Bloc biblioteca del CEJFE » violència de gènere


32 APUNTS

 • 09:17
 • 0

Educació emocional i sexual per prevenir la violència de gènere

VV.AA.Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y…mucho más: material didáctico para el cortometraje Hechos son amores. Madrid: Talasa Ediciones, 2009

Signatura: 316.62 Pre

Aquest és un llibre per prevenir la violència en la parella. Està formulat en positiu ja que promou els valors que han de guiar les nostres relacions interpersonals. Va acompanyat del DVD, Hechos son amores i forma part del Programa por los buenos tratos que promou la ONG Acciónenred, dirigit principalment a noies i nois joves. Amb aquests materials es busca l’aprenentatge de bones pràctiques i habilitats per tal de millorar les relacions entre gèneres. Es basen en la capacitat de les persones per gestionar l’afectivitat en base a valors com la igualtat entre homes i dones, l’autonomia personal, la resolució no violenta de conflictes, la llibertat per decidir sobre les pròpies vides, etc. Per això, contenen també una vessant crítica contra mites i concepcions de l’amor i la parella que condicionen negativament la manera de viure els nostres afectes. Són instruments per a una elecció més conscient en el pla emocional, per tal que cadascú pugui dibuixar els seu full de ruta personal.

 • 11:22
 • 0

Estudi teòric sobre la violència sexual

Theorizing sexual violence. New York : Routledge, 2009

Signatura: 343.54 The

Taking sexual violence in the form of rape and hetero-psychological/physical abuse, trafficking, and harassment as a point of departure, the authors of this volume explore questions about the relationship between sex, sexuality and violence in order to better understand the terms on which women’s sexual suffering is perpetuated, thereby undermining their capacity for personhood and autonomy. This volume perceives that while sexual violence as a phenomenon is heavily researched, it remains under-theorized. With anti-essentialist views of gender identity, of subjectivity and agency, and of rationality and consent, the essays study both the dynamics and consequences of sexual violence. The contributing authors blend the insights of postmodern critique with the common goal of theorizing and acting effectively against the material and psychic suffering perpetuated by the rigid rituals of gendered and sexed life.

 • 10:36
 • 0

Programes de rehabilitació per a agressors sexuals i maltractadors

RUEDA MARTÍN, María Ángeles. Los programas y/o tratamientos de los agresores en supuestos de violencia de género: ¿una alternativa eficaz a la pena de prisión?. Madrid: Dykinson, 2007

Signatura: 343.825 Rue

Inclou els següents capítols: Naturalesa dels programes i tractaments per als agressors de violència de gènere en el Codi penal; Els programes i/o tractaments per als agressors com a resposta penal: s’ha de demanar la voluntarietat en la seva acceptació i seguiment?; Els principis d’eficàcia en funció de la rehabilitació i els elements configuradors d’aquests programes; Els programes de rehabilitació de maltractadors com a pena autònoma: estudi de dret comparat.

 • 09:32
 • 0

La dona i el Dret

GONZÁLEZ BUSTOS, Mª Ángeles (Coord.). La mujer ante el ordenamiento jurídico: soluciones a realidades de género. Barcelona: Atelier, 2009
Signatra: 369:34 Muj

Llibre que analitza les solucions juridiques a les realitats de gènere des de diferents àmbits d’estudi. El llibre s’inicia des d’un punt de vista internacional, segueix amb un estudi sobre el desenvolupament de la igualtat en la Constitució i l’anàlisi des d’un punt de vista administratiu de les polítiques públiques estatals i autonòmiques de promoció i protecció de la dona. Acaba amb les mesures concretes adoptades en àmbits específics: fiscals, civils i penals. Es constata la feina trascendental desenvolupada per les Nacions Unides a l’hora de conscienciar a nivell mundial sobre l’exercici dels drets de la dona. A més a més es dóna importància a la noció de gènere com a concepte clau en totes les decisions, normatives o programes que s’elaboren a tots els nivells. El paper predominant del legislador nacional és fonamental en el desenvolupament de totes les polítiques públiques i posa a l’abast del ciutadà els mitjans adequats per intentar aconseguir la igualtat a través de les mesures d’acció positiva en àmbits tan dispars com el laboral o la prestació de serveis. La importància del Dret de família i les recents reformes d’aquest dret són essencials a l’hora d’abordar la igualtat entre homes i dones. Des d’un punt de vista fiscal, es realitza una anàlisi dels diferents incentius i beneficis fiscals alhora d’accedir al mercat de treball per part de les dones. Les mesures adoptades en l’àmbit penal pretenen actuar des de la prevenció fins a l’atenció integral de les víctimes.

 • 11:24
 • 0

La violència de gènere als mitjans de comunicació

GARCÍA GONZÁLEZ, Mª Nieves. Violencia machista contra las mujeres en la sociedad de la información. Madrid: Editorial Fragua, 2009
Signatura: 316.62-055.2 Gar

Llibre que, des d’una perspectiva multidisciplinar, mostra el camí per combatre el problema de la violència masclista alhora que convida a una adequació del seu tractament informatiu i a la participació contra el fenomen.

Defineix els pilars i les qüestions annexes a la violència masclista: conceptes, aspectes històrics, culturals, de gènere, sociològics, psicològics, jurídics i informatius. Inclou casos inspirats en successos reals i la seva anàlisi, que pot ajudar a una millor comprensió pràctica d’aquesta realitat.

 • 09:49
 • 0

Una reconstrucció de diferents casos de violència de gènere

GALLEGO, Juana (Coord.). Si te vas te mato. Mujeres que murieron por su libertad. Barcelona: Icaria Editorial, 2009
Signatura: 316.62-055.2 Sit

Reconstrucció de 19 casos d’assassinats de dones a mans de les seves parelles o ex-parelles des de l’any 1986 a 2006. El llibre és el resultat del treball d’investigació realitzat per dos grups d’alumnes de periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigits per la seva professora, Juana Gallego Ayala, en la seva assignatura de Periodisme de Societat. Més enllà de la diversitat de casos concrets narrats rigorosament, aquest llibre és una esgarrifosa aproximació al fenomen de la violència contra les dones, que pot aportar elements de reflexió per a tots aquells que estan relacionats amb el tema: advocats, jutges, psicòlegs, associacions de dones , periodistes, experts, etc.

Cada cas és una història de dolor, poder, desamor i derrota particular, però, en conjunt, el llibre ofereix una sèrie de pistes que poden ajudar a entendre com i perquè es produeix aquesta quotidiana tragèdia.

Aquest llibre està pensat com un homenatge a totes aquelles dones que han pagat amb la seva vida el desig, conscient o inconscientment expressat, de fer ús de la seva llibertat.

 • 08:25
 • 0

Nou llibre de violència familiar

SANMARTÍN ESPLUGUES, José. El enemigo en casa. La violencia familiar. Barcelona: Nabla Ediciones, 2008
Signatura: 179.2 San

Llibre que analitza de manera molt accessible el perquè de la violència familiar. A més a més dibuixa algunes possibles solucions sota una perspectiva que, fins a cert punt, és optimista: ni el fet d’haver viscut violència marca la vida de la víctima per sempre, ni l’existència de violència familiar és una realitat inevitable.

Inclou: Assumptes de familia; Qui bé et vol, no et farà plorar; Dorm nen, dorm ja!; Cría corbs; La caixa tonta no ho és tant.

 • 11:28
 • 0

Violència psicològica en la parella: una perspectiva des de la victimologia

ARBACH LUCIONI, KARIN i ÁLVAREZ LÓPEZ, ESTER. Avaluació de la violència psicològica en la parella en l’àmbit forense. CEJFE, 2009

Aquest estudi es basa en el coneixement de les dificultats teòriques i pràctiques amb què es troba el professional forense que ha de valorar situacions de violència psicològica en la parella (VPP). L’objectiu principal de l’estudi és conèixer el procés d’avaluació forense que empren els psicòlegs i els treballadors socials dels Equips d’Assessorament Tècnic Penal dels jutjats davant aquests casos. L’interès se centra a conèixer com fan realment els professionals aquesta detecció i avaluació: quins instruments o quines pautes utilitzen, quin ús fan del seu propi judici clínic i en què basen la presa de decisions. Els resultats, de caràcter descriptiu, permeten l’anàlisi i la reflexió sobre la realitat actual de la pràctica professional. Mitjançant una enquesta administrada a aquests experts, sabem que la valoració de la VPP és una tasca freqüent entre les activitats d’avaluació que realitzen. Les fonts d’informació que empren són diverses. La majoria manifesta utilitzar proves o instruments no específics per a casos de violència de parella, i generalment són eines d’avaluació de la personalitat, la intel·ligència o la simptomatologia psiquiàtrica. Un terç dels experts apel·la exclusivament al judici clínic. El nombre d’indicadors que exploren i de seqüeles que detecten és elevat i són de diversa naturalesa. Els resultats obtinguts posen de manifest la rellevància de comptar amb metodologies sistematitzades i amb instruments específics i adaptats a l’àmbit forense, amb la finalitat de guanyar en precisió dels resultats i en optimització del procés d’avaluació de la VPP.

Forensic assessment of psychological violence among couples
The conceptual and technical gaps existing when it comes to assessing psychological violence among couples can have a bearing on forensic assessments of this occurrence. For this study, the experts surveyed provide information about the methodological keys they use for their assessments.

 • 13:04
 • 1

Un perfil dels agressors domèstics

MARTÍNEZ GARCÍA, Marian i PÉREZ RAMÍREZ, Meritxell. Avaluació criminològica i psicològica dels agressors domèstics. CEJFE, 2009

La violència domèstica constitueix un fenomen que preocupa tant la nostra societat com els professionals que hi treballen. Els programes de tractament psicològic són una eina més per prevenir la repetició de la conducta violenta dels agressors domèstics. Intervenir en aquestes persones és imprescindible, ja que una bona part de les víctimes retornen amb el seu agressor i, si no és el cas, l’agressor pot repetir el mateix patró conductual de violència amb una nova parella. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’eficàcia del programa de tractament d’agressors domèstics que s’ha dut a terme al Centre Penitenciari Quatre Camins (Barcelona) durant el període 2007-2008. D’altra banda, un segon objectiu d’aquesta investigació és comprovar si les variables criminològiques rellevants a la investigació internacional poden tenir alguna influència o modular l’eficàcia del programa de tractament. Per a la consecució d’aquests objectius s’han avaluat diverses variables psicològiques (distorsions cognitives, impulsivitat, empatia, ira, motivació terapèutica, etc.), les quals conformen els ingredients terapèutics que integren la intervenció psicològica. Tanmateix, s’han recollit tota una sèrie de variables criminològiques dels subjectes que s’han inclòs en les anàlisis estadístiques posteriors. El disseny de la investigació consisteix en una comparació intrasubjectes de les mesures psicològiques abans i després del tractament (comparació pre i posttractament). Aquest estudi constitueix la continuació d’una investigació anterior en l’àmbit del tractament dels agressors domèstics iniciada al Centre Penitenciari Quatre Camins l’any 2006. Les principals conclusions d’aquest estudi són que el programa de tractament amb agressors domèstics rep un suport parcial de les dades empíriques obtingudes i que les variables criminològiques no semblen tenir influència en els resultats positius de la intervenció psicològica.

Criminological and psychological assessment of domestic attackers
The purpose of this study is to assess the efficiency of the treatment programme for domestic attackers. The research involved a subject comparison of psychological variables prior to and following treatment. The main conclusions drawn are that the treatment programme is partially backed by empirical data obtained and that criminological variables do not seem to have a bearing on these results.

 • 13:35
 • 0

Prevenció de la violència contra la dona

VARIS AUTORS. Educación emocional y violencia contra la mujer. Estrategias para el aula. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2006
Signatura: 37.03 Edu

Llibre que es composa de dues unitats didàctiques. A la primera, titulada Educar en els afectes, frenar la violència. Sobre l’educació afectiva emocional, anima al lector a educar en els afectes, cosa que exigeix estar dotat d’unes habilitats emocionals bàsiques que fins al moment está fora de l’educació formal i se suposa que són aconseguides després de la socialització; amb això, es pretén oferir una guía formativa que posi en pràctica habilitats emocionals básiques com l’autocontrol, l’entusiasme, la perseverança davant la frustració, la capacitat empàtica i l’automotivació, com habilitats complementaries a les potencialitats intelectuals. A la segona part del llibre, titulada Violència contra la dona, s’aborda la violència exercida contra la dona en els diferents àmbits (familiar, escolar, laboral i social) com objecte d’especial interès per la seva gravetat, dramatisme i virulència. Actualment, la violència contra les dones és un tema públic, social i polític i amb unes implicacions educatives de palpitant i greu actualitat.