Blog de Territori i Sostenibilitat


358 APUNTS

 • 16:06
 • 0

Els Acords Voluntaris per a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, en un cop d’ull

Ja són més de 100 les empreses, institucions i associacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest matí, el conseller Santi Vila ha lliurat el certificat a les darreres organitzacions que han entrat a formar part de la família dels Acords Voluntaris, contribuint, d’aquesta manera a mitigar els efectes de l’escalfament global.

Us convidem a conèixer en què consisteix aquest Programa, i algunes de les organitzacions que hi participen, en menys de 10 minuts.

 • 12:08
 • 0

Canvis en la normativa sobre prevenció de la contaminació lluminosa

La nova Llei de de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha modificat alguns articles de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Entre aquests canvis, en destaquen:

 • L’actualització de la tecnologia de les làmpades que es poden instal·lar. En concret, en els processos de renovació de l’enllumenat públic s’han de substituir les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió (VM) per altres de menor emissió de radiació de longitud d’ona curta i major eficàcia lluminosa. Aquests processos han de tendir a la reducció de la potència instal·lada. Les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió tenen més de 20 mg de mercuri per cada font de llum i una eficiència lluminosa de 50 lúmens per Watt, mentre que actualment existeixen altres tecnologies que no contenen mercuri i permeten eficàcies superiors als 100 lúmens per Watt. La tecnologia que s’ha emprat fins ara com a substitutòria del vapor de mercuri ha estat la del vapor de sodi d’alta pressió. Últimament està entrant amb força la tecnologia LED, que permet il·luminar els espais amb menys consum d’energia elèctrica , ja que confina més fàcilment la llum a l’espai que cal il·luminar, i permet utilitzar sistemes de regulació més versàtils. D’entre la gran varietat de LED existent en el mercat, el LED ambre és el més respectuós amb el medi ambient, ja que no emet radiació en la franja de l’ultraviolat ni del blau; aquest fet permet mantenir l’equilibri de l’ecosistema, perquè es respecten els cicles de son i vigília de la flora i de la fauna exposada als efectes de la il·luminació artificial nocturna.

 • Es diferencia entre làmpades amb una emissió de flux lluminós inferior,  igual o superior als 3.300 lúmens. De fet, la Llei modificada tipifica les sancions com a lleus, greus o molt greus depenent de si el flux lluminós que emet la làmpada és més gran o més petit.

 • Es posa al dia el règim sancionador. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 200 a 800 euros, les  greus, amb multes de 801 a 4.000 euros, i  les molt greus, amb multes de 4.001 a 40.000 euros. A més, la graduació de la sanció també té en compte el grau d’afectació al medi com a conseqüència de la quantitat de flux lluminós que emeti la instal·lació d’il·luminació.
 • S’amplia el termini de compliment de la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn en les condicions que estableixi el reglament que la desplegui.

(+info)

 • 15:14
 • 0

Catalunya, capdavantera al món en l’aplicació de la millor tecnologia ambiental en la fabricació de papers especials

La normativa vigent en matèria  de prevenció i control ambiental de les activitats estableix que, per fixar els valors límit d’emissió d’una activitat considerada de potencial alt impacte ambiental, cal tenir en compte, entre d’altres aspectes, les millors tècniques disponibles (MTD). Les MTD són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables.

A Catalunya, unes 550 activitats industrials estan considerades potencialment d’alt impacte i hauran d’aplicar aquestes MTD perquè la Ponència ambiental els atorgui l’autorització ambiental, que fixa els nivells màxims d’emissions. D’aquesta manera, es garanteix que aquestes activitats són el més “netes” possible i que apliquen innovacions tecnològiques que els permeten reduir cada cop més el seu impacte sobre el medi ambient i ser més eficients en l’ús de recursos.

Hi ha, fins i tot, empreses que s’avancen a les exigències europees derivades de les conclusions sobre les MTD. És el cas, per exemple, de Terranova Papers, del grup Miquel y Costas, de la Pobla de Claramunt (Anoia). L’empresa està aplicant les tecnologies més avançades i eficients no només de la Unió Europea sinó de tot el món per a la producció de papers especials destinats al sector alimentari, de l’automoció o el de laminats, amb els avantatges competitius que això comporta. Aquesta empresa, que utilitza plantes anuals com a matèria primera, ha fet un important esforç inversor contemplant, amb escreix, tots els aspectes relatius a la prevenció de la contaminació i a l’eficiència en l’ús de matèries primeres, productes auxiliars, aigua i energia, i aconseguint un estalvi màxim aprofitant la calor en totes les fases del procés. Amb les inversions realitzades, de més de 40 milions d’euros, Terranova Papers s’avança a les exigències europees derivades de les conclusions sobre les MTD per a la  fabricació de pasta de paper i paper, que es publicaran en el transcurs del primer trimestre d’enguany. A més, permetrà la creació de nous llocs de treball en una de les comarques catalanes, com és l’Anoia, més afectades per l’atur, convertint-se en un veritable exemple d’economia verda.

Aquesta setmana, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i l’assessor en matèria de Política Empresarial del Departament de Presidència, Vicenç Mauri, han visitat les instal·lacions. La visita ha servit, entre d’altres coses, per orientar l’empresa sobre les sol·licituds de convalidació d’inversions a efectes de deduccions fiscals en la part destinada a la protecció del medi ambient.

