Bloc biblioteca del CEJFE » protecció de menors


14 APUNTS

 • 10:31
 • 0

Abusos i agressions sexuals a menors de tretze anys

MONGE FERNÁNDEZ, Antonia. De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años: análisis de los artículos 183 y 183bis CP, conforme a la LO 5/2010. Barcelona: Bosch, 2011

L’alarma social que han provocat en la societat, els diversos episodis d’agressions sexuals a nens (Cas Mariluz), amb desenllaços luctuosos en la major part dels casos, va suscitar un aferrissat debat a nivell polític i social, que demanava amb urgència una reforma del Codi penal. L’eficàcia de la legislació vigent fins aleshores havia estat posada en dubte per l’opinió majoritària, sobretot pel que fa a la protecció de les víctimes més desvalgudes en l’àmbit de la delinqüència sexual.
Per tal de defugir les crítiques esgrimides sobre la vigent regulació penal en matèria de delinqüència sexual amb menors i amb l’objectiu d’acatar el mandat europeu, el legislador penal va redactar la Llei orgànica 5/2010, de 22 juny, segons la qual s’ introdueix en el Codi penal el capítol II bis, titulat “Dels abusos i agressions sexuals a menors de tretze anys” (articles 183 i 183 bis).
La nova regulació es caracteritza per un notable increment de les sancions punitives, al mateix temps que suprimeix o introdueix algunes circumstàncies qualificadores de les conductes. En relació amb el nou capítol II bis, s’atorga una dimensió especial al bé jurídic protegit, en virtut del major contingut d’injust que suposen aquestes conductes, tutelant no només la indemnitat sexual, sinó també la formació i el desenvolupament de la personalitat i sexualitat del menor.

 • 10:22
 • 0

Presentació del llibre “Educar a la pantera: comprender y corregir la conducta antisocial de los más jóvenes”

Benvolgudes i benvolguts, ens plau convidar-vos el proper 15 de març a les 6 de la tarda al CEJFE a un nou “Diàlegs amb…” en aquesta ocasió amb el psicòleg Ignacio García-Valiño que ens presentarà el seu últim llibre: Educar a la pantera: comprender y corregir la conducta antisocial de los más jóvenes.

La inscripció és gratuïta. L’heu de formalitzar enviant un missatge a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat fins al 13 de març de 2011 inclòs amb les dades següents:
Nom de l’activitat, nom i cognoms (1r i 2n), DNI (amb lletra) o NIE, estudis/formació i professió exercida actualment, lloc de treball, adreça completa de la feina, telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil particular).

L’autor analitza en aquesta interessant obra els problemes de la infància i l’adolescència que més commouen: fracàs escolar, bandes juvenils, violència o maltractament. Aquests fenòmens, units a un notable creixement dels trastorns greus de conducta, i de vegades combinats amb el consum de drogues o la delinqüència, augmenten la nostra inquietud pel futur que s’acosta. Qui s’aventura en els dominis dels menors amb trastorns de conducta, incapaços de controlar la seva hostilitat, accedeix a un univers de cicatrius prematures, infàncies truncades per famílies negligents i fins i tot tòxiques, escoles desbordades, jutges i serveis socials sense recursos o col·lapsats…: professionals al límit i moltes preguntes esperant moltes respostes. De manera multidisciplinària, amb les eines que ofereix l’anàlisi psicològica, psiquiàtrica, pedagògica, neurocientífica, socioeducativa o judicial, i prestant atenció als diferents escenaris que componen aquesta realitat quotidiana, aquesta obra ofereix una anàlisi que desmunta tòpics i falsos mites, alhora que s’enfronta als desafiaments d’aquests joves en conflicte.

 • 09:12
 • 0

Retirar la pàtria potestat


CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen. La privación de la patria potestad: criterios legales, doctrinales y judiciales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010

Signatura: 347.6 Cas

En un moment en què de manera insistent tots els ordenaments reivindiquen la protecció i defensa dels drets del menor, l’estudi de la figura de la pàtria potestat planteja un ampli repertori de qüestions de gran interès.

