Llibres gencat


139 APUNTS

 • 09:00
 • 0

Parcs als comunals. La patrimonialització de la muntanya al Pallars Sobirà l Post d’Ismael Vaccaro

En aquest llibre, els antropòlegs Oriol Beltran i Ismael Vaccaro s’aproximen a la història del territori del Pallars Sobirà descrivint els factors que contribuïren a la situació actual del paisatge de la comarca: situació caracteritzada per l’íntima interacció entre terrenys de propietat col·lectiva, d’antic origen comunal, i les nombroses àrees dedicades a la protecció del patrimoni natural que avui en dia cobreixen més d’un seixanta per cent de les muntanyes del Pallars Sobirà. El resultat del treball és aquesta obra, que utilitzant dades històriques d’arxiu i entrevistes etnogràfiques, analitza la comarca des del punt de vista de l’economia, la demografia i l’impacte de les polítiques públiques de reorganització del territori per a un període de dos-cents anys; emfasitzant com els canvis en cadascun d’aquest àmbits han implicat, al seu torn, canvis i transformacions en d’altres camps socials i, sobretot, en la configuració del paisatge. En les seves pàgines, el llibre subratlla l’origen humà de la major part de les característiques naturals del paisatge dels Pirineus, ja sigui com a conseqüència de segles de ramaderia o extracció de fusta estrictament regulats pels pobles o juntes comunals, o degut al fet que aquests mateixos boscos han crescut en antigues feixes de cultiu abandonades, o bé perquè cérvols, óssos o marmotes, per posar tan sols tres exemples, retornen a les nostres muntanyes després de processos de reintroducció. En última instància, aquest llibre també proveeix informació per reflexionar sobre nocions com patrimoni, natura, propietat privada o pública que massa sovint són utilitzades de manera ahistòrica i poc reflexionada.

Aquesta obra forma part de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya en el marc del programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.

Ismael Vaccaro
Antropòleg. Associate Professor McGill University Quebec

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres publicacions de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya

 • 09:00
 • 0

Generació 2014. Els joves catalans davant del mirall l Post de Marc Leprête

La realitat que ens envolta pot ser contemplada des de moltes perspectives. Una d’elles és la generacional. La mirada d’una persona d’edat avançada que encara té com a referent la fi de la Segona Guerra Mundial, per exemple, no té perquè coincidir amb la d’un jove que va quedar marcat per les imatges de l’11 de setembre de 2001 a Nova York. Ambdues perspectives són igualment plausibles i legítimes; però, per norma general, resulten difícils d’encaixar.

Hi ha una generació que ha percebut la duresa de la crisi econòmica en el moment en que, aproximadament, tenia previst incorporar-se al món laboral, un cop finalitzat el seu període de formació universitària. Per a molts, ha estat un cop duríssim que ha escapçat les expectatives que tenien dipositades en el sistema. Però reduir aquesta generació a la perspectiva laboral fóra distorsionador. A banda d’aquesta qüestió, els joves als qui fem referència també han viscut una revolució tecnològica amb enormes conseqüències socials i culturals: la de la digitalització, la de les xarxes socials, la de la innovació en el món de les telecomunicacions. Finalment, en el cas de Catalunya, aquesta generació ha viscut l’eclosió d’un moviment d’emancipació nacional que aplegava el gruix de les classes mitjanes. Als joves catalans marcats per aquests tres fets —i molts altres que aquí no podem detallar exhaustivament— els anomenarem Generació 2014, pel profund significat que té aquesta data en l’imaginari català, tant avui com des de fa tres segles. [+ info]

 • 09:00
 • 0

Transparència i participació ciutadana l Post de Tomàs Puntí

La Generalitat de Catalunya ha publicat el primer llibre de la Col·lecció Govern Obert: La publicitat activa en la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern: possibilitats i insuficiències, de Manuel Villoria.

Una col·lecció que compta amb la col·laboració i les reflexions dels experts més qualificats en els àmbits relacionats amb la governança oberta: la transparència, l’obertura de dades públiques, la participació ciutadana. Un conjunt de propostes que han de servir per construir una administració pública més transparent.

El prestigiós catedràtic Manuel Villoria, reconegut expert en transparència de l’ONG Transparencia Internacional i catedràtic de Ciència Política de la URJC, és el primer dels autors de la col·lecció. Aquest estudi analitza la regulació de la llei estatal sobre la publicitat activa i els continguts que han de tenir els webs de transparència. Villoria també en fa —en el seu llibre— una reflexió crítica.

