Bloc biblioteca del CEJFE » tractament penitenciari


15 APUNTS

 • 09:02
 • 0

La música com a teràpia

BENENZON, Rolando O. Musicoterapia: de la teoría a la práctica. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2011
Sig. 615.851 Ben

El terme musicoteràpia s’ha integrat al llenguatge corrent. Moltes obres dels últims anys han  tractat d’aquesta mena de teràpia, però aquest llibre és diferent perquè el seu contingut i la seva orientació fan referència al model Benenzon, reconegut com un dels quatre més importants del món en l’últim Congrés Mundial de Musicoteràpia, celebrat a Washington. Totes les investigacions que es descriuen  corresponen a l ’ aplicació de la musicoteràpia activa en les patologies més importants que pateix l’ésser humà: autisme, psicosi, deficiència mental, pertorbacions motores, malalties terminals i comes; també es descriu la seva aplicació en la psicoprofilaxi, l’embaràs i la formació de professionals de la salut (musicoteràpia didàctica). Aquest llibre s’adreça tant als especialistes preocupats per aprofundir en el context no verbal com al lector  que vol informar-se sobre una disciplina en ple desenvolupament.

Segona edició actualitzada d’aquesta obra, que el professor Benenzon va publicar l’any 2000.

 • 11:35
 • 0

Justícia i Societat 34: Intervenció amb agressors de violència de gènere

Intervenció amb agressors de violència de gènere. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2011
Sig: 316.62-055.2 Int

Aquest nou llibre de la col·lecció Justícia i Societat, (també disponible en castellà) inclou dos treballs de recerca:

PÉREZ RAMÍREZ, Meritxell; MARTÍNEZ GARCÍA, Marian. Avaluació dels programes formatius aplicats des de l’execució penal a la comunitat en delictes de violència de gènere.

LOINAZ CALVO, Ismael. Classificació d’agressors de parella a presó: implicacions terapèutiques i de gestió del risc.

Les dues investigacions exposen resultats en l’àmbit de la violència de gènere des del punt de vista del tractament als agressors condemnats per aquest tipus de delicte. En la primera de les recerques es descriu la tipologia dels agressors que han estat condemnats a penes privatives de llibertat. Aquesta recerca va rebre el suport econòmic del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) a través de la convocatòria pública anual d’Ajuts a la Recerca.
En la segona de les recerques es fa la descripció dels infractors que han estat condemnats per delictes de violència de gènere a realitzar un programa formatiu, que és una de les mesures penals d’execució en la comunitat que preveu el Codi Penal. En aquesta recerca també es fa el seguiment i avaluació
dels resultats d’aquests programes formatius un cop els condemnats han complert la mesura imposada. Aquesta avaluació dels programes té 3 vessants: l’avaluació de la satisfacció dels usuaris amb el programa; l’avaluació dels canvis que els programes produeixen en els subjectes (a curt termini, en les seves percepcions i actituds enfront la violència de gènere, i a mig termini, en diferents aspectes de les seves vides); i, finalment, l’avaluació de l’efectivitat dels programes en termes d’absència de reincidència. Aquesta segona recerca va ser una demanda de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat que el CEJFE va encarregar a un equip d’investigadores amb experiència prèvia en el tema. La recerca es va desenvolupar en el període 2008-2010.

Per a més informació consulteu l’Invesbreu núm. 49

 • 08:33
 • 0

El treball penitenciari i la reinserció social

prision_y_resocializacionBLANCO LOZANO, Carlos; TINOCO PASTRANA, Ángel. Prisión y resocialización. Madrid: Difusión Jurídica, 2009
Signatura: 343.823 Bla

Aquesta monografia parteix d’una exposició dels fonaments, funcions i finalitats de la pena privativa de llibertat en la societat contemporània. Es contrasten les conclusions amb la realitat quotidiana dels interns a les presons espanyoles. Les conclusions a què s’arriba són crítiques, posant de manifest el desfasament existent entre les declaracions d’intenció i proposicions normatives i l’escassetat de resultats a causa d’una clara mancança de mitjans. L’obra es completa amb una detallat i minuciós anàlisi del treball i la relació laboral dins de la presó, de l’assistència social penitenciària i dels mecanismes d’assistència postpenitenciària, així com de l’assistència religiosa als interns. Prisión y resocialización constitueix un llibre imprescindible per a tots els professionals penitenciaris: advocats, educadors, treballadors socials i funcionaris de presó.

