal comparada. S’ha de tenir en compte que la Llei 13/2009 i la LO 1/2009 de 3 de novembre han afectat centenars d’articles i constitueixen una reforma multidisciplinar (civil, penal, administrativa i laboral) sense precedents.

 • 14:47
 • 0

Esquemes dels processos civils, penals i concursals

Esquemas procesales, civiles, penales y concursales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 347.91/.95 Esq

La Ley recull en aquesta obra un rigurós i exhaustiu recull d’esquemes processals del dret civil, penal i concursal espanyol, que fan d’aquesta obra una eina útil per als professionals del dret: advocats, jutges, fiscals i procuradors, ja que facilita el coneixement de les vies processals adequades. També és útil per als estudiants de dret i els seus professors; als primers els suposarà comptar amb un resum dels seus llibres de text i als segons els ajudarà a explicar a les seves classes l’entramat de les fases processals.