Superada la seva configuració romana, en la qual la pàtria potestat era com una subjecció al pater familias, que exercia una mena de dret subjectiu de naturalesa gairebé pública sobre els fills i descendents, actualment aquesta institució està exclusivament concebuda en interès i benefici del fill. Per tal de realitzar aquest interès prevalent, el Codi civil espanyol, en necessària harmonia amb la previsió constitucional declarada en l’article 39.3 , recull en el seu article 154 la referència a determinats deures i facultats que, a la manera de mínim exigible, doten de contingut la potestat paterna, exercida «sempre en benefici dels fills, d’acord amb la seva personalitat». Només des d’aquesta consideració es justifica l’excepcional mesura de la privació de la pàtria potestat als qui de manera natural n’exerceixen la titularitat quan la seva conducta es distancia greument de l’objectiu indicat per la institució i posa en perill l’educació i formació integral dels fills. Cal abordar l’estudi d’aquesta institució a partir de la regulació legal que en fa, sobretot l’article 170 del Codi civil.

Aquest treball centra el seu interès a fer una minuciosa i detallada ordenació sistemàtica dels pronunciaments judicials més rellevants entorn dels diversos aspectes que es deriven de l’estudi de la figura de la privació de la pàtria potestat, sense descuidar les valuoses contribucions que en el seu tractament ha fet la doctrina, ni tampoc la regulació legal vigent en què es basa la revisió d’aquesta institució.

 • 14:03
 • 0

El dret internacional i els infants

ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco; FORNER DELAYGUA, Joaquim-J. (Dirs.). La protección de los niños en el derecho internacional y en las relaciones internacionales. Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya; Marcial Pons, 2010

Signatura: 3-053.2 Pro

El 2009 fou l’any del 50è aniversari de la Declaració universal dels drets del nen (1959) i el 20è aniversari del Conveni de Nova York sobre drets del nen (1989). Amb motiu d’aquestes efemèrides, el 23 i 24 d’abril de 2009, el Col·legi de Notaris de Catalunya va organitzar, juntament amb altres entitats, unes jornades titulades La protecció dels nens en el dret internacional i en les relacions internacionals. Aquest llibre reuneix les ponències i comunicacions presentades en ocasió d’aquestes jornades, en les quals es van tractar els següents temes: l’interès del menor als Tribunals espanyols; Nacionalitat i drets del nen; Els drets del nen davant l’Administració de justícia; Autoritat central i protecció de menors; El tràfic de menors en l’àmbit jurídic internacional; Protecció jurídica internacional dels nens soldats; Les nenes als conflictes armats; La indefensió dels nens soldats; Explotació laboral infantil; Els acords espanyols en matèria de menors estrangers no acompanyats; L’obligació d’aliments per als menors; El tema de la validesa de les adopcions constituïdes per autoritats estrangeres; L’execució forçosa de les resolucions de retorn en les sostraccions internacionals de menors; L’ús de la mediació en situacions de segrest internacional de menors; Instruments legals per a la protecció del patrimoni dels nens.

 • 13:18
 • 0

Els infants a Espanya

ADROHER BIOSCA, S.(dir.); VIDAL FERNÁNDEZ, F. (dir.) Infancia en España: nuevos desafíos sociales, nuevas respuestas jurídicas. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2009

Signatura: 362.7 Inf

Aquest llibre reuneix juristes, psicòlegs, sociòlegs i pedagogs per tal d’estudiar els aspectes més rellevants de la situació dels menors, tant dins la família, com en relació als seus iguals. Fenòmens com la violència, la immigració, la classe social, les noves tecnologies o la transició a la vida adulta són, entre d’altres, alguns dels temes tractats. L’obra, que treu el suc a una gran enquesta que es va realitzar a més de 15.000 infants de l’estat espanyol, ens ofereix una visió profunda i integrada d’aquests menors, fa una diagnosi de la realitat i intenta donar respostes que millorin la situació dels nens.