 • 13:37
 • 0

Catalunya, prova pilot d’una plataforma que permet planificar desplaçaments europeus amb transport públic i privat

El Departament de Territori i Sostenibilitat està desenvolupant una aplicació que permeti calcular el desplaçament d’un país europeu a un altre combinant diferents tipus de transport (públic o privat) i inclogui altres sistemes complementaris i sostenibles com ara el vehicle compartit, el transport a la demanada o la moto elèctrica. Aquest projecte, anomenat “My Way”, va  començar aquest mes de setembre i durarà 30 mesos. Està format per 14 socis d’altres 6 països (Alemanya, Itàlia, Txèquia, Grècia, França i el Regne Unit) i les proves pilot es realitzaran principalment a Catalunya, Berlín i Trikala (Grècia).

A Catalunya, es realitzaran diverses experiències per millorar el cercador de rutes Mou-te a través de la plataforma “My Way”, com per exemple, proves per a diferents perfils d’usuaris, amb la possibilitat de definir preferències (persones amb mobilitat reduïda, condicions ambientals, bicicleta, etc), la possibilitat de demanar informació sobre el cost i reserva de moto elèctrica, una prova pilot d’un sistema d’informació i reserva en temps real de transport a la demanda (horaris, disponibilitat, reserva…) i la inclusió d’altres modes de transport: a peu, bici o moto elèctrica, transport a la demanda, taxi i cotxe compartit, etc.

 • 14:35
 • 0

Santi Vila i Ferran Adrià presenten el projecte elBulli1846

 • 10:13
 • 0

Les noves guies Quèferquan per resoldre qualsevol dubte sobre problemes amb l’habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha editat tres guies en què s’explica a la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició per fer front als problemes relacionats amb el pagament de l’habitatge i per evitar arribar a situacions irreversibles.

La crisi econòmica ha comportat que moltes famílies catalanes hagin de fer front a problemes per pagar el seu pis, tant si és de lloguer com mitjançant un crèdit hipotecari. El Govern, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ofereix un ample ventall d’ajuts i de recursos a les persones que tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca del seu pis; durant l’any 2013, per exemple, més de 24.000 famílies van rebre algun tipus d’ajut, amb un import mitjà que supera els 2.000 euros.

[+ info]

 • 13:30
 • 0

Un nou marc legislatiu en matèria de Clima i Energia 2030: coses per venir

 • L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic valora els pilars del futur marc legislatiu sobre clima i la lluita contra el canvi climàtic fixat el 2030

La Comissió Europea va presentar el 22 de gener de 2014 la proposta de pilars del nou marc europeu per al 2030 sobre l’energia i la lluita contra el canvi climàtic. L’objectiu és avançar cap a una economia hipocarbònica i cap a un sistema energètic segur i competitiu que garanteixi una energia assequible a tots els consumidors, millori la seguretat del subministrament, redueixi la nostra dependència de les importacions de combustibles fòssils  i creï noves oportunitats de creixement i de llocs de treball.

[+ info]

 • 13:38
 • 0

Catalunya redueix més del 50% de bosses de plàstic d’un sol ús en 5 anys

 • El consum anual de cada català ha passat de 327 bosses a 156, generant 1 kg de plàstic per habitant, mentre que fa 5 anys n’eren 2,6 kg
 • Els resultats confirmen l’assoliment de l’objectiu del Govern de reducció,  gràcies al denominat Pacte per la Bossa, que ha desencadenat  un canvi de model de consum de bosses a tot l’Estat i que fins i tot ha situat Catalunya per sota de la mitjana de consum europea, que el 2010 era de 198 bosses per habitant i any
 • 11:22
 • 2

Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre

Avui se celebra el Dia Mundial per a la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre.

Aquest dia va ser designat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU)  per crear consciència i sensibilitzar els habitants del  planeta sobre el canvi climàtic i els impactes que ocasiona. També  busca reflexionar sobre el desenvolupament i les polítiques de reducció d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle, així com en les inversions en desenvolupament de fonts d’energia renovable, el canvi a combustibles més nets, les millores en l’eficiència dels processos de combustió, i el canvi en les tendències de consum a través de la sensibilització ambiental.

[+ info]

 • 09:00
 • 0

Setge als habitatges buits

Article de Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana.

Publicat al diari ARA, el 21/1/2014.


Tots ens hem de felicitar per la iniciativa dels alcaldes catalans que han pres la decisió d’iniciar processos sancionadors a les entitats financeres amb habitatges buits als seus municipis. L’efecte domino és imparable, l’objectiu final és lloable, i el suport ciutadà i, com no, del Govern de Catalunya, està garantit. És intolerable el procés de degradació dels habitatges buits, i encara més en aquells casos en que les entitats financeres n’han adquirit la titularitat fruit de processos d’execució hipotecària o acords de dació amb els particulars.

La deixadesa i el desinterès d’algunes d’aquestes entitats financeres per fer les obres de conservació i manteniment necessàries per tornar a posar l’habitatge en condicions d’ús és més acusada en barris amb importants problemàtiques socials, que s’agreugen amb situacions d’ocupació il·legal, abandonament, impagament de quotes comunitàries i insalubritat. Tot plegat crea enormes problemes als Ajuntaments, que són els qui han d’afrontar en primera línia aquestes situacions. Per tant, les sancions han de servir per combatre-les.

No podem oblidar, però, que l’objectiu final que perseguim tots plegats és combatre l’exclusió social residencial i, en general, la problemàtica dels desnonaments. I això només es pot aconseguir situant en aquests casos els preus del lloguers molt per sota del preu del mercat. De la nostra experiència, podem afirmar que lamentablement les famílies desnonades sovint no poden pagar pràcticament res de lloguer i tenen problemes fins i tot per assumir el cost dels serveis bàsics.

[+ info]