 • 11:29
 • 0

Victimització, prevenció del delicte i tractament de l’infractor

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (Ed.) Víctima, prevención del delito y tratamiento del delincuente. Granada: Comares, 2009

Signatura: 343.99 Vic

Obra col·lectiva que està dividida en tres parts: La primera part estudia la víctima i el procés de victimització i inclou els següents articles doctrinals: La otra cara del maltrato ¿una tercera victimización? de Esther Giménez-Salinas; Sobre las doctrinas penales de la lucha contra la impunidad y del derecho de la víctima al castigo del autor de Jesús María Silva-Sánchez; La mujer víctima de la violencia de género: legislación penal y Sentencia del TC 59/2008 de 14 de mayo de Araceli Manjón-Cabeza Olmeda; Sobre víctimas y victimidad: aspectos de controversia científica en torno a la condición de víctima de Myriam Herrera Moreno; Proceso de victimización en las mujeres víctimas de violencia de pareja de Paz de Corral; La sustracción de menores y sus repercusiones psicopatológicas de Jorge González Fernández; La victimización del terrorismo de Francisco Alonso-Fernández.

La segona part tracta de la prevenció del delicte i inclou 2 articles: Política criminal y prevención del delito: el denodado restablecimiento de la pena de prisión en España o la construcción social del delincuente/enemigo de Laura Zuñiga Rodríguez, i Sobre los modelos teóricos de prevención del delito de Antonio Garcia-Pablos de Molina.

A la tercera i última part s’estudia el tractament de l’infractor: Efectividad reeducadora del tratamiento resocializador a jóvenes y menores: la experiencia de la Ley 5/2000 de Carmen González Madrid; Medidas de seguridad con agresores sexuales d’ Odette Terol Levy; La evaluación pericial psicológica en supuestos casos de abuso sexual infantil de José Manuel Muñoz Vicente; Superación del trauma en víctimas de delitos violentos de Enrique Echeburúa.

 • 14:22
 • 0

Treballar amb persones amb problemes de drogoaddicció

NOGAL, Miguel del. El tratamiento de los problemas de drogas: una guía para el terapeuta. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2009

Signatura: 309 Nog

Aquest llibre vol donar a conèixer les àrees essencials d’intervenció amb persones drogoaddictes i les tècniques, estratègies i habilitats terapèutiques per treballar cada una d’aquestes àrees. El resultat és una guia pràctica per a tots aquells professionals (metges, psicòlegs, infermers, treballadors socials, educadors socials, etc.) que treballen dia a dia en el camp de les drogodependències, i per a totes aquelles persones interessades a ampliar els seus coneixements en aquest camp.

 • 08:54
 • 0

Memòria del Departament de Justícia 2008

El Departament de Justícia ha publicat la Memòria de l’any 2008, que recull les principals actuacions i dades estadístiques detallades dels serveis prestats i dels recursos humans i econòmics assignats. Aquest any la Memòria només s’ha publicat en format electrònic, la qual cosa ha permès oferir informació complementària o addicional incorporant-hi enllaços al web del Departament i a d’altres pàgines per a les persones que hi estiguin interessades.
Un altre aspecte destacat d’aquesta Memòria és que la gran majoria de sèries temporals de dades abasten un període de temps de cinc anys, amb l’objectiu d’oferir uns gràfics més clars i entenedors. Per fer el seguiment de les dades més antigues, disposem de les memòries d’anys anteriors i d’altres productes estadístics elaborats per les diferents unitats del Departament i consultables a la pàgina web.

Memòries del Departament

 • 12:02
 • 0

Drets humans, immigració i tractament penitenciari

ESCOBAR MARULANDA, Gonzalo. Condicions de vida dels estrangers a les presons catalanes. Barcelona: CEJFE, 2009
Disponible en format paper a la Biblioteca del CEJFE.

Aquest treball s’emmarca dins de l’estudi de la nova realitat penitenciària en la qual, cada vegada més, existeix un major nombre de persones de nacionalitat estrangera. Ateses les limitacions pròpies del treball, s’ha realitzat una comparació entre les condicions de vida dels interns reflectides en els informes del Defensor del Poble i la realitat estudiada en els centres penitenciaris de Figueres i Girona. Tenint en compte que la població penitenciària d’aquestes dues presons està fonamentalment en situació preventiva i les limitacions estructurals dels mateixos centres, els resultats de la investigació no són extrapolables a altres presons. Des d’aquest punt de vista, en el treball analitzem diversos aspectes sobre els quals ja havia cridat l’atenció el Defensor del Poble, com ara la informació, la comunicació, l’alimentació, la salut i finalment aspectes relacionats amb la massificació. Hem destacat que un dels nous reptes amb què s’enfronten les presons catalanes és la diversitat idiomàtica dels seus interns. En aquest sentit, hem apuntat algunes bones pràctiques que intenten pal·liar el problema de l’idioma, entre les quals cal destacar la traducció simultània mitjançant el telèfon duta a terme a la presó de Figueres. D’altra banda, hem fet referència a la necessitat d’eliminar determinats obstacles per tal que algunes de les bones pràctiques que ja es desenvolupen, orientades a facilitar la comunicació dels interns tant amb l’exterior com amb els seus advocats, puguin obtenir millors resultats. Finalment, hem volgut emfatitzar el problema de la massificació, destacant el cas de les dones a la presó de Girona.