 • 13:46
 • 0

L’adopció

FERNÁNDEZ, María Ángeles. Adopción: al encuentro de la vida. Madrid: San Pablo, 2008

Signatura: 362.7 Fer

Aquest llibre aborda el tema de l’adopció des que els futurs pares es comencen a plantejar la idea fins que el nen ja està a la seva nova llar. Està enfocat des de la convicció que la paternitat i la maternitat són una vocació, una crida al servei. La seva autora, conductora de programes de signe cristià a diferents televisions, retrata en aquest llibre els daltabaixos emocionals dels futurs pares i les relacions guaridores i emocionals que es poden establir amb l’infant que s’adopta.

 • 10:48
 • 0

La intervenció en el maltractament infantil

MARTÍN HERNÁNDEZ, Javier. Protección de menores: una institución en crisis. Barcelona: Pirámide, 2009
Signatura: 343.88 Mar
Mai com ara els nens han gaudit, en els països desenvolupats, de tantes atencions, drets i consideracions i malgrat això, cada dia augmenten el nombre de denúncies i d’investigacions per suposats maltractaments i creix, en la mateixa proporció, el nombre de professionals que els investiguen. Per entendre com s’ha arribat a aquesta situació, en aquest llibre s’examina el procés de construcció del maltractament, el paper que hi té la família i la normativa legal. A més a més, a les seves pàgines es posa en entredit la tasca de professionals i institucions, perquè no sempre el que és legal coincideix amb la defensa del que és just. Per això l’autor es planteja la necessitat d’aplicar valors avui en dia deixats de banda, propis de l’humanisme i vol demostrar que és possible aplicar-los a la pràctica diària de la protecció de menors.
Javier Martín Hernández és psicòleg clínic i terapeuta familiar. Des de fa deu anys desenvolupa la seva tasca professional com a tècnic d’un Servei de protecció de menors. Ha publicat anteriorment La intervención ante el maltrato infantil: una revisión del sistema de protección.

 • 10:56
 • 0

La protecció i la cura del menor d’edat

La protección del menor. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 343.88 Pro

A destacar els següents capítols: Problemàtica educativa-familiar en la protecció dels menors: la intervenció dels avis; Actuacions mèdiques en pacients menors d’edat: regulació estatal i dret valencià; L’interès del menor: criteris per a la seva concreció i defensa mitjançant les figures del Defensor del Menor i del Ministeri Fiscal; Infància i publicitat enganyosa; El menor emancipat en el dret comú i foral, les seves facultats patrimonials; La capacitat contractual dels menors en l’àmbit laboral; El dret a determinar la formació religiosa i moral dels fills: reflexions a l’entorn de la seva titularitat; Minoria i Majoria; La violència contra els nens; Els drets comunicatius del menor…etc.

 • 13:21
 • 0

Entrevista a Emilio Calatayud, un jutge que parla clar

http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf

Singulars – 26/05/2009
Emilio Calatayud, jutge de menors de Granada

Autor de sentències exemplars i sorprenents, com condemnar alguns joves a aprendre a llegir i escriure o a plantar arbres o a fer serveis socials. Creu que els pares han d’aprendre a dir “no” als seus fills i que una cosa és cometre un delicte i una altra és ser delinqüent.

 • 12:35
 • 0

Una ajuda per cobrir les necessitats bàsiques dels nens

RODRIGO, MARÍA JOSÉ; MÁIQUEZ, MARÍA LUISA; MARTÍN, JUAN CARLOS; BYRNE, SONIA. Preservación familiar. Un enfoque positivo para la intervención con familias. Madrid: Editorial Pirámide, 2008.
Signatura: 304 Com

La preservació familiar comprèn totes les accions que s’han de portar a terme per mantenir ae menor en una llar quan els responsables de tenir-ne cura, atendre’l i educar-lo deixen de fer les seves funcions parentals o bé fan un ús inadequat que compromet o perjudica el desenvolupament personal i social del nen, però sense arribar a la gravetat que a justifiqui una mesura de separació del menor de la seva família. Això implica crear un espai de prevenció i de segones oportunitats per tal que les famílies puguin seguir complint les seves funcions i assumint les seves responsabilitats.

El llibre mira de reunir els fonaments teòrics rigorosos que proporciona el coneixement acadèmic amb l’aproximació contextual de la realitat professional, a fi d’oferir un marc inspirador de la pràctica i de les actuacions en aquest context.