La política de transparència i participació ciutadana esdevé especialment necessària en un context marcat per la desconfiança envers els polítics, segons indiquen les enquestes. Ja no tenen sentit, en el segle XXI, actuacions polítiques que no estiguin ben explicades, amb tota la informació, ben estructurada i fàcil d’entendre, a l’abast dels ciutadans. [+ info]

 • 10:08
 • 0

Building a regional framework in Central Asia. Between cooperation and conflict

Aquest és el segon llibre de la col·lecció ICIP RESEARCH publicació impulsada per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Aquesta col·lecció té per objecte fer accessible anàlisis rigorosos sobre temes com els conflictes armats, seguretat humana, resolució i transformació de conflictes, relacions internacionals, dret internacional i construcció de pau. Tots ells des de la perspectiva que més interessa a l’ICIP, la recerca per la pau i la noviolència.

En aquesta ocasió el treball origen de la publicació és fruit d’un ajut de recerca destinat per l’ICIP. Coherent amb la idea d’assolir la màxima difusió acadèmica del volum, l’estudi està publicat en anglès i accessible a la web.

El llibre permet el coneixement de la regió composta per Kazakhstan, Kirguizstan, Tadjikistan, Turkmenistan i Uzbekistan (freqüentment anomenat com els 5 estans). Es tracta d’una zona sobre la qual existeix un gran desconeixement a casa nostra i aquesta publicació pot contribuir a reduir-ho.

Precisament un dels primers temes abordats al llibre pel equip d’autors és com les premisses que tenien sobre la regió eren, si més no errònies, si com a mínim poc acurades.

La problemàtica que s’analitza és la governança regional, concretament com es poden gestionar els recursos naturals, bàsicament aigua i energia, entre països amb unes característiques molt diverses, tant en desenvolupament, com en la quantitat de recursos que tenen, o en la seva necessitat. [+ info]

 • 09:00
 • 0

Els transgènics i la seva patentabilitat. Implicacions en la realització dels drets humans l Post d’Ignasi Sardà

Els transgènics i la seva patentabilitat. Implicacions en la realització dels drets humans, de Júlia Lladós Vila, és l’obra premiada en la cinquena edició del Premi de Recerca en Drets Humans, que convoca anualment el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

L’estudi analitza la qüestió de l’enginyeria genètica aplicada a l’agricultura. Concretament, s’hi exposen els diferents processos de producció i tipus de transgènics, i com, amb l’entrada en vigor de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (1995), els organismes genèticament modificats esdevenen un bé d’interès privat, patentable sense reserves. Aquest Acord posa en qüestió els instruments de protecció de la diversitat biològica adreçats a garantir la seguretat de la biotecnologia moderna.

També es revisen els Protocols de Nagoya (2010), resultat de la desena Conferència de les parts del Conveni sobre diversitat biològica (COP 10), que comporten un canvi de discurs tot i no haver entrat encara en vigor.

En un inici, la voluntat teòrica de la biotecnologia agrícola era “guarir” la fam al món, però l’Acord sobre els aspectes de la propietat intel·lectual relacionats amb el comerç discuteix la praxi d’aquest propòsit. La competitivitat comercial posa en risc el medi ambient en general, i la diversitat biològica en particular; i implica conflictes socials. [+ info]

 • 09:00
 • 0

Boscos de pi roig. Tipologies i models de gestió l Post del Centre de la Propietat Forestal

L’any 2004 s’iniciaren els treballs per a l’elaboració de les orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST). Les ORGEST es basen en la identificació i la definició de models silvícoles per a la seva gestió, d’acord amb els objectius preferents establerts en cada forest o unitat de gestió, escollits en funció dels paràmetres propis del context econòmic, ambiental i social de la propietat i del territori, i tenint en compte les característiques de la formació forestal i la seva capacitat productora dels diferents béns.

La fitxa tècnica que es presenta forma part de la col·lecció “Fitxes tècniques” del Centre de la Propietat Forestal i ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE DEMORGEST per facilitar l’adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals ORGEST, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció dels grans incendis forestals.

Aquesta fitxa està dedicada a les masses pures i mixtes de pi roig i es pretén que el gestor pugui disposar d’una eina tècnica, pràctica, àgil i manejable per identificar la tipologia forestal a què correspon la formació i, després, escollir els models i els itineraris de gestió més adients.

Centre de la Propietat Forestal

Boscos de pi roig. Tipologies i models de gestió (versió pdf)
Altres títols del Centre de la Propietat Forestal a Publicacions de la Generalitat
 • 09:00
 • 0

Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno l Post de Joaquín Meseguer

La tramitació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha estat una de les que han generat més debat i controvèrsia en els darrers anys. Destinada a convertir-se en un dels eixos inspiradors de la reforma de l’Administració pública, constitueix, sense cap mena de dubte, un dels projectes estrella d’aquesta legislatura.