Living conditions of foreign individuals in Catalan prisons
This study looks into the living conditions of foreign individuals in prisons in Figueres and Girona to analyse the development of these prisons, taking into consideration the reports from the ombudsman. Aspects analysed include information, communication, food, health and overcrowding.

 • 08:27
 • 0

Els tallers penitenciaris, el treball i la reinserció social

Antoni López. “Presidiarios, S.A“.La Vanguardia, dijous 13-11-2008

Més de 3200 interns, gairebé una tercera part de la població reclusa catalana, treballen de forma remunerada en els tallers dels centres penitenciaris catalans, que ofereixen preus competitius i reben encàrrecs de més de 300 empreses. L’activitat productiva a les presons catalanes, entesa com un instrument imprescindible per a la reinserció dels interns ja que implica l’adquisició d’hàbits laborals i formació per a la seva futura incorporació al món del treball, és tan important “que pràcticament a totes les llars catalanes hi ha algun producte o element elaborat als centres penitenciaris” explica Adolf Cabruja, gerent del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) empresa pública adscrita al Departament de Justícia. Automoció, arts gràfiques, instal·lacions…els sectors en els quals treballen els presos són molt variats i el volum de facturació i de clients del CIRE no ha deixat de pujar els últims anys. La crisi no els afecta ja que els costos dins les presons són inferiors als del mercat i això representa un alicient per a les empreses.

 • 13:46
 • 0

El treball penitenciari

Libro blanco del trabajo en las prisiones europeas: organización y gestión de los talleres penitenciarios. Barcelona: CIRE, [2008]
Signatura: pendent catalogar

Aquest llibre blanc és fruit de la col·laboració entre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i els serveis penitenciaris d’Alemanya, Portugal, Itàlia i França. Aquest estudi s’ha desenvolupat durant 2 anys en el marc del projecte Equal i les seves conclusions posen de relleu la importància que té el treball productiu per a la funció principal dels sistemes penitenciaris analitzats: la reinserció social de les persones privades de llibertat. En principi es va proposar un llibre blanc sobre els tallers penitenciaris amb la finalitat d’elaborar un manual de bones pràctiques que fós útil als professionals del sector. L’estudi ha aportat a més a més una sèrie de conclusions resultat de l’anàlisi comparada dels sistemes penitenciaris anomenats. Una d’elles és que, per aconseguir la reinserció a la societat dels interns, l’ocupació a les presons ha d’intentar reproduir fidelment les condicions del treball lliure, tant pel que fa a les infraestructures com en una gestió empresarial eficient. L’altra conclusió és que el treball productiu és la millor eina per a la reinserció social, és un instrument essencial que ajuda a aconseguir aquest retorn a la societat mitjançant l’adquisició d’hàbits laborals.

 • 12:04
 • 0

El tractament dels delinqüents sexuals a França i Bèlgica

Alvarez, Josefina; Nathalie Gourmelon. La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles: état des lieux et analyse de nouvelles pratiques. Paris: École Nationale d’Administration Pénitentiaire, 2006

Signatura: 343.825 Alv

Aquest estudi, desenvolupat en quatre mesos, té l’objectiu d’identificar i descriure les pràctiques que s’estan portant a terme a França en l’àmbit del tractament penitenciari dels agressors sexuals (tant els que estan en medi obert com en medi tancat). Les autores de la recerca han visitat una quinzena d’institucions penitenciàries franceses, han entrevistat més de quaranta professionals i també han visitat Bèlgica per tal de recollir el testimoni d’experts en la matèria.
En primer lloc es fa l’anàlisi dels següents programes o pràctiques dins la presó: les psicoteràpies individuals, les psicoteràpies de grup, els tractaments mèdics, les teràpies familiars, de psicomotricitat, els nous programes formatius orientats als professionals que intervenen amb aquest col·lectiu i també les noves línies de recerca que s’estan iniciant.
En segon lloc s’estudien els serveis del SPIP (Service pénitentiaires d’insertion et de probation) i els programes de supervisió i seguiment en medi obert que existeixen en relació als delinqüents sexuals, el rol del treballador social, el seguiment mèdic i judicial del reclús en llibertat condicional, els nous mitjans electrònics de seguiment…
I per últim, s’expliquen dues experiències de dos SPIP que han aplicat amb efectivitat nous programes d’intervenció en medi obert: el SPIP d’Angoulême i el SPIP d’Albi.