El Bloc de l'ICIP » Sobre l’ICIP


Sobre l’ICIP

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) fou creat pel Parlament de Catalunya a finals del 2007, com a desplegament del previst a la Llei de Foment de la Pau. El Parlament va optar, a petició de la societat civil i després d’un llarg període participatiu i generador de consens, per crear un organisme públic, de caràcter institucional, però independent del Govern i les entitats privades, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar tant en l’àmbit públic com en el privat. En suma, una entitat de dret pública, una empresa pública, però subjecta al dret privat, amb plena autonomia, independència i capacitat d’actuar, que ha de retre comptes al Parlament, al Govern, a la societat civil i al conjunt dels seus usuaris.

La pròpia llei de creació de l’ICIP estableix que ha de prestar serveis i articular respostes a la ciutadania, al moviment per la pau, al món universitari i acadèmic i a les administracions públiques, mitjançant la col·laboració i l’organització d’activitats com la recerca, la docència, la transferència de coneixements, la difusió, la sensibilització i la intervenció en el terreny. Ho ha de fer per convicció i per mandat, buscant sinergies, col·laboracions, practicant el principi de subsidiarietat i, per tant, evitant solapaments i duplicitats.

Per tal de fer-ho, s’ha elaborat un Pla Estratègic Pluriennal 2009-2012, que ha estat presentat al Consell Català de Foment de la Pau i al Parlament de Catalunya.

La finalitat bàsica de l’ICIP és promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, promoure la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com agent de pau. L’ICIP, tot cercant la coherència entre fins i mitjans, es regeix pels principis de foment de la pau, la democràcia, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre les persones, els pobles, les cultures, les nacions i els estats. L’ICIP treballarà per la seguretat humana, el desarmament, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i de les tensions socials, l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència, la construcció de la pau i la defensa dels drets humans.