La publicitat a què es van sotmetre els diferents textos preparatoris de la norma, la consulta pública ciutadana, les aportacions dels experts que han comparegut en seu parlamentària, el dictamen de diferents autoritats i institucions especialment involucrades en aquest àmbit i el seguiment permanent per part de mitjans de comunicació, han provocat un interès insòlit pel seu estudi.

Aquesta obra, que no pretén ser un comentari doctrinal de la llei, aborda una anàlisi sistemàtica de la norma des de la seva gènesi fins a la publicació del text definitiu. Reuneix, en un únic volum, les aportacions i observacions més importants realitzades al text de la norma pels diferents agents que han intervingut en la seva elaboració, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats més immediates de comprensió i interpretació de la llei que puguin plantejar-se en un primer moment. [+ info]

 • 09:00
 • 0

L’abordatge integral de les violències que afecten les persones joves l Post de Sílvia Migueiz

L’eradicació de les violències entre les persones esdevé una necessitat social urgent per construir relacions interpersonals lliures, exemptes de dolor i dominació, que permetin la gestió positiva dels conflictes com a base per a l’articulació de la cohesió social i el benestar personal i col·lectiu.

La violència no pot deslligar-se de l’estructura social en la qual es produeix. Les manifestacions violentes són el reflex d’una interacció problemàtica de l’individu amb l’entorn; són el símptoma d’un malestar a desemmascarar per poder fer front a les múltiples variables que les expliquen.

Les persones joves són una de les principals víctimes de la violència i bona part de la violència exer­cida sobre elles és protagonitzada per joves. Ara bé, sovint sota el terme violència juvenil s’identifiquen fenòmens molt diferents, la majoria dels quals no tenen tant a veure amb la condició jove com amb altres factors que se superposen a l’edat.

La substitució del concepte de violència juvenil pel de violències que afecten les persones joves, té en compte tant la complexitat del fenomen com el fet que les persones joves poden ser tant víctimes com agressores.

Però què entenem per violència? Fins a quin punt les persones són violentes o simple­ment agressives? Què podem fer davant les diferents manifestacions de violències? Com es pot treballar el fenomen des de l’àmbit local?… [+ info]

 • 09:00
 • 0

El mercat de l’estella i el pèl·let a Catalunya. Revista silvicultura número 69 l Post d’Elizabeth Fernández

En aquest número 69 de silvicultura es presenta un estudi elaborat per Francesca Famadas, cap de l’Àrea de Gestió Forestal del Centre de la Propietat Forestal, que aprofundeix sobre la realitat de l’aprofitament de la biomassa per a la seva valorització energètica a Catalunya i l’oportunitat que poden trobar les empreses i els professionals en el mercat de l’estella i el pèl·let per desenvolupar la seva activitat.

En el marc de la xarxa de revistes del sector forestal Euformag, s’inclou un estudi sobre la qualitat i la valoració dels recipients de fusta i es presenten alguns resultats sobre les relacions entre la criança del vi en bótes de roure francès, l’origen geogràfic, l’espècie i el tipus de gra de la fusta utilitzada.

“L’ús de fusta d’espècies de Quercus minoritàries per a boteria: fabricació de la primera bóta amb fusta de roure reboll de Prades” és l’aportació de l’enginyer agrònom i de forests, Pau Vericat, que posa en valor algunes espècies de roures que avui dia es destinen a llenyes per a la construcció de bótes, aconseguint l’elaboració de vins diferenciats, arrelats al territori de Catalunya i que surten de l’estàndard del roure francès o americà. [+ info]

 • 09:00
 • 0

La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures. II Col·loqui internacional Memorial Democràtic

Podran jutjar-se els crims del franquisme? Gaudeixen d’impunitat les dictadures? Fins a quin punt la justícia universal pot posar-hi fre? Moltes d’aquestes qüestions es van plantejar a Barcelona en el marc del II Col·loqui internacional Memorial Democràtic: La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures. El col·loqui, organitzat conjuntament amb l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, es va celebrar els dies 9, 10 i 11 de juny de 2010. Durant aquests tres dies, eminents juristes, historiadors i estudiosos de la dictadura franquista, van debatre sobre la violència, el seu aparell estatal i la seva evolució per posar sobre la taula les possibilitats de jutjar aquests crims a partir d’una visió global, comparant el cas espanyol amb el d’altres estats què s’han enfrontat al seu passat dictatorial.

La sessió inaugural, amb la participació de Juan Guzmán —el jutge que va processar al dictador xilè Augusto Pinochet— i Estela de Carlotto —presidenta de l’associació argentina Abuelas de la Plaza de Mayo—, va donar inici a tres intenses jornades plenes de ponències, taules rodones i actes paral·lels. [